Westfries Genootschap
Projector
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Projector » Jaarverslagen

Jaarverslag 1996

De Stichting Projector heeft zich in 1996 ondermeer beraden over opzet en aanpak van een te vervaardigen video film in verband met het 75-jarig bestaan van ons Genootschap in 1999. Dat zal een historisch document moeten worden. Verzoeken om bepaalde films op video over te zetten - al dan niet ingekort - konden in de meeste gevallen door de werkgroep "Film en Video" worden gehonoreerd.
De Stichting werd verrijkt met een aantal oude ansichtkaarten, die Schagen, Medemblik, Enkhuizen en Hoorn tot onderwerp hadden. Zij zijn in bruikleen afgestaan aan de Archiefdienst Westfriese Gemeenten, alwaar zij door een ieder kunnen worden geraadpleegd. De Stichting kwam voorts in het bezit van enkele krantenknipsels, van een krant die was gewijd aan het 50-jarig bestaan van ons Genootschap in 1974 alsmede van een aantal zogenaamde kabinetsfoto's.
Het Westfries Genootschap werd bovendien verblijd met twee zuivelfilms (met geluidsbanden), in de jaren vijftig vervaardigd door de heer en mevrouw Van Breemen uit Alkmaar. In de op 26 november 1988 in Opmeer gehouden najaarsstreekmiddag werden de heer en mevrouw Van Breemen vanwege hun grote verdiensten inzake het in beeld en geschrift vastleggen van Noordhollands zuivelhistorie onderscheiden met de Westfrieslandprijs. Op 4 maart 1996 overleed Paul van Breemen. Overeenkomstig de wil van haar man heeft mevr. Van Breemen de beide zuivelfilms overgedragen aan het Genootschap. Het betuur heeft het beheer ervan opgedragen aan onze Stichting. Beide films zijn van grote historische waarde. Mevrouw Van Breemen-Spoelstra zijn wij voor deze schenking zeer erkentelijk.
Op verzoek van diverse verenigingen heeft ons bestuurslid D. Bakker filmavonden over West-Friesland gehouden. Secretaris Raat hield op verzoek van de Openbare Bibliotheek Heerhugowaard een lezing met dia's over "De geschiedenis van West-Friesland in vogelvlucht". Werkgroep "De Gouw te boek" verzorgde in het jaarboek 1996 wederom een publicatie (zie blz. 226-229). De heer G. Glas gaf eind '96 te kennen zijn bestuurslidmaatschap te willen beëindigen. Projector houdt zich aanbevolen voor het verkrijgen van tips wààr historisch materiaal op het gebied van film, video, foto en dia bij particulieren of instellingen zich nog bevindt, zodat dit kan worden geregistreerd. Nog steeds gaat historisch materiaal onnodig verloren. De Stichting Projector probeert deze teloorgang zoveel mogelijk te voorkomen.

Jaap Raat, secretaris

 


Hé, is dat Westfries?

798. 't Was erg stil om me heen; ik raakte eventjes beskoten (ingedommeld, sluimerend) in de stoel.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.