Westfries Genootschap
Geschiedschrijving
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Geschiedschrijving » Westfriese Gatenkaas » IV. Economische en Sociale Geschiedenis

Westfriese Gatenkaas - IV.4 Waterstaat en dijkgeschiedenis

Advertissement voor de heeren burghemeesteren ende regeerders der steden Hoorn, Enkhuysen en Medemlec, de plattelandtsteden ende dorpen van Drechterlandt ende die van de Vier Noorder-Cogghen … contra de ghecommiteerdens van … Z.pl., (c. 1650). 288 p.

Aten, Diederik, Stormenderland: canon waterstaatsgeschiedenis Holland boven het IJ, 700-2008. Wormerveer, 2009, 72 p., ill.

Aten, D., Inventaris van de archieven van het Ambacht van West-Friesland genaamd het Geestmerambacht 1439-1941 (1942). Edam/Alkmaar, 1998. 128 p., ill.

Avis, H.J., Waterstaat en waterschappen in het Geestmerambacht. WFON, jrg. 34, 1967, p. 35-73, ill.

Baars, C., De paalwormfurie van 1731/32 en de schade aan de Westfriese Zeedijk. Waterschapsbelangen, jrg. 73, 1988, nr. 23/24, p. 809-815, ill.

Baars, C., Het dijkherstel onder leiding van de Staten van Holland. Waterschapsbelangen, jrg. 74, 1989, nr. 6, p. 196-204, ill.

Beenakker, J., Van rentersluze tot strijkmolen: de waterstaatsgeschiedenis en landschapsontwikkeling van de Schager- en Niedorperkoggen tot 1653. Alphen aan den Rijn, 1988. 229 p., ill. Proefschrift UvA.

Beenakker, J.J.J.M., Dijken in het Noorderkwartier van Noord-Holland; de Westfriese Omringdijk. In: Holland en het water in de middeleeuwen: strijd tegen het water en beheersing en gebruik van het water (Hilversum, 1997), p. 41-55, ill.

Beenakker, J.J.J.M., De beheersing van het binnenwater: gevolgen voor het grondgebruik in Westelijk West-Friesland, 1250-1650. Economisch- en sociaal-historisch jaarboek, dl. 52 (1989), p. 59-71, ill.

Belonje, J., Enkele aanvullende bijzonderheden over de Geestmerambachts- en den ouden Schoorlschen zeedijk. De Navorser, jrg. 76, 1927, p. 217-223.

Belonje, J., Het hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en West-Friesland 1544-1944. Wormerveer, 1945. VIII, 193 p., ill.

Berger, M. den, Nieuw ontwerp om den Dregterlandschen Noorderzeedijk door middel van hardsteene blokken of blauwe zarken … secuur te stellen tegen het geweld der zee … Enchuizen, 1742. 26 p., ill.

Beschrijving van de schade en raseringe aan de zeedijken van Noort-Holland en West-Vriesland; door de worm in de palen, en de daarop gevolgde storm, en vervolgens, waarbij komt een beschrijving van een nieuwe watermachine. Hoorn, (1732).
32 p.

Boon, Piet, Voorland en inlagen: de Westfriese strijd tegen het buitenwater. WFON, jrg. 58, 1991, p. 78-113, ill.

Bouwens, A.P., Midden West-Friesland: een waterstaatkundige erfenis uit de Middeleeuwen. WFON, jrg. 52, 1985, p. 74-90, ill.

Bouwens, A.P., Ruilverkavelingsgebied De Gouw: een historisch-geografische studie naar de samenhang tussen het verdwenen veen en de waterstaatkundige problematiek in de periode 1000 tot 1650. Amsterdam, 1983. 136 p., ill.

Bruin, Jan de en Diederik Aten: Een gemene dijk?: verwikkelingen rond de dijkzorg in West-Friesland; de watersnood van 1675-1676. Purmerend, 2004. 63 p., ill. (21e uitgave van de Vrienden van de Hondbossche).

Bruin, Jan de: Het snoodste land waar God ooit kwam; de waterrijke geschiedenis van Obdam en Hensbroek tot het begin van de twintigste eeuw. Obdam, 2004. 128 p., ill.

Danner, H.S., De Omringdijk van West-Friesland: provinciale monumenten Noord-Holland. Haarlem, 1990. 69 p., ill.

Danner, H.S., De waterschappen in Noord-Holland tot de tweede helft van de 20e eeuw en hun archieven. Nederlands Archievenblad, jrg. 82, 1978, p. 139-152.

Duizend en één dijkgraven: 800 jaar waterbeheer in Alkmaar; red. M.L. Pop-Jansen en C. Streefkerk. Oud Alkmaar, jrg. 18, 1994, nr. 4, 122 p., ill. Themanummer.

Epie, Z. l', Onderzoek over de oude en tegenwoordige natuurlijke gesteldheyd van Holland, dog voorentnamelijk West-Vriesland ten opzigte van deszelfs rivieren en dijkagie …; 2e dr. Amsterdam, 1753. 256 p., ill. 1e druk 1734.

Fehres, W., 100 jaar mechanische bemaling van het ambacht van Westfriesland genaamd de Vier Noorder Koggen. (Medemblik, 1968). 34 p.

Fehres, W., Ruim 100 jaar mechanische bemaling in het Ambacht van "De Vier Noorder Koggen". WFON, jrg. 44, 1977, p. 31-64, ill.

Flier, G. van der, Het Hoogheemraadschap Noordhollands Noorderkwartier 1920-1945. Wormerveer, (1946). XII, 203 p., ill.

Geel, B. van, D.P. Hallewas en J.P. Pals, A late holocene deposit under the Westfriese Zeedijk near Enkhuizen …: Palaeoecological and archaeological aspects. Review of palaeobotany and palynology, jrg. 38, 1982-83, p. 269-335, ill.

Geus, J.P., De Oosterdijk van het Geestmerambacht. WFON, jrg. 56, 1989, p. 59-70, ill.

Geus, J.P., Het afpalen van de meren in de heerlijkheden Warmenhuizen, Oudkarspel en Harenkarspel. Holland, jrg. 9, 1977, p. 49-66, ill.

Geus, J.P., Het Vronlegeister ambacht, één der oudste bedijkingen van Holland. Alkmaars Jaarboekje, jrg. 9, 1973, p. 58-79, ill. Vronlegeist, oude naam van Geestmerambacht. Reactie van J.K. de Cock, Alkmaars Jaarboekje, jrg. 10, 1974, p. 9-27, ill.

Goelema, W., Grootgeestmerambacht: een waterschapskroniek. Warmenhuizen, 1990. 114 p., ill.

Groot, N.J. e.a., Tussen water en wind. 25 jaar Waterschap Westfriesland. Hoorn, 1998. 264 p., ill.

Hallewas, D.P., Mittelalterliche Seedeiche im Holländische Küstengebiet. Probleme der Küstenforschung im Südlichen Nordseegebiet, jrg. 15, 1984, p. 9-27, ill.

Helsdeur, De; wapen in de strijd tegen wateroverlast, watervervuiling en verzilting. (Edam, 1973). 16 p., ill.

Honderd jaar trouwe dienst: Provinciale Waterstaat van Noord-Holland 1881-1981; (onder red. van F.J. Kranenburg e.a.). Amsterdam, (1981). 180 p., ill.

Kamma, Ad: De interne strijd (tegen het water) in De Vier Noorder Koggen. Jaaruitgave Oudheidkundige Vereniging Medenblick 16 (2007-2008), p. 3-12, foto's, ill. krt.

