Westfries Genootschap
Landelijk Schoon
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Ontwerp Structuurvisie Noord-Holland 2040.


Inleiding
De Stichting voor Landelijk Schoon West-Friesland heeft begin december 2009 haar zienswijze gegeven op de Ontwerp Structuurvisie Noord-Holland 2040. In dit belangrijke beleidsdocument wordt het ruimtelijk beleid van de provincie Noord-Holland voor de komende decennia vastgelegd.
Culturele, historische en landschappelijke waarden bepalen in hoge mate de beleving van de ruimte en daarmee de ruimtelijke kwaliteit in Noord-Holland. Deze karakteristieken dienen in de ruimtelijke ordeningsopgaven een belangrijk uitgangspunt te zijn. De Stichting voor Landelijk Schoon West-Friesland wil dit ook in de toekomst bepleiten en maakt hierbij heldere keuzen.

De kritische kanttekeningen die Landelijk Schoon bij de Ontwerp Structuurvisie heeft geplaatst hebben betrekking op de volgende onderwerpen:

Bedrijventerreinen
Vrijkomende agrarische bedrijfswoningen
Windturbines/windmolenparken
Woonlandschap De Kromme Leek
Opwaardering van de Westfrisiaweg
Slotopmerkingen

Bedrijventerreinen
Wij zijn het eens met uw stellingname, dat in eerste instantie mogelijkheden dienen te worden benut om vastgestelde/bestaande bedrijventerreinen, dus ook binnen het gebied van de Westfriese Omringdijk, te intensiveren c.q. te benutten voor herstructurering. Zachte en strategische plannen en nieuwe plannen voor locale bedrijventerreinen kunnen dan worden uitgesloten.

Een zorgvuldige planning van eventuele nieuwe bedrijfsterreinen op de langere termijn maar vooral ook de herstructurering van de bestaande, dient regionaal te worden geregeld met daarin een belangrijke regierol voor de Provincie.

Als locatie voor een regionaal bedrijventerrein - bij wijze van reservering in de structuurvisie op te nemen - is de strook Avenhorn - A 7 ten Westen van de A 7) voor onze Stichting acceptabel. Wij hebben dat al bij eerdere reacties aan u kenbaar gemaakt. Tenslotte herhalen wij hierbij ons standpunt om zowel bij bestaande als toekomstige bedrijventerreinen te investeren in een zorgvuldig inpakken door middel van groenstroken met opgaande beplanting.

Herstructurering bestaande bedrijventerreinen.
Herstructurering bestaande bedrijventerreinen.

Vrijkomende agrarische bedrijfswoningen
In artikel 17 van het Ontwerp Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie komen de mogelijkheden aan de orde van niet-agrarische functies voor o.m. vrijkomende agrarische bedrijfswoningen waarin bestemmingsplannen kunnen voorzien. Het lijkt ons zinnig in dit verband een relatie te leggen met het initiatiefvoorstel van CDA-kamerlid van Heugten “Beter wonen op het platteland”. Invoering van het begrip “plattelandswoning”, toekenning van de bestemming “plattelandswoning” in het bestemmingsplan aan de voormalige agrarische bedrijfswoning en een heldere regelgeving door de gemeentelijke overheid zijn hierbij van essentieel belang.

Hoewel de uitwerking van het initiatiefvoorstel - in ondermeer een wetsvoorstel in de Wet Milieubeheer en mogelijk een aanvullende regeling op grond van de Wet ruimtelijke ordening - niet vóór de zomer van 2010 is te verwachten lijkt het ons gewenst alvast op de invoering ervan te preluderen in die zin dat een aanpassing van de verordening wordt toegezegd.
Landelijk Schoon is groot voorstander van het initiatiefvoorstel tot de invoering van de bestemming “plattelandswoning”. Zo kan de agrariër in zijn boerderij blijven wonen dan wel voor een reële prijs verkopen zonder dat agrariërs in de omgeving in hun bedrijfsvoering worden belemmerd.

Vrijkomende agrarische bedrijfswoningen.
Vrijkomende agrarische bedrijfswoningen.

