Het bestuur van de Commissie Geschiedschrijving heeft in 2002 vijf keer vergaderd. Eén keer gebeurde dat in Leeuwarden, waar contact werd gezocht met de Fryske Akademy in de persoon van prof. dr. H. Mol, hoofd van de Afdeling Geschiedenis aldaar en bijzonder hoogleraar in Leiden. Voorbereidingen zijn getroffen om in het najaar 2003 een bijeenkomst te beleggen met wetenschappers van diverse disciplines, die door publicaties in het verleden blijk hebben gegeven van hun affiniteit met West-Friesland.

Personalia. Commissielid Herman Lambooy kreeg het lidmaatschap van de Fryske Akademy aangeboden. Voorzitter/secretaris Jaap Raat werd op de Westfriezendag als vice-voorzitter uitgeluid met de zilveren penning van het Genootschap en als Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Daan Meijer, intendent van het Genootschap en Jaap Schaper, bestuurslid van het Genootschap, zijn door de Commissie kandidaat gesteld voor een bestuursfunctie.

Lopende projecten.
Cultuureducatief project.
 Op 27 februari werd in het Westfries Museum het eindresultaat van het project ‘Speurtocht door de geschiedenis van West-Friesland’ -een gezamenlijke uitgave van het Westfries Genootschap en Uitgeverij Peter Sasburg, bestemd voor de groepen 7 en 8 van de basisscholen in West-Friesland- gepresenteerd. De bijbehorende gebruikswijzer werd geschreven door Netty Zander. Zij heeft er ook voor zorggedragen dat meer dan 90% van de West-Friese schooljeugd via dit project met de cultuurhistorie van hun omgeving in aanraking wordt gebracht. Dankzij diverse sponsors kon de prijs laag worden gehouden. Ook via de boekhandel zijn nog vele exemplaren verkocht. Dit driejarige project kreeg hiermee een succesvol einde.
‘Westfriese Gatenkaas’. De uitgave ‘Westfriese Gatenkaas’, publicaties over de geschiedenis van West-Friesland: inventarisatie en leemten, uitgegeven in 1997, is bijgewerkt tot 2000 en in zijn geheel door de webmaster van het Westfries Genootschap, Gerben Kazimier, op internet gezet. Daardoor kan nu eenieder deze inventarisatie van ruim 700 boeken en tijdschriftartikelen raadplegen: www.westfriesgenootschap.nl
Landbouwproject Oostelijk West-Friesland 1880-1930. De werkgroep is fase 3 ingegaan. Aan de hand van een door Kees van der Wiel, freelance journalist en historicus, opgestelde vragenlijst onderzoekt men per dorp enkele veehouderij- en tuindersfamilies om zo achter de kille cijfers de mens voor het voetlicht te laten treden.
Westfries Biografisch Woordenboek. De werkgroep, bestaande uit Jan Keuken en Jaap Raat, is uitgebreid met Ed Dekker, journalist van het Noordhollands Dagblad, tevens lid van de redactiecommissie. Historische verenigingen zal worden verzocht bijdragen te leveren van dorpsgenoten, die lokaal en bovenlokaal voor West-Friesland van betekenis zijn geweest. Ongeveer driehonderd Westfriezen zijn door de werkgroep al nader omschreven.
Kortom: 2002 was al met al weer een doenig jaar.

Jaap Raat, voorzitter/secretaris