Westfries Genootschap
Landelijk Schoon
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Landelijk Schoon » Beleidsplan

Beleidsplan 2015-2020

Algemeen.
De Stichting voor Landelijk Schoon West-Friesland is opgericht op 10 november 2004 en vindt haar oorsprong in de op 6 augustus 1924 opgerichte vereniging “Oud West-Friesland” thans bekend onder de naam Westfries Genootschap. De Stichting is rechtsopvolger van de Commissie voor Landelijk Schoon die door het Historisch Genootschap “Oud West-Friesland” in 1926 is ingesteld.
De Stichting telt thans 7 bestuursleden en wordt zo nodig bijgestaan door adviseurs.
Het werkgebied van de Stichting omvat de regio West-Friesland. West-Friesland is een gebied met ongeveer 400.000 inwoners, gelegen in het Noorden van de provincie Noord-Holland. Het wordt omsloten door de Westfriese Omringdijk; een eeuwenoude 126 km lange dijk die sedert 1983 bescherming geniet als provinciaal monument maar ook thans nog een essentiële functie vervult als waterkering. Ook de aan West-Friesland grenzende gemeenten behoren tot het werkgebied van de Stichting.
Ultimo 1 januari 2015 omvat het werkgebied van Landelijk Schoon 16 gemeenten met in totaal 175 kernen.

De Stichting heeft in de akte van oprichting d.d. 10 november 2004 alle van belang zijnde zaken geregeld waaronder: doelstellingen, samenstelling van bestuur en wijze van benoemen, de wijze waarop de Stichting haar vermogen verwerft, beheert en besteedt, haar taken en bevoegdheden en de besluitvorming.

Doelstellingen.
De doelstellingen van waaruit de Stichting haar activiteiten verricht kunnen als volgt worden geformuleerd:
1. Het meewerken aan het zoveel mogelijk in stand houden van het streekeigen landschap in het werkgebied door het in goede staat houden, beheren en beschermen van landschapsele-menten. Daarbij gaat het niet alleen om het landschap in traditionele zin (groen, bomen, water e.d.) maar ook om de raakvlakken met het stedelijk gebied, de gebouwde omgeving is eveneens landschap. De stedelijke horizon beïnvloedt de beleving van het landschap.
De Stichting is een soort bewaker van het streekeigene maar ook de promotor daarvan.
2. Het bevorderen van kennis over en onderzoek naar de geschiedenis en het streekeigene van het landschap, terreinen en haar bebouwing in het werkgebied.
3. Het geven van voorlichting over het werkterrein van de Stichting.
4. Samenwerken met andere organisaties, binnen en buiten het Westfries Genootschap, met een soortgelijk doel.
De doelstellingen van de Stichting spruiten voort uit een gezond verantwoordelijkheidsgevoel voor een mooie en leefbare omgeving nu en in de toekomst.

Actueel beleid.
De Stichting tracht haar doel te bereiken door inspirerend en stimulerend bezig te zijn. Contacten en samenwerking met de lokale Historische Verenigingen zijn daarbij essentieel. Uitgangspunt van de samenwerking is dat lokale zaken primair onder verantwoordelijkheid van de lokale historische verenigingen vallen. Deze dekken vrijwel het gehele regio West-Friesland. Wanneer zich witte vlekken voordoen springt Landelijk Schoon in.
Landelijk Schoon richt zich op de regionale zaken en ontwikkelt hiervoor een overkoepelende regionale visie. Deze visie is bedoeld om ondersteuning te bieden op lokaal niveau. Daarnaast is het een beoordelingskader voor provinciale, regionale en gemeentelijke plannen.
De middelen die de Stichting hanteert bij het verwezenlijken van haar doelen zijn onder meer:
- overleg met rijk, provincie, gemeenten, het waterschap, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
- gebruik maken van de wettelijke en statutaire mogelijkheden om de mening van de Stichting kenbaar te maken en kracht bij te zetten. Zo hebben een aantal gemeenten de Stichting voor Landelijk Schoon opgenomen als instantie in het kader van het overleg als bedoeld in artikel 3.1.1 van het Besluit Ruimtelijke Ordening.
- beoordelen van plannen (zoals bestemmingsplannen en beeldkwaliteitplannen), rapporten enz. en het vertalen daarvan naar de achterban toe. Landelijke nota's volgen en op lokaal/regionaal niveau in stelling brengen. De hiermee verworven kennis wordt vastgelegd in thematische visiedocumenten. Deze dienen als leidraad bij de advisering t.a.v. lokale kwesties (veelal aangedragen door historische verenigingen), bij politieke meningsvorming en juridische procedures. Voorts zijn de visiedocumenten van belang bij het proactief reageren op gemeentelijke, regionale, provinciale, rijks plannen en beleidsnota's.

