Westfries Genootschap
Landelijk Schoon
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Landelijk Schoon » Actueel » 2016

De Westfriesedijk in Winkel en de Provinciale Monumentenverordening

Voor de eerste keer in haar 90-jarig bestaan heeft de Stichting voor Landelijk Schoon Westfriesland het middel van een procedure bij de rechtbank aangegrepen om op te komen voor het behoud van het cultureel erfgoed van Westfriesland. Het ging in dit specifieke geval om de Westfriesedijk bij Winkel onderdeel van de Westfriese Omringdijk, het icoon van het cultureel erfgoed van Westfriesland en een provinciaal monument.

We hebben de opgedane ervaringen en onze zorgen over de in onze ogen onvoldoende bescherming van de Omringdijk, op papier gezet en in een brief aan alle erfgoedverenigingen in Noord-Holland toegezonden. Daarnaast hebben alle Historische Verenigingen in Westfriesland, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, de gemeente Hollands Kroon en de provincie Noord-Holland een afschrift van de brief gekregen.

De volledige tekst van de brief d.d. 25 februari 2016 is hieronder weergegeven.

Stichting voor Landelijk Schoon Westfriesland

Voortgekomen uit het Westfries Genootschap

Aan: Erfgoedverenigingen werkzaam in de provincie Noord-Holland.
Datum: 25 februari 2016.
Onderwerp: Westfriese Omringdijk en de provinciale Monumentenverordening.

Geacht bestuur,

De Stichting voor Landelijk Schoon Westfriesland heeft zich de afgelopen jaren sterk verzet tegen de plannen van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier voor een ingreep in de Westfriesedijk bij Winkel, onderdeel van de Westfriese Omringdijk en provinciaal monument. Naast het Hoogheemraadschap waren daarbij betrokken: de provincie Noord-Holland als beschermer van het monument en de gemeente Hollands Kroon als verstrekker van de omgevingsvergunning.

Het door Landelijk Schoon bestreden projectplan behelst een verbreding van de rijbaan, de aanleg van een viaduct en de aanleg van een fietspad óp de dijk.
Deze aantasting wordt door Landelijk Schoon gezien als ontoelaatbaar. Bovendien is de aantasting onnodig omdat er een alternatief plan van het Hoogheemraadschap was dat de ingreep tot een toelaatbaar niveau terugbracht: de rijbaan óp de dijk en het fietspad onderaan de dijk.

Ons verzet hebben wij in eerste instantie gevoerd via de gebruikelijke bezwarenprocedure, in tweede instantie via een gerechtelijke procedure tot en met een hoger beroep bij de Raad van State.
Zonder specifieke juridische kennis zijn de gerechtelijke procedures uiterst ontoegankelijk gebleken. Voor deze aspecten hebben we dan ook de hulp ingeroepen van een gespecialiseerde advocaat.

Het is ons niet gelukt ons doel te bereiken, ondanks verschillende juridische successen en inhoudelijk goede gronden. Belangrijk daarbij is dat noch de bestuursrechter, noch de raadslieden van de Raad van State een kwalitatieve afweging hebben gemaakt tussen de inhoudelijke argumentatie van de provincie c.q. gemeente Hollands Kroon en de argumentatie van de Stichting Landelijk Schoon. Dit betekent dat uiteindelijk alleen de provincie bepaald wat toelaatbare en niet toelaatbare ingrepen zijn aan provinciale monumenten.

Nu onlangs de Westfriesedijk bij Winkel, na de ingreep, feestelijk is geopend willen wij u aan de hand van een viertal aandachtspunten op de hoogte stellen van onze ervaringen. Wellicht kunnen deze ook voor uw organisatie van nut zijn als het gaat om het behoud van provinciale monumenten.

1. Bestemmingsplan.
Het projectplan van het Hoogheemraadschap was in strijd met het vigerende bestemmingsplan van de gemeente Hollands Kroon. Met name het profiel van de dijk was hierin beschermd.
De gemeente Hollands Kroon heeft dit opgelost door het bestemmingsplan te wijzigen, elke vorm van bescherming te schrappen en daardoor het projectplan alsnog mogelijk te maken.
2. Omgevingsvergunning.
De voor het projectplan benodigde omgevingsvergunning is tot 3 maal toe ten onrechte verleend:
op basis van een bestemmingsplan wat deze vergunning niet toestond, op basis van een ontoereikende motivering van de provincie en op basis van een foutieve procedure.
3. Advies provincie Noord-Holland.
De provincie Noord-Holland heeft de wettelijke taak B&W te adviseren in het kader van de Provinciale Monumentenverordening Noord-Holland 2010. Het gaat daarbij om een oordeel over het ontoelaatbaar dan wel niet ontoelaatbaar zijn van een ingreep tegen de achtergrond van de cultuurhistorische waarde van het monument.
De provincie achtte de ingreep toelaatbaar. De motivering daarvoor was echter volstrekt ontoereikend. De rechter heeft de provincie in de gelegenheid gesteld om in 2e instantie een deugdelijke motivering te leveren. Deze heeft hieraan voldaan.
4. De Provinciale Monumentenverordening.
De rechtbank heeft de Stichting Landelijk Schoon in het gelijk gesteld toen bleek dat de omgevingsvergunning voor de ingreep in de Westfriesedijk ten onrechte was verleend ondanks een positief advies van de provincie.
Naar aanleiding daarvan heeft de provincie besloten de Provinciale Monumentenverordening Noord-Holland 2010 te wijzigen. Daarbij is aan de formulering “Een omgevingsvergunning wordt geweigerd indien de monumentale waarden van een beschermd monument ontoelaatbaar worden geschaad” toegevoegd “tenzij zwaarwichtige redenen van aantoonbaar algemeen maatschappelijk belang zich tegen een weigering verzetten”.

Landelijk Schoon heeft zich, zowel schriftelijk als via mondelinge inspraak, sterk tegen deze wijziging afgezet. De zuivere afweging of het monument als monument niet te zeer wordt aangetast wordt daarmee verlaten. Aan het begrip “zwaarwichtige redenen” wordt geen enkele invulling gegeven.
Dit leidt tot onduidelijke beleidsafwegingen en zet de deur open voor een verstrengeling van belangen.
Met deze aanvulling wordt duidelijk dat het monument geen monument meer is wanneer een omgevingsvergunning ondanks een ontoelaatbare aantasting wordt verstrekt.
Wij zijn van mening dat door deze wijziging niet alleen de Westfriese Omringdijk maar alle provinciale monumenten hun feitelijke bescherming hebben verloren.
Helaas hebben wij niet kunnen voorkomen dat de wijziging inmiddels door Provinciale Staten van Noord-Holland is vastgesteld.

Wij dachten er goed aan te doen u van deze zaken op de hoogte te brengen.
Overigens zullen wij ons ook in de toekomst blijven inzetten voor het behoud van cultuurhistorie en landschap van Westfriesland en aangrenzende gemeenten. Daarbij hopen wij uiteraard op een constructieve samenwerking met u als erfgoedorganisatie en met de overheid op de verschillende beleidsniveaus.

Met vriendelijke groet,

Mieke Peetoom-Slooves, voorzitter.
Pieter van den Berge, secretaris.

i.a.a.
- de Historische Verenigingen in Westfriesland en aangrenzende gemeenten,
- Provincie Noord-Holland,
- Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier,
- Gemeente Hollands Kroon.

 


Hé, is dat Westfries?

367. Koolprak dien je niet op als gastmaal (stamppot van kool en aardappelen).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.