STATUTEN

HISTORISCH GENOOTSCHAP "OUD WEST-FRIESLAND"

Artikel 1 NAAM EN ZETEL

De vereniging draagt de naam WESTFRIES GENOOTSCHAP. De vereniging is opgericht als “Historisch Genootschap Oud West-Friesland”. Zij is gevestigd te Hoorn. De vereniging is opgericht op 6 augustus 1924 en is voor de eerste maal koninklijk goedgekeurd op 16 april 1925. Het werkgebied van de vereniging omvat de Westfriese Omringdijk zelf en het door deze dijk omsloten gebied.

Artikel 2 DOEL EN MIDDELEN

1. De vereniging stelt zich ten doel het historisch, cultureel en landschappelijk aanzien van het werkgebied zoveel mogelijk voor het nageslacht te bewaren.

2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

a. Het bevorderen van de kennis der geschiedenis van het werkgebied in het algemeen en van West-Friesland in het bijzonder, alsmede van het historisch streekeigene en de daarin optredende veranderingen;

b. Het bevorderen of instellen van onderzoek hiernaar in het bijzonder met betrekking tot kleding, tradities, het dialect, het landschap en de bedrijvigheid;

c. daar waar mogelijk een bijdrage te leveren aan het in goede staat doen behouden van alle roerende zaken en registergoederen, die dienen ter verduidelijking en illustrering van het in artikel 2 lid 1 bedoelde historisch, cultureel en landschappelijk aanzien en in het algemeen het bevorderen van een zodanig beheer van alle vormen en uitingen van de streekeigen cultuur dat deze kan blijven strekken tot verrijking van het leefklimaat;

d. het geven van voorlichting en advies;

e. het uitgeven van een Jaarboek en andere publicaties en het verlenen van medewerking aan publicaties van anderen;

f. het samenwerken en/of onderhouden van betrekkingen met andere instellingen met een soortgelijk doel, in het bijzonder die welke zijn ontstaan uit of opgericht door de vereniging “Historisch Genootschap Oud West-Friesland”.

g. Alle andere wettige middelen, die voor het bereiken van het doel der vereniging bevorderlijk kunnen zijn.

3. De vereniging richt zich tot het bereiken van haar doelstelling op de gehele bevolking van het werkgebied, alsmede op hen die zich daarbij betrokken voelen.

Artikel 3 LEDEN

1. De vereniging kent drie categorieën van leden:
a. Gewone leden
b. Ereleden
c. Leden van verdienste
2. Gewone leden zijn natuurlijke personen en rechtspersonen, die zich verbonden hebben de door de jaarvergadering vastgestelde contributie aan de vereniging te betalen.
3. Leden van verdienste en ereleden worden benoemd door de jaarvergadering, op voorstel van het bestuur. Zij zijn niet verplicht tot het betalen van contributie.

4. Tot ereleden kunnen worden benoemd natuurlijke personen, die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt jegens de vereniging.

5. Tot leden van verdienste kunnen worden benoemd natuurlijke en rechtspersonen, die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt ten opzichte van een of meer onderdelen van het doel van de vereniging.

Artikel 4

1. De leden kunnen voorstellen doen aan het bestuur en aan de algemene vergaderingen. Zij hebben het recht het woord te voeren in die vergaderingen.
2. Ieder lid heeft in de algemene vergaderingen één stem. Een lid kan zijn stem uitbrengen door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid.
3. De leden ontvangen het jaarboek en het mededelingenblad, alsmede andere publicaties, voor zover het bestuur daartoe besluit.

Artikel 5

1. Het lidmaatschap van de vereniging eindigt door:

a. Opzegging door het lid

b. Opzegging door de vereniging

c. Overlijden van het lid.

2. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur.

3. Wanneer een lid zodanig handelt of nalaat dat dit in strijd is met de wet dan wel met de statuten van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad, kan een lid worden geschorst voor ten hoogste een periode van een jaar.

4. Schorsing geschiedt door het bestuur. Tegen schorsing staat beroep open bij een beroepscommissie bestaande uit drie leden (niet bestuursleden) in te stellen door de Algemene Ledenvergadering. Het beroep dient binnen vier weken na het besluit van het bestuur tot schorsing te worden ingediend bij het bestuur die het onmiddellijk in handen stelt van de beroepscommissie.

De beroepscommissie doet uiterlijk vier weken na ontvangst van het beroepsschrift uitspraak.

Artikel 6 BOEKJAAR EN GELDMIDDELEN

Het boekjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december.

Artikel 7

1. Het vermogen van de vereniging bestaat uit:

a. het Cultureel Fonds, gevormd en instandgehouden door daartoe bestemde vrijwillige bijdragen en batige saldi van jaarrekeningen;

b. het G.C. van Balen Blanken Fonds, bestaande uit aan de vereniging toegevallen schenkingen, legaten en erfstellingen;

c. andere vermogensbestanddelen.

2. De inkomsten van de vereniging bestaan uit:

a. de opbrengsten van het in het eerste lid bedoelde vermogen;

b. de contributies van de leden;

c. donaties, subsidies en andere bijdragen;

d. alle andere ontvangsten.

Artikel 8 ALGEMENE VERGADERINGEN

1. Jaarlijks wordt tenminste één algemene vergadering - de jaarvergadering - gehouden, zoveel mogelijk op de eerste zaterdag van september.
2. Algemene vergaderingen worden overigens gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt, of tenminste vijfentwintig leden dit schriftelijk verzoeken, onder vermelding van de te behandelen onderwerpen.
3. Een algemene vergadering wordt tenminste veertien dagen tevoren schriftelijk bijeengeroepen, onder vermelding van de te behandelen onderwerpen.
4. Een algemene vergadering kan, op voorstel van het bestuur, besluiten dat een onderwerp, vreemd aan de orde van de dag, staande de vergadering in behandeling wordt genomen.
5. Van het verhandelde in een algemene vergadering worden notulen gemaakt.

Artikel 9

1. De besluiten van een algemene vergadering worden, voor zover in deze statuten niet anders is bepaald, genomen bij acclamatie op - indien tenminste vijfentwintig ter vergadering aanwezige leden stemming wensen en er tenminste honderd leden aan de stemming deelnemen - bij volstrekte meerderheid van uitgebrachte stemmen. Blanco en ongeldige stemmen komen voor de berekening van de volstrekte meerderheid niet in aanmerking.

2. Stemming over zaken geschiedt mondeling. Indien de stemmen staken wordt het voorstel geacht niet te zijn aangenomen.

3. Stemming over personen geschiedt schriftelijk, met ongetekende gesloten briefjes. Indien bij een eerste stemming meer dan het vereiste aantal personen de volstrekte meerderheid heeft verkregen, worden alleen zij, die de meeste stemmen hebben bekomen, geacht benoemd te zijn. Voor zover bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid is verkregen, vindt voor iedere benoeming een herstemming plaats tussen de twee personen die bij de eerste stemming de meeste en op één na de meeste stemmen hebben verkregen en nog niet zijn verkozen. Bij staking van stemmen bij een herstemming beslist het lot.

Artikel 9a

1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste veertien dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle leden toegezonden.
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen.
4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.

Artikel 10 BESTUUR

1. Het bestuur bestaat uit tenminste zeven en ten hoogste vijftien leden, die door de jaarvergadering voor vier jaren worden gekozen, waarbij er voor wordt zorggedragen, dat de terreinen waarop de vereniging actief is door middel van commissies of stichtingen in het bestuur zo veel mogelijk vertegenwoordigd zijn.

2. Tot de leden van het bestuur zijn verkiesbaar leden-natuurlijke personen en bestuursleden van leden-rechtspersonen, die de leeftijd van achttien jaren hebben bereikt.

3. Voor het bestuur kunnen kandidaten worden gesteld door het bestuur zelf, door commissies of stichtingen als bovenbedoeld, alsmede door tenminste vijfentwintig leden.

4. De voorzitter wordt benoemd door een algemene ledenvergadering, op voordracht van het bestuur. Het bestuur benoemt uit zijn midden voorts een vicevoorzitter, een secretaris en een penningmeester, deze vormen tezamen het dagelijks bestuur.

5. Elk jaar treedt in de jaarvergadering een zoveel mogelijk gelijk aantal bestuursleden af, volgens een daartoe door het bestuur opgemaakt rooster.

6. Een bestuurslid, dat wordt gekozen in een tussentijdse vacature, neemt op het rooster de plaats in van degene die hij vervangt.

Artikel 11

1. Het bestuur onderneemt, regelt, leidt en ondersteunt alles wat het nodig oordeelt tot het bereiken van het doel van de vereniging. Het voert besluiten van de algemene vergadering uit.
2. Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter dit nodig oordeelt of op verzoek van tenminste drie andere leden van het bestuur.
3. Het bestuur blijft zijn volle bevoegdheid behouden, zolang tenminste vier leden in functie of ter vergadering aanwezig zijn.
4. Het bepaalde in de leden 3 en 5 van artikel 8 en in de leden 2 en 3 van artikel 9 is op de vergadering van het bestuur van overeenkomstige toepassing.
5. De besluiten van het bestuur worden, voor zover in deze statuten niet anders is bepaald, genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Artikel 12

1. Het bestuur doet van de veranderingen in de vermogensbestanddelen mededeling aan de leden.
2. a. De algemene vergadering benoemt een rekeningcommissie, bestaande uit twee leden die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.
b. De leden worden benoemd voor een periode van drie jaar. Zij zijn aansluitend slechts eenmaal herbenoembaar.
c. De rekeningcommissie onderzoekt de balans en de staat van baten lasten en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
3. Het bestuur behoeft de goedkeuring van een algemene vergadering voor:
a. Het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen.
b. Het aangaan van geldleningen.
c. Het aannemen van schenkingen, legaten of erfstellingen, waaraan bezwarende voorwaarden zijn verbonden.
4. Een besluit tot vervreemding van bezittingen, anders dan registergoed, het bedrag of de waarde van een/tiende gedeelte van het eigen vermogen bij het begin van het boekjaar te boven gaande, kan slechts worden genomen met tenminste twee/derde der stemmen van de fungerende leden van het bestuur.
5. De opbrengsten van het G.C. van Balen Blanken Fonds worden in beginsel besteed voor zo mogelijk jaarlijkse toekenning van een prijs in geld, als waardering voor of ter aanmoediging van een activiteit, welke past in het doel van de vereniging, volgens een door het bestuur vastgesteld reglement, waarvan mededeling wordt gedaan aan de leden.
Het bestuur heeft de bevoegdheid het bedrag dat besteed wordt voor een jaarlijkse toekenning van een prijs in geld of ter aanmoediging van een activiteit te maximeren.

Artikel 13

Het bestuur kan, onder zijn verantwoordelijkheid:
a. onderdelen van zijn taak laten bestuderen of uitvoeren door commissies waarvan de leden door het bestuur worden benoemd; tot leden van de commissies kunnen zowel leden als niet-leden van de vereniging worden benoemd;
b. onderdelen van zijn taak of bevoegdheden, voor bepaalde tijd of tot nader order, laten uitvoeren door één van zijn leden of door anderen;
c. bepaaldelijk aangewezen werkzaamheden voor de vereniging tegen betaling laten verrichten.

Artikel 14

1. De voorzitter, vice-voorzitter, penningmeester en secretaris vormen tezamen het dagelijks bestuur.
2. Het dagelijks bestuur heeft tot taak de besluiten van het bestuur voor te bereiden en uit te voeren of te doen uitvoeren en de algemene vergaderingen voor te bereiden.
3. Het dagelijks bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of tenminste twee andere leden dit nodig oordelen.
4. De besluiten van het dagelijks bestuur worden, voor zover in deze statuten niet anders is bepaald, genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen. Bij het staken van stemmen beslist de stem van de voorzitter.

Artikel 15 DE VOORZITTER

1. De voorzitter leidt de algemene vergadering en vergaderingen van het bestuur en het dagelijks bestuur.

2. Hij ondertekent, tezamen met de secretaris, alle stukken, die van de algemene vergadering of het bestuur uitgaan.

3. Bij afwezigheid of ontstentenis wordt hij vervangen door de vice-voorzitter. Indien ook deze ontbreekt, treedt het levensjaren oudste aanwezige bestuurslid als voorzitter op.

Artikel 16 DE SECRETARIS

1. De secretaris is belast met de correspondentie van de vereniging.
2. Hij beheert het archief, de bibliotheek en andere daarvoor in aanmerking komende zaken van de vereniging.
3. Bij beëindiging van het bestuurslidmaatschap van de secretaris worden de onder zijn berusting zijnde zaken in bewaring genomen door de voorzitter. Deze geeft daarvoor een ontvangstbewijs af.
De voorzitter draagt het bewaarde ten spoedigste, nadat in de vacature is voorzien, over aan de nieuwe secretaris.

Artikel 17 DE PENNINGMEESTER

1. De penningmeester beheert de geldmiddelen van de vereniging. Hij zorgt voor de inning van de contributies en verdere inkomsten en voor het doen van de uitgaven, waartoe de vereniging verplicht is of zich verplicht heeft, of waartoe het bestuur besloten heeft, en houdt van het een en ander boek.
2. Hij doet zo spoedig mogelijk na afloop van een boekjaar aan het bestuur verantwoording van zijn beheer in het verlopen boekjaar.
3. Bij beëindiging van het bestuurslidmaatschap van de penningmeester worden de kas, de boeken en verdere bescheiden onder zijn berusting door de voorzitter in bewaring genomen. Deze geeft daarvoor een ontvangstbewijs af. De voorzitter draagt het bewaarde ten spoedigste nadat in de vacature is voorzien, over aan de nieuwe penningmeester.

Artikel 18 VERTEGENWOORDIGING

1. De voorzitter vertegenwoordigt, tezamen met de secretaris of een ander lid van het bestuur, de vereniging in en buiten rechte.
2. Het bestuur is bevoegd aan anderen een schriftelijke volmacht te verlenen, op grond waarvan deze bevoegd zijn om de vereniging in de volmacht omschreven gevallen te vertegenwoordigen.

Artikel 19 ONTBINDING

1. Een besluit tot ontbinding van de vereniging kan uitsluitend worden genomen door een algemene vergadering met een meerderheid van tenminste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen.
2. In geval de vereniging wordt ontbonden door een besluit van een algemene vergadering wordt tevens bepaald, wie met de vereffening zijn belast en voor welk doel een eventueel batig saldo is bestemd. Dit doel dient zoveel mogelijk overeen te komen met het doel van de vereniging of een onderdeel daarvan.
3. Het archief en de bibliotheek worden, zo mogelijk, overgedragen aan het Westfries Archief.
4. Het bepaalde in lid 3 zal eveneens toepassing vinden in geval de vereniging wordt ontbonden wegens het geheel ontbreken van leden.

Artikel 20 SLOTBEPALINGEN

1. Het bestuur stelt, voor zover het dit gewenst oordeelt, een huishoudelijk reglement vast ter aanvulling of uitwerking van deze statuten. Het reglement behoeft de goedkeuring van een algemene vergadering.
2. Op wijziging van het huishoudelijk reglement zijn de bepalingen van het eerste lid van overeenkomstige toepassing.

Artikel 21

In gevallen, waarin door de wet, deze statuten of het huishoudelijk reglement niet is voorzien, beslist het bestuur.
 
Aldus vastgesteld in de algemene ledenvergaderingen van 5 september 2009 en 4 september 2010 te Hoorn en opgenomen in een notariële akte, gepasseerd op 22 december 2010 ten kantore van Abma Schreurs Advocaten Notarissen te Hoorn.