Bij het verwezenlijken van haar doelen gaat het niet alleen om het landschap en de natuur maar ook om de "meubilering", de cultuurhistorische elementen en monumenten in dat landschap.
In het algemeen gaat het daarbij om de grote lijn, maar niet zonder gevoel voor detail. Het gaat daarbij om: weg- en dijkprofielen, karakteristieke landschappen, dorpsgezichten, beplantingen, sloten- en perceelstructuur en de Omringdijk als landschappelijk element. Ook bruggetjes, weggetjes, stolpen, molens en kerkgebouwen behoren tot de meubilering die de aandacht van de Stichting heeft.
Tot slot zijn er dan nog de detailelementen als hekwerken, pilonen, bovenlichten met hun versieringen als levensbomen en de typische ronde schoorstenen die een aantrekkelijke en decoratieve rol vervullen.

Thema's en disciplines.
Bij de werkzaamheden die Landelijk Schoon verricht om haar doelstellingen te realiseren worden de volgende thema's en disciplines onderscheiden:
- Water, infrastructuur, dijken.
- Monumenten incl. stolpen, Welstand.
- Landschap incl. opstallen, landschapshistorie.
- Ruimtelijke ordening, plannen op rijks, provinciaal en landelijk niveau, gemeentelijke bestemmingsplannen..
- Duurzame energie, windparken e.a.
- Automatisering, website.
- Juridische zaken, procedures.
- Communicatie, journalistiek.
Bij de samenstelling van de stichting wordt gestreefd naar deskundigheid op elk van deze thema's en disciplines. Overigens kan deze indeling naar behoefte worden gewijzigd c.q. uitgebreid.

Communicatie.
Via diverse media informeert, communiceert en presenteert de stichting zich.
- regelmatige contacten met de pers zowel mondeling als via de uitgifte van persberichten.
- opzetten en bijhouden van een eigen website (met een link naar de website van het Westfries Genootschap).
- bijdrage aan de jaarlijkse bundel van het Westfries Genootschap.
- bijdragen aan 't Vierkant, cultuurhistorisch tijdschrift van het Westfries Genootschap (verschijnt 3 maal per jaar).
- bijdragen aan externe tijdschriften en informatiebulletins.
- uitreiken van oorkonden als blijk van waardering voor de totstandkoming van waardevolle restauraties of andere initiatieven.
- het geven van deskundig advies aan particulieren.

