Westfries Genootschap
Geschiedschrijving
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Geschiedschrijving » Westfriese Gatenkaas » VI. Kerkgeschiedenis

Westfriese Gatenkaas - VI.3 Na de reformatie

Acta der provinciale en particuliere synoden, gehouden in de Noordelijke Nederlanden, gedurende de jaren 1572-1620, verzameld en uitgegeven door J. Reitsma en S.D. van Veen; 1e dl.: Noord Holland 1572-1608. Groningen, 1892. XIX, 484 p.

Acta der provinciale en particuliere synoden, gehouden in de Noordelijke Nederlanden, gedurende de jaren 1572-1620, verzameld en uitgegeven door J. Reitsma en S.D. van Veen; 2e dl.: Noord Holland 1618-1620, Zuid Holland 1574 1592. Groningen, 1893. XIX, 512 p.

Beekhuis, C.B.H., Hervormde gemeenten in Noord Holland; een religiografische analyse. Z. pl., 1975. 223 p., ill. Proefschrift Utrecht.

Brief aan de paters Jesuiten en Minderbroeders, zendelingen tot Hoorn wegens de opschuddingen door haar verwekt in de gemeentes van de omleggende buiten pastooren, (door N.N.P.P.). Z.pl., 1704. 16 p.

Brouwer, D., Kerkelijk politieke kwestie; different tussen Enkhuizen en Medemblik. WFON, jrg. 15, 1940, p. 168-177. In 1696.

Campen, W.C. van, Berigt aangaande de secte van Jan Mazereeuw, te Opperdoes in Noord Holland. Nieuw Archief voor Kerkgeschiedenis, jrg. 9, 1849, p. 101 112.

Droog, M.P.R., Visitatiereize in 'Noorderland' 1631-1634. Bijdragen voor de Geschiedenis van het Bisdom Haarlem, jrg. 33, 1911, p. 355-385. Betreft het aartspriesterschap van Enkhuizen met West-Friesland als rayon.

Dunk, Thomas H. von der, Overheidsbemoeienis met hervormde dorpskerken in de late achttiende eeuw in Hollands Noorderkwartier. Bulletin van de Stichting oude Hollandse kerken, nr. 48 (1999) p. 3-20, ill.

Gompertz, L.P.A., Aanteekeningen over parochiën van West-Friesland, ontleend aan een visitatieverslag van het jaar 1571 (bisschoppelijk archief). Bijdragen voor de Geschiedenis van het Bisdom Haarlem, jrg. 9, 1881, p. 139-153.

Graaf, J.J., Uit de akten van het Haarlemse kapittel dekenaat Hoorn. Bijdragen voor de Geschiedenis van het Bisdom Haarlem, jrg. 4, 1876, p. 445 455 en jrg. 5, 1877, p. 156 159.

Jong, Jac. P. de, 90 Jaar Westfriese Bedevaart Heiloo 1908-1998. Z.pl., 1998, 14 p., ill.

Joosten, J.W. (samenst.), Pauselijke zouaven uit West-Friesland. Westfriese Families, jrg. 25, 1984, nr. 1, p. 24-32 en nr. 2, p. 35-47.

Keuken, Jan: De ongelofelijke achtergronden van onze doopsgezinden: over fundamentalisme en martelaren uit de 16e eeuw. Informatieblad Stichting “Historisch Nierdorp”, nr. 50 (2008), p. 19-28, ill.

Kila, Joop D., Veranderend kerkelijk gezicht in 75 jaar. WFON, 66 (1999), p. 79-89, ill.

Knipscheer, F.S., De vestiging der Gereformeerde Kerk in Noord Holland 1572-1608. Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis, Nieuwe Serie, jrg. 4, 1907, p. 253-284 en 354-387, jrg., 5, 1908, p. 137-160 en 245-268 en jrg. 6, 1909, p. 139-173.

Labuschagne, Casper: De Hugenoten in Enkhuizen. Steevast, 2009, p. 6-48, ill.

Leenders, Jos M.M.: 'Zijn dit nu handelswijzen van een herder…!': Hollands katholicisme 1840-1920. Nijmegen, 2008. 96 p., ill.

Loos, J.C. van der, Bouwstoffen voor onze vaderlandsche kerkgeschiedenis: V Werfershoef. Bijdragen voor de Geschiedenis van het Bisdom Haarlem, jrg. 45, 1928, p. 354-385.

Loosjes, J., Jan Masereeuw en zijn secte. Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis, jrg. 15, 1919, p. 25-48.

Noordeloos, P., Bijdrage voor de geschiedenis van de parochiën Bovenkarspel, Grootebroek, Lutjebroek en Hoogkarspel. Bijdragen voor de Geschiedenis van het Bisdom Haarlem, jrg. 64, 1957, p. 305-402, ill.

Noordeloos, P., De wederopbouw van de parochiën in De Streek. Archief voor de Geschiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland, jrg. 5, 1963, p. 5-94. 17e eeuw.

Nuyens, W.J.F., De invoering der Hervorming in West-Friesland. Volksalmanak voor Nederlandsche Katholieken, 1864, p. 180-243.

Slot, M., De vrienden van Jan Masereeuw te Andijk: een onderzoek naar mogelijke samenhang tussen de beweging van Jan Masereeuw te Andijk en de huidige religieuze pluriformiteit in dit dorp. (Hoorn), 1984, 2. dln., ill. Doctoraalscriptie kerkgeschiedenis.

Smit, Susan, Rooms in West-Friesland. Hoorn, 1995. 20 p., ill.

Veeris, M., Kerkelyk alphabeth, behelsende de naemen van al de leeraren, die onder het synodus van Noord Holland, tzedert de Reformatie van het jaer 1566 … den kerkendienst bekleed hebben. Amsterdam, 1711. 2 dln.

Veeris, M., Vernieuwt kerkelyk alphabeth, behelsende de namen aller leeraren, die onder het synodus van Noord Holland, zedert de Reformatie van het jaar 1566 tot het eynde van het jaar 1749 den kerkendienst bekleed hebben … Enkhuyzen, 1750. 352 p.

Verhandelinge over de onbarmhartige stilzwijgentheit en de ongeregelden handel van de zogenaemde priesters … toegezonden aan den zeer eerwaarde heer … Johan van der Velde, pastoor in Grootbroek …; (door T. Spoors e.a.). Delft, 1718. XVIII, 223 p.
Verhandelinge over de ongehoorzaamheyd van de zoogenaamde quade priesters en haare straffe toegezonden aan den zeer eerw. heer … Johan van der Velde, pastoor in Grootebroek …; (door T. Spoors e.a.). Delft, 1717. 148 p.

Vis, G.N.M., Jan Arentsz: de mandenmaker van Alkmaar, voorman van de Hollandse reformatie. Alkmaar, 1992, 160 p., ill.

Voets, B., De hervorming in West-Friesland. Nieuw Archief voor Kerkgeschiedenis, jrg. 35, 1946-47, p. 65-80, 149-165 en 219-244 en jrg. 36, 1948-49, p. 1-76.

Vredehandel tusschen die van 't classis ende d'openbare gereformeerde kercke van Hoorn ter eenre ende die haer vande selve, so classe, als kercke hebben afgesonderst ter ander zijde … Hoorn, 1617. 16 p.

 


Hé, is dat Westfries?

428. Die zwager van je is 'n snokkere of: snukkere kerel. Als hij van de partij is, kom je vaak in 'n snokkere situatie (wat eigenaardig, wat buitenissig, meestal met 'n komisch tintje eraan).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.