Windturbines/windmolenparken
Landelijk Schoon maakt bezwaar tegen het gestelde in paragraaf 7.6.9. van de Ontwerp Structuurvisie en hoofdstuk 7, artikel 31 van de Verordening.
Vanuit haar cultuurhistorische doelstelling is de Stichting voor Landelijk Schoon tegen het realiseren van locaties voor windturbines. Het plaatsen van windturbines heeft een sterk negatieve impact op de rust en de openheid van het Westfriese landschap.
De Stichting is voorstander van het scheppen van nieuwe kansen voor alternatieve vormen van energieopwekking zoals de nieuwe generatie zonnecollectoren, waterkracht, aardwarmte, biomassa en warmtekrachtkoppelingen.
Zo blijkt uit diverse onderzoekspublicaties dat winning via zonnecollectoren vele malen effectiever zal zijn dan nu het geval is met winning via windturbines c.q. windmolenparken. Deze en andere vormen van alternatieve duurzame energie zullen in toenemende mate gestimuleerd moeten worden door het verstrekken van subsidies door rijk, provincie en gemeenten.

Wij stellen u voor om het in paragraaf 7.6.9 van de Ontwerp Structuurvisie aangegeven onderzoek en op te stellen programma te richten op de winning van deze andere vormen van duurzame energie met name zonnecollectoren en de inpassingsmogelijkheden daarvan in Noord-Holland.
Landelijk Schoon adviseert niet door te gaan op de ingeslagen weg wat betreft windenergie. Omvorming c.q. bijsturing van het beleid op de verschillende bestuursniveaus in de voorgestane richting vergt echter de nodige tijd. Met haar visie “Locatiebeleid Windturbines” (bijgevoegd) hoopt Landelijk Schoon haar steentje bij te dragen aan het proces om het tij te keren.
Wij zijn tegenstander van kleinschalige oplossingen voor windturbinelocaties. U formuleert een drietal locatiecategorieën waar deze mogen komen en beperkt de mogelijkheden voor solitaire plaatsing. Dit leidt onherroepelijks tot het her en der verrijzen van groepjes windturbines met alle negatieve effecten van dien met name voor het landschap. Wij hebben sterke voorkeur voor grootschalige oplossingen. Daarbij denken wij vooral opstellingen in zee. In het door u aangeduide zoekgebied in Noord-Holland Noord is naar onze opvatting slechts plaats voor één grootschalig park en wel in de Wieringermeer.

 Westfriesland in wintertooi?
Westfriesland in wintertooi?

Woonlandschap De Kromme Leek
Bij verschillende gelegenheden heeft Landelijk Schoon zich fel gekant tegen het realiseren van woonlandschappen in het gebied van de Kromme Leek. Wij hebben dan ook met extra aandacht de Structuurvisie en Verordening op dit punt bestudeerd. In paragraaf 7.6.10 van de Structuurvisie maakt u uw voornemen bekend om onderzoek te doen naar de kansen voor landschappelijk wonen. Uit het daaraan gekoppelde voornemen om kaders en spelregels voor landschappelijk wonen uit te werken blijkt dat u, vooruitlopend op de onderzoeksresultaten, de kansen voor realiseren van woonlandschappen hoog acht. Hoewel de gebieden die u daarbij op het oog heeft niet nader worden aangeduid willen wij op voorhand bezwaar aantekenen tegen deze bedreiging voor wat betreft het gebied van de Kromme Leek.

De door u gestelde voorwaarde dat de behoefte aan “wonen ingebed in landschappen” eerst moet worden aangetoond is naar onze mening een wassen neus. Zonder twijfel is er een maatschappelijke behoefte aan “landschappelijk wonen met lage woondichtheden in karakteristieke landschappen”. Zeker in relatie tot het gebied van de Kromme Leek is de vraag veeleer willen wij voor het (woon)gerief van de enkeling het fraaie cultuurlandschap van de Kromme Leek opofferen. Landelijk Schoon zegt daar nogmaals ondubbelzinnig nee op.

