Westfries Genootschap
Geschiedschrijving
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Geschiedschrijving » Westfriese Gatenkaas » V. Rechtsgeschiedenis

Westfriese Gatenkaas - V.2 Wereldlijk recht

Andries, J.C., A.H. Huussen jr. en A.J.M. Kerckhoffs de Hey, Inventaris en beschrijving van de processtukken (dossiers) behorende tot de beroepen uit Holland berustende in het archief van de Grote Raad van Mechelen … Amsterdam, 1964 1974. 10 dln.

Answaarden, R. van, Het dijkgraafschap van Medemblik in het geding: Holland als rechtsstaat anno 1509. Holland, jrg. 23, 1991, nr. 3, p. 144-162, ill.

Belonje, J., Grenspalen in Hollands Noorderkwartier. Speelwagen, jrg. 6, 1951, p. 266-276 en 305-312 en jrg. 7, 1952, p. 103, ill.

Brandt, C.D.J., Bijdrage tot de kritiek van Hollandse stadsrechten der XIIIe eeuw. Utrecht, 1921. 67 p., ill. Proefschrift Utrecht.

Broek, J.P. van den, Vlak bij maar niet vrij: een inventarisatie van Westfriezen gedetineerd in de gevangenis te Hoorn (1830-1902). Enkhuizen, 1999. (115), 48 p.

Bruin, J. de, Onder de vleugels van de stad: de Veenhoop van Oosterbaljuwschap tot Bataafse vrijheid en Gemeentewet. WFON, jrg. 59, 1992, p. 68-93, ill.

Bruinvis, C.W., De ambachtsheerlijkheden van Alkmaar (Akersloot, Koedijk en Noordschermer Schermerhorn Westmijsen). Alkmaar, 1904. 17 p.

Dekker, Annemieke, Stadsrecht voor het platteland: stadsrechtverleningen aan Westfriese dorpen 1402-1415. In: Datum et actum: opstellen aangeboden aan Jaap Kruisheer… (Amsterdam, 1998), p. 111-118, ill.

Faber, J.G.A., De opheffing van de arrondissementsrechtbank te Hoorn. Hoorn, 1862. 32 p.

Faber, J.G.A., De zetels der arrondissementsregtbanken in Noord Holland. Amsterdam, 1877. 20 p.

Fruin, R., Over waarheid, kenning en zeventuig in de rechtspleging van Holland en Zeeland. R. Fruin, Verspreide geschriften; met aantekeningen, toevoegsels en verbeteringen..; uitgegeven door P.J. Blok, P.L. Muller en S. Muller Fzn.; dl. 6 ('s Gravenhage, 1902), p. 315-366.

Goede, A. de, De Westfriesche buurschap. Enkhuizen, 1944. 116 p.

Goede, A. de, De Westfriese hensboere. Fertelsels van de Styk Spain, orgaan van de Westfriese Styk, jrg. 6, 1943, p. 2-6, 14-18, 26-30, 38-42, 50-55, 61-66, 77-86.

Goede, A. de, Een Westfriese grondwet. Verslagen en Mededelingen van de Vereniging tot Uitgaaf van de Bronnen van het Oud Vaderlands Recht, jrg. 9, dl. 6, 1944, p. 614-655.

Goede, A. de, Swannotsrecht; Westfriesche rechtsgeschiedenis; dl. 1. Utrecht, 1940. 486 p., ill. Proefschrift Utrecht.

Goede, A. de, Westfries leenrecht. Verslagen en Mededelingen van de Vereniging tot Uitgaaf van de Bronnen van het Oud Vaderlands Recht, jrg. 9, dl. 5, 1942/44, p. 494-552.

Handtvesten, privilegien, willekeuren ende ordonnantien der stadt Enchuysen; daar noch bij gevoeght zijn de handtvesten en privilegien der steden Alckmaer, Hoorn en Medenblick, mitsgaders andre … voorrechten. Enchuysen, 1667. 400, 98, 69 p.

Huizinga, J., Westfriesche en Kennemer dingtalen. Verslagen en Mededelingen van de Vereniging tot Uitgaaf van de Bronnen van het Oud Vaderlands Recht, jrg. 6, p. 111-124.

Kooiman, D., Noordhollands waterschapsrecht; 2e herziene uitgave. Alphen aan den Rijn, 1939. XXVII, 312 p. 1e druk 1932.

Martens van Sevenhoven, A.H., De justitieele colleges in de steden en op het platteland van Holland, 1795-1811. Utrecht, 1912. XIX, 411 p. Proefschrift Utrecht.

Memorialen van het Hof (den Raad) van Holland, Zeeland en West-Friesland, van den secretaris Jan Rosa; dln. 1, 2 en 3; uitgegeven en van een inleiding voorzien door A.S. de Blécourt en E.M. Meijers. Haarlem, 1929. LXXXI, 455 p.

Memorialen van het Hof (den Raad) van Holland, Zeeland en West-Friesland, van den secretaris Jan Rosa; dln. 4, 5 en 6; uitgegeven en van een inleiding voorzien door R.W.G. Lombarts e.a. Leiden, 1982. XI, 652 p.

Mieris, F. van, Groot Charterboek der graaven van Holland, van Zeeland en heeren van Vriesland … Leyden, 1753 1756, 4 dln.

Noordeloos, P., Heerlijkheden in Westfriesland. WFON, jrg. 26, 1959, p. 51-100.

Opperman, O., Opmerkingen over Hollandsche stadsrechten der XIIIe eeuw; met een aanhangsel over de wording der legende van St. Jeroen. Utrecht, 1923. 38 p., ill.

Pols, M.S., Westfriesche stadrechten. Utrecht, 1885 1888. 2 dln.

Rollin Couquerque, L.M., Het aasdoms en schependomsrecht in Holland en Zeeland, in verband met het erfrecht der naburige provinciën. 's-Gravenhage, 1898. 176 p.

Sterk, W.A.C., Schets van het Westfriesche erfrecht. Westfries Jaarboek, 1e serie, dl. 7, 1941, p. 38-47.

Vijf jaar verder; rechtshulp in het arrondissement Alkmaar anno 1982; een bundel opstellen uitgegeven ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van het Bureau voor rechtshulp … Alkmaar, 1982. 104 p.

Vorm, F. van der, Rechtsgeleerde verhandeling over 't vlotrecht van Westfriesland en Noord Holland. (Haarlem), 1743. XL, 152 p., ill.

 


Hé, is dat Westfries?

135. Als je zo af en toe wat aan dat werk doet, kom je er nooit mee klaar, je moet 't loif er an leggen (flink aanpakken, intensief werken).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.