Concrete aandachtsvelden en projecten.
- Behoud van de Westfriese Omringdijk. Speciale aandacht krijgt hierbij het dijktracé, het dijkprofiel, de archeologische waarden van de dijk alsmede de inrichting van het aangrenzende gebied.
De verzwaring van het dijklichaam aan de zuidkant van West-Friesland (de Zuiderdijk) is inmiddels voltooid. De voorbereidingen voor de verzwaring van het dijkvak Hoorn-Schardam zijn anno 2014 in volle gang. Ook deze werkzaamheden zullen kritisch worden gevolgd met behulp van de ervaringen opgedaan bij de verzwaring van de Zuiderdijk. Wij zullen daarbij gebruik maken van onze adviseurs.
Tegen de plannen voor de aanleg van een 80kmweg met fietspad op de Westfriesedijk bij Winkel hebben wij via een juridische procedure tot nu toe succesvol bezwaar gemaakt. De 80kmweg óp de dijk en het fietspad onderaan de dijk is onze inzet om het oorspronkelijke dijkprofiel van de beschermde Omringdijk te redden.
- Het behoud van stolpen en het voorkomen van sloop hebben bij voortduring de aandacht van de Stichting. We werken daarin samen met de boerderijenstichting “Vrienden van de Stolp”.
- De uitgangspunten en regels zoals opgenomen in respectievelijk de Structuurvisie Noord-Holland 2040 en de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie (PRVS) worden regelmatig aan de ruimtelijke plannen getoetst.
- Hieronder vallen onder meer de regelmatig terugkerende plannen voor woonlandschappen in het gebied van de Kromme Leek, de plannen voor de locatie en revitalisering (regionale) bedrijventerreinen, de plannen voor de aanleg van nieuwe infrastructuur met name de uitvoering van de Westfrisiaweg.
- De Stichting beoordeelt in voorkomende gevallen structuurplannen, bestemmingsplannen en beeldkwaliteitplannen van de gemeenten in en aangrenzend aan haar werkgebied. Ook hierbij is het van groot belang tijdig en proactief te reageren. Overigens worden bestemmingsplannen omgevingsplannen zodra de Omgevingswet in werking treedt (naar verwachting niet vóór 2018).
- In toenemende mate worden initiatieven genomen voor de bouw van windturbines. In de provinciale plannen voor herstructurering van Wind op Land is een aantal voorkeurgebieden in onze regio gelegen. De uitwerking van deze plannen zal in 2015 starten.
De Stichting voor Landelijk Schoon heeft een visiedocument over windenergie en de locatie van windturbines opgesteld dat als uitgangspunt wordt gehanteerd bij de beoordeling van de (provinciale) plannen en de advisering van lokale groepen.
- De Stichting voor Landelijk Schoon streeft ernaar per jaar 1 á 2 visiedocumenten op te stellen. Deze worden vervolgens gebruikt om naar buiten treden richting overheden/politiek, (historische) verenigingen en instellingen, individuele burgers. Daarbij wordt duidelijk gemaakt wat de doelstelling van de St. Landelijk Schoon is, wat men van ons kan verwachten, waarmee wij ondersteuning kunnen bieden.
De thema's voor de visiedocumenten worden per jaar vastgesteld. Te denken valt aan megastallen, bedrijventerreinen, duurzame energie.
- De contacten met de Historische Verenigingen hebben permanente aandacht. Indien mogelijk zal een deskundige en geïnteresseerde vertegenwoordiger vanuit de lokale historische verenigingen in de stichting worden opgenomen. Deze kan mede inhoud geven aan het streven naar een intensivering van de contacten en - vanuit haar overkoepelende regionale taakstelling - een verbetering van de inhoudelijke afstemming bewerkstelligen.
- Landelijk Schoon streeft naar verjonging en aanvulling van de bestuurssamenstelling. Het zoeken naar nieuwe mensen is noodzakelijk opdat kennis en ervaring tijdig overgedragen kan worden.
- De Stichting organiseert met een zekere regelmaat symposia en themabijeenkomsten teneinde de contacten met verwante organisaties en de Westfriese bevolking te onderhouden en te versterken. Zo zal in 2016, in het kader van het 90-jarig jubileum van Landelijk Schoon, een symposium worden georganiseerd.
