Westfries Genootschap
Projector
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Projector » Jaarverslagen

Jaarverslag 2004

Bestuurslid Bert Kölker van de Stichting Projector heeft naar aanleiding van een vraag naar het copyright van de Grootslagfilm onderzoek gedaan in het archief van het Westfries Genootschap, in beheer bij het Westfries Archief in Hoorn. In zijn verslag vraagt Bert om aandacht voor diverse aspecten. Zoals archiefvorming, verzekeringen, inventarislijsten, registratie van schenkingen en het gebruikmaken van kopieën om originele films te sparen. Zijn verslag is een belangrijk document!

Jaap Raat zal per 1 januari 2005 stoppen als secretaris. Hij heeft deze taak dan zeventien jaar vervuld. Dit jaarverslag is dan ook het laatste van zijn hand. Voor verdere algemene informatie over Stichting Projector zie de website van het Westfries Genootschap (www.westfriesgenootschap.nl).

Werkgroep Film/dia/video
De diverse bijeenkomsten van het Westfries Genootschap zijn deels op video deels op foto vastgelegd. Zo zijn op 3 juli foto's gemaakt van de presentatie van het jaarboek in de hervormde kerk te Spanbroek. Het thema van de jaarlijkse diaserie op 14 juli was: Dorpsgezichten in Oostelijk West-Friesland. Zo zijn er inmiddels al drie diaseries over West-Friesland samengesteld. Thema in 2005 zal zijn: Landschappelijk WestFriesland vanaf het water. Doordat de kwaliteit van oudere videobanden terugloopt, zal er een reddingsoperatie moeten worden uitgevoerd door de videobanden op dvd over te zetten. De fotowedstrijd met als thema ‘Kijk op West-Friesland’, uitgeschreven ter gelegenheid van het 80-jarig bestaan van het Westfries Genootschap, heeft zo'n tweehonderd inzendingen opgeleverd. De foto's zullen na een reizende expositie lang gemeentehuizen in West-Friesland worden overgedragen aan Stichting Projector.

Werkgroep Inventarisatie/Documentatie
De schenking van Bert Kölker uit de collectie van wijlen zijn vrouw Corrie, bestaande uit 150 dia's over klederdracht en bijeenkomsten van Kap en Dek, wordt geïnventariseerd en gedocumenteerd. Oud-vicevoorzitter Dick Schuijtemaker assisteert hierbij. Tevens wordt het beeldmateriaal van de gehouden bijeenkomsten van het Westfries Genootschap geïnventariseerd en gedocumenteerd.

Werkgroep Beamer
Dit jaar is de werkgroep Beamer samengesteld. Met de beamer, aangeschaft dankzij subsidies van het Elisabeth Grentfonds en Prins Bernhardcultuurfonds, is de werkgroep bezig met het maken van een proeve van een promotiefilmpje: ‘Zo werkt Projector!’

Werkgroep Gesproken Verleden
Netty Zander heeft zich belast met het afnemen van interviews van personen die vertellen over zeden en gewoonten en cultuur in het West-Friese verleden. Dit jaar is oud-bestuurslid pater Piet van Kampen geïnterviewd. Tevens worden er voorbereidingen getroffen voor interviews met ruilverkaveling De Gouw als aanleiding.

Werkgroep De Gouw te Boek
De werkgroep volgt nauw de vorderingen van de verkavelingswerkzaamheden in het blok Tropweere. Publicaties zoals krantenartikelen worden gelezen en Theo Mes maakt foto's van de situatie voor, tijdens en na de werkzaamheden. Er worden voorbereidingen getroffen voor de uitgave ‘De Gouw te Boek’. Het landinrichtingsproject De Gouw zal in 2008 zijn voltooid en dan zal ook het boek worden gepubliceerd. Een dit jaar ingestelde redactiecommissie heeft een aantal schrijvers uitgenodigd om ieder een hoofdstuk uit de ruilverkavelinggeschiedenis te schrijven. Historische verenigingen binnen het ruilverkavelingsgebied zijn benaderd voor het achterhalen van oude namen van de percelen, de veldnamen.

De werkgroepleden hebben na een middagvergadering ten huize van Cor Spijker een vaartochtje gemaakt in diens fluisterboot. Het tochtje voerde door Oostwoud, Wijmers en recreatiegebied Egboetswater. Het was een bijzondere ervaring, vooral door de deskundige uiteenzetting van Cor over dit landschappelijke West-Friesland.

Jaap Raat, secretaris Stichting Projector

 


Hé, is dat Westfries?

225. De kippen lopen allemaal te eizen (voedsel zoeken en oppikken).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.