Het realiseren van woonlandschappen strookt niet met onze visie op het zorgvuldig omgaan met de waarden van dit landelijke gebied. Wonen zelfs in een extensieve vorm staat gelijk aan een verder opdringen van de verstedelijking in het Westfriese landschap. Het betreffende gebied is extra kwetsbaar doordat het direct grenst aan één van de oudste waterlopen West-Friesland, de Kromme Leek, onderdeel van de ecologische verbindingszone (Themakaart “Behoud en ontwikkeling van natuurgebieden”). Ondermeer vanwege de cultuurhistorische en landschappelijke waarde zou juist gewerkt moeten worden aan een opwaardering van deze veenrivier en aangrenzende oeverlanden. Hoewel in de betreffende artikelen in hoofdstuk 4 van de Verordening kwaliteitseisen worden gesteld voor het bouwen in landelijk gebied vormen woonlandschappen, mede vanwege de toenemende druk door bebouwing aansluitend op omringende stedelijke gebieden, een bedreiging voor het in stand houden van het kenmerkende waardevolle open landschap. Landelijk Schoon is voorstander van consolidatie van landschappelijke waarden door o.m. het handhaven van de agrarische bestemming.

 De Kromme Leek.
De Kromme Leek.

Opwaardering Westfrisiaweg
De Structuurvisie vermeldt dat de Provincie Noord-Holland in het kader van behoud en ontwikkeling van het regionale wegennet initiatiefnemer is van de Westfrisiaweg. Doel is een verbetering van de oost-west verbinding in de noordelijke helft van de provincie inclusief het aanbrengen van enkele ontbrekende schakels.
In 2007 heeft de Stichting Landelijk Schoon haar standpunt laten weten aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. De opwaardering van de Westfrisiaweg is o.i. dringend noodzakelijk is. De doorstroom van het verkeer kent op het traject Alkmaar-Enkhuizen diverse knelpunten waardoor de bereikbaarheid van de regio West-Friesland ernstig te wensen overlaat.
Vanuit de doelstelling van onze stichting pleiten wij ervoor dat de opwaardering met grote zorgvuldigheid en aandacht voor het Westfriese landschap zal plaatsvinden. Het Beeldkwaliteitplan Westfrisiaweg/N23 vormt hiervoor een goed uitgangspunt. Landelijk Schoon is groot voorstander van een opwaardering van het bestaande tracé. Vanuit deze visie hebben wij ernstig bezwaar tegen het tracé van het oostelijke deel van de Westfrisiaweg:
- nabij Zwaagdijk-Oost en Hoogkarspel is in de totaalkaart Structuurvisie de zgn. “Doorsteek Hoogkarspel” indicatief ingetekend. Blijkbaar wordt dit tracé door u als “ontbrekende schakel” gezien. Deze “ontbrekende schakel” wordt echter door uzelf gecreëerd immers, het huidige tracé van de Westfrisiaweg ten noorden van Hoogkarspel en Stede Broec is zeker geschikt om opgewaardeerd te worden en voorkomt dat het nog gave “middengebied” van Westfriesland wordt doorsneden en een nieuwe aanslag wordt gepleegd op de kenmerkende, open landschappelijke structuur.
- vervolgens loopt het tracé over de Westfriese Omringdijk oostwaarts. Hiertegen hebben wij zo mogelijk nog grotere bezwaren. Het gaat hier om een provinciaal monument dat op deze wijze belast gaat worden met hoge verkeersintensiteiten, vormen van zwaar verkeer en snelheden waar deze dijk allerminst op berekend is. Een mogelijke verdubbeling van het aantal rijbanen botst frontaal met de monumentenstatus van de dijk waarvan het oorspronkelijke profiel tot nog toe goed bewaard is gebleven. Naar de mening van Landelijk Schoon is een dergelijk tracé gelet op de cultuurhistorische en landschappelijk waarde van de Omringdijk niet verantwoord.

Opwaardering bestaand tracé Westfrisiaweg.
Opwaardering bestaand tracé Westfrisiaweg.

Slotopmerkingen
De terughoudende opstelling ten aanzien van elk plan voor bebouwing in het IJmeer, het Markermeer en het IJsselmeer onderschrijven wij volledig.

Toeristisch-recreatieve ontwikkelingen kunnen een belangrijk bijdrage leveren aan de verbetering en/of reconstructie van het landschap.

De provincie wil in de toekomst haar mogelijkheden tot ontwikkeling en behoud van de open landschappen en verdichting van het stedelijk gebied benutten. De Stichting Landelijk Schoon steunt dit voornemen maar maakt de kanttekening ook hier de regionale karakteristieken erbij te betrekken.

(foto's Pieter van den Berge)

 


Hé, is dat Westfries?

85. Als je de hele dag flink gewerkt hebt, ben je 's avonds wel 'ns hooigat (flink vermoeid).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.