Eerder verschenen in West-Friesland Oud & Nieuw, 68e bundel, pagina 238-239.
Uitgave: Westfries Genootschap, 2001.
Auteur: Jaap Raat.

De Commissie Geschiedschrijving is in 2000 met twee leden versterkt: de heren H. Th. M. Lambooij (Schagen) en J. Keuken (Nieuwe Niedorp). De commissie, die vier keer bijeen kwam, heeft in principe besloten om te komen tot een herziene uitgave van de ‘Westfriese Gatenkaas’: de in oktober 1997 uitgegeven inventarisatie met ruim 700 titels van boeken en artikelen, welke betrekking hebben op West-Friesland. Met daarbij een opsomming van onderwerpen waarover nog niet is geschreven. Gedacht wordt aan het uitbrengen op cd-rom en internet. Het bestuur van het genootschap heeft een legaat ter beschikking gesteld voor het vormen van een publiciteitsfonds, waaruit gelden kunnen worden geput die auteurs kunnen stimuleren om hiaten in de West-Friese geschiedschrijving op te vullen. Het Landbouwproject Oostelijk West-Friesland 1880-1930 vult een gat op in de agrarische historie van onze regio. Een werkgroep komt een keer per maand bijeen in de studiezaal van de Archiefdienst Westfriese Gemeenten (AWG) in Hoorn teneinde de verschuiving van veeteelt naar tuinbouw in de diverse dorpen in kaart te brengen. Het werk vordert gestaag. De commissie verleent haar medewerking aan het educatief project ‘Speurtocht in de West-Friese geschiedenis’: een uitgave van het genootschap in samenwerking met Uitgeverij Peter Sasburg. Het project is opgezet als handreiking om leerlingen van de hoogste groepen van de basisscholen bekend te maken met de geschiedenis van de West-Friezen en het West-Friese land. De handwijzer voor de docent bevat naast literatuurverwijzing en tips ook suggesties voor talrijke er-op-uit-mogelijkheden voor de school. In het najaar 2001 kunnen de scholen er over beschikken. Reeds tachtig basisscholen hebben op het project ingetekend.

Jaap Raat, secretaris