- Voorts streeft de Stichting naar het bevorderen van haar naamsbekendheid onder de West-friese bevolking van jong tot oud. Belangrijk middel daarbij is een eigen website met mogelijkheden voor Twitter en Facebook.
- Eind 2014 heeft het kabinet, ca. 60 jaar na het eerste Deltaplan, een nieuw Deltaplan vastgesteld: het Deltaprogramma 2015 met een toekomstvisie tot 2050. De hierin voorgestelde opvattingen over het toekomstige waterbeheer en de daaruit voortvloeiende maatregelen zullen in de Waterwet en het nationaal Waterplan verwerkt moeten worden. Daarnaast wordt een bestuursakkoord gesloten tussen alle partijen die in het waterbeheer een rol spelen.
Aannemelijk is dat een en ander geen gevolgen zal hebben voor de voorbereiding en uitvoering van de op stapel staande werkzaamheden aan de Markermeerdijken tussen Hoorn en Amsterdam. Van Hoorn tot Lutje Schardam is daarbij de Westfriese Omringdijk in het geding. Binnen de Omringdijk zijn ook veranderingen in het waterbeheer te verwachten.
Landelijk Schoon volgt deze ontwikkelingen.
- Bij de realisatie waterbergingsprojecten zou beter rekening gehouden moeten worden met de bestaande structuur van de waterhuishouding in het omliggende gebied. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is op de goede weg. Landelijk Schoon volgt toekomstige projecten kritisch.
- Landelijk Schoon streeft naar een vermindering van de lichtintensiteit van de verlichting langs de A7 ten noorden van Purmerend. Enige tijd geleden hebben wij bij Rijkswaterstaat hierop aangedrongen. Het ziet er naar uit dat, mede onder invloed van energiebesparing, het lichtregime wordt aangepast.
- De Stichting Landelijk Schoon zal het legaat uit de nalatenschap van mevrouw van Otterloo conform haar laatste wilsbeschikking ten goede laten komen aan een specifiek Westfries of streekeigen doel. Bij besteding van het legaat zullen de erfgenamen hierover worden geïnformeerd.
- Landelijk Schoon streeft naar het behoud van het unieke molencomplex van de Grote Molen in Schellinkhout. De werkzaamheden en plannen voor restauratie worden nauwlettend gevolgd.
- De Stichting Landelijk Schoon is in overleg met de provincie/sector verkeer en vervoer over de reconstructie van de N239 Niedorp - Medemblik. Een aantal ontwerpschetsen is besproken en van commentaar voorzien. We volgen de uitvoering nauwlettend; in 2015 en verder worden de werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd.
- De contacten met de provincie zullen waar mogelijk verder worden versterkt.
- De Stichting streeft een verantwoord kleurgebruik na bij buitenschilderwerk in West-Friesland. In dat kader heeft de Stichting een brochure uitgebracht met tips voor historisch verantwoord kleurgebruik. Voorts worden individueel kleuradviezen uitgebracht aan particulieren en bedrijven.
- De decentralisatie van het rijksbeleid op het terrein van de monumentenzorg wordt kritisch gevolgd. Met name de invulling daarvan op gemeentelijk niveau heeft de aandacht van de Stichting.

Vermogen.
Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door:
a. schenkingen, erfstellingen en legaten;
b. rente;
c. donaties van het Westfries Genootschap;
d. bijdragen van derden;
e. subsidies;
f. andere inkomsten.

Het bestuur van de Stichting is verplicht van de vermogenstoestand en van alles betreffende de werkzaamheden van de Stichting administratie te voeren zodat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de Stichting bekend zijn.
Jaarlijks wordt de balans en staat van baten en lasten opgemaakt en vastgesteld. Eveneens jaarlijks wordt een verslag samengesteld van de activiteiten van de Stichting en vastgesteld.

Voor het overige worden zaken aangaande het verwerven, beheren en besteden van vermogen geregeld in de Akte van Oprichting van de Stichting d.d. 10 november 2004 art. 3, art. 5 lid 2, 3 en 4, art. 6 lid 2, art. 10 lid 1, 2 en 3, art. 13 lid 3, 4, 5 en 6.

Blokker, 29 december 2014.

 


Hé, is dat Westfries?

646. Over de benoeming van die ambtenaar heb ik niks te kerdiezen (niets over te zeggen of te beslissen).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.