Westfries Genootschap
Projector
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Projector » Jaarverslagen

Jaarverslag 2005

De samenstelling van het bestuur van de Stichting Projector bleef in 2005 ongewijzigd, zij het dat Jaap Raat na vijftien jaar een punt zette achter zijn werkzaamheden als secretaris. Voorzitter Klaas Molenaar behartigt sindsdien noodgedwongen het secretariaat. Er wordt naarstig gezocht naar een nieuwe secretaris. Overigens: Jaap Raat blijft als ‘gewoon’ bestuurslid in functie. Bij zijn afscheid als secretaris viel hem een verdiende bloemenhulde ten deel. Ons bestuurslid Dick Bakker herdacht het feit dat hij al weer twintig jaar lang als filmdeskundige opereert; eerst als lid van de filmcommissie, daarna als lid van het bestuur van Projector. Hij verdient veel dank voor zijn niet aflatende inzet voor onze stichting!

Onze stichting werd verblijd met diverse schenkingen, waaronder een statief van de heer J. Swagerman uit Hoorn. In de bovenzaal van het Timmermansgildehuis prijkt inmiddels een fraaie bergkast; in bruikleen verkregen van het Westfries Museum. De kast dient als bergplaats voor onder meer apparatuur van de stichting en het door bestuurslid Bert Kölker op orde gebrachte archief.
Ons bestuur vergaderde in 2005 drie maal.
De commissies en werkgroepen kwamen met regelmaat bijeen.

Werkgroep Film/dia/video
De diverse bijeenkomsten van het Westfries Genootschap zijn deels op video, deels op foto vastgelegd. Op verzoek van het bestuur van het Genootschap werkte Projector mee aan de vervaardiging van een fotoboek met opnamen van besturen van alle commissies, werkgroepen en natuurlijk het genootschapsbestuur zelf. Het boek is scheidend voorzitter Klaas Bant aangeboden tijdens de jaarvergadering op de Westfriezendag. Namens de werkgroep verzorgden Dick Bakker en Jaap Raat avondprogramma's voor verenigingen en andere groepen door middel van dia- of filmvertoningen. De leden van de werkgroep beraden zich over het samenstellen van presentaties op allerlei gebied uit de enorme voorraad opnamen die Projector zich in de loop van de jaren verwierf. Cees Langedijk en Klaas Molenaar denken na over de vervaardiging van een promotiefilm over het werk van Projector, en, wellicht, over het werk van het Westfries Genootschap zelf.
Voor wat betreft dit laatste: genootschapsvoorzitter Ina Broekhuizen denkt mee! Onze Grootslagfilm is aan een opknapbeurt toe, een kostbare aangelegenheid. De Rabobanken in ons gebied is gevraagd om financiële steun in deze.
Tenslotte: er bestaan plannen om ‘iets méér te doen’ met de vele prachtige foto's die werden ingezonden bij gelegenheid van fotowedstrijd in het jubileumjaar 2004.

Werkgroep Inventarisatie/documentatie
De werkgroep werkt gestaag door aan het zo belangrijke documentatie- en inventarisatiewerk; een klus waarvan het einde nog lang niet in zicht is. De groep zoekt versterking waar het gaat om het aantal medewerkers. Aanschaf van een scanner voor het digitaliseren van dia's, foto's en andere afbeeldingen staat op het programma.

Werkgroep Beamer
Het ligt in de bedoeling dat Projector in de nabije toekomst een- of tweemaal per jaar presentatiebijeenkomsten voor leden van het genootschap, maar desgewenst ook voor andere belangstellenden, organiseert. Onze beamer is daarvoor een onmisbaar hulpstuk. Wat nog ontbreekt is een laptop, die presentatie via cd of dvd aanzienlijk vergemakkelijkt.
Bij het Prins Bernhard Cultuurfonds is voor de aanschaf een financiële bijdrage aangevraagd.

Werkgroep Gesproken verleden
Netty Zander (geluidsopname) en Cees Langedijk (video) hebben een opname gemaakt van het ‘zeis haren’. Projectorbestuurslid Pé van der Lee hanteerde de zeis, en werd door Netty geïnterviewd. De opname ligt op de montage-tafel.
De werkgroep zit te springen om betere geluidsapparatuur. Ook voor de aanschaf hiervan is een financiële bijdrage gevraagd uit het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Werkgroep De Gouw te Boek
Eind 2007 zal de ruilverkaveling De Gouw zijn voltooid, beter gezegd: de landinrichting De Gouw zal dan moeten zijn afgerond. Onze werkgroep heeft gedurende vijftien jaar het nodige materiaal verzameld, van videofragmenten van de stemming in 1990 tot foto's van en krantenartikelen over de veranderingen in het landschap in 2005. Het gehele proces wordt uiteindelijk te boek gesteld.
Op 4 maart vond aktepassering Plan van Toedeling ruilverkaveling De Gouw plaats in dorpshuis De Nieuwe Haven te Abbekerk. Alle prominenten die met de ruilverkaveling te maken hebben, waren aanwezig. Werkgroep De Gouw te Boek legde op foto deze mijlpaal in de geschiedenis van ruilverkaveling De Gouw vast en de prominenten ontvingen allen een fotocollage van dit historisch moment.
Werkgroep De Gouw te Boek was op uitnodiging van het Recreatieschap Westfriesland vertegenwoordigd bij de opening van het Pannepad in Noorder-Koggenland. Vanuit Twisk werd per fiets de route van de nieuwe fietspaden verkend, daarna werd de tocht per bus vervolgd naar de waterberging te Obdam en vervolgens naar Wognum om de fietspaden bij Grote Zomerdijk en de Oude Gouw te bekijken. De aanleg van de nieuwe fietspaden is een waardevol initiatief! Voorts zijn dit jaar de ontwikkelingen in de Tropweere gevolgd en vastgelegd. Met hulp van de historische verenigingen in het verkavelingsgebied De Gouw wordt geprobeerd de oude namen van de percelen, de zogenaamde veldnamen, te achterhalen. Met het schrijven van de eerste hoofdstukken over Ruilverkaveling De Gouw is een begin gemaakt.

Klaas Molenaar, secretaris Stichting Projector

 


Hé, is dat Westfries?

400. Die twee oudjes kunnen leuk koetelen (met elkaar hun huishoudelijke bezigheden, enz. doen). We laten ze maar wat koetelen (begaan, hun gang gaan, zonder ons ermee te bemoeien).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.