Westfries Genootschap
Projector
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Projector » Jaarverslagen

Jaarverslag 1995

Het bestuur van de Stichting "Projector" kwam in 1995 drie keer bijeen. De bestuurszetel van Volkert J. Nobel werd ingenomen door Gerrit Glas uit Heerhugowaard, die tevens zitting nam in de werkgroep foto/dia. De drie werkgroepen - film/video, foto/dia en "De Gouw te boek" - hielden door het jaar heen hun werkbijeenkomsten. Hoogtepunt voor onze Stichting was de presentatie op de Westfriezendag van de videofilm "Volkert J. Nobel, twintig jaar Genootschaps-wel en wee". Voor de werkgroep film/video was het een grote klus om het vele opgenomen en reeds beschikbare materiaal samen te vatten in een videoband van 45 minuten. Uit de enthousiaste reakties na afloop van de presentatie is de conclusie gerechtvaardigd dat de samenstellers Cees Langedijk en Klaas Molenaar hierin ten volle zijn geslaagd. Hun werkstuk oogstte veel lof. Inmiddels is de band in de verkoop gebracht.
De werkgroep foto/dia bracht in het bestaande fotomateriaal een scheiding aan: in foto's die betrekking hebben op stad en land van West-Friesland. Laatstgenoemd materiaal werd in bruikleen overgedragen aan de Archiefdienst Westfriese Gemeenten. Daar zijn deze foto's voor een ieder toegankelijk.
In verband hiermee werd in december de foto-negatievencollectie "Nooteboom" in bruikleen aan de Archiefdienst overgedragen. De heer Nooteboom heeft als direkteur van de voormalige Ambachtsschool in Hoorn vele foto's gemaakt van gebouwen in Hoorn en in West-Friesland. Door bemiddeling van de heer Ruitenbeek te Veenendaal, zoon van de voormalige direkteur Openbare Werken van Hoorn, werd deze collectie aan het Genootschap geschonken. Het beheer ervan werd opgedragen aan de Stichting "Projector". Hetgeen resulteerde in de hiervoorgenoemde in bruikleengave.
Werkgroep "De Gouw te boek" publiceerde in het jaarboek 1995 een eerste artikel, van de hand van Cor Spijker (blz. 224-230).

In verband met het 75-jarig jubileum van het Westfries Genootschap in 1999 heeft "Projector" voorgesteld een videofilm samen te stellen over 75 jaar genootschap, waarin film- en videofragmenten, foto's, dia's en krantenknipsels zouden kunnen worden verwerkt tot één historisch dokument. Ook is de suggestie gedaan om ter gelegenheid van dit jubileum een fotowedstrijd te organiseren.
Stichting "Projector" ontving van mevrouw Annie Saal te Oostwoud een tiental dia-opnamen van schilderijen, die zij in de loop der jaren heeft vervaardigd. Wanneer zich de gelegenheid daartoe voordoet zal er zeker gebruik van worden gemaakt.
Van de heer C. Visser te Andijk ontving "Projector" een achttal dia's van oude prenten (Grootebroek) en vier dia's van pentekeningen van de hand van de heer G. Grooteman te Wervershoof.
Het bestuur houdt zich aanbevolen voor het verkrijgen van tips, waar zich historisch materiaal op film, video, foto of dia bij particulieren of instellingen bevindt, zodat het kan worden geregistreerd. Teveel reeds is jammer genoeg in de loop der jaren verloren gegaan.

Jaap Raat, secretaris

 


Hé, is dat Westfries?

666. Toen buurvrouw hoorde, dat ze 'n prijsje had gewonnen in de staatsloterij, was ze helemaal onthikt (opgetogen, zichtbaar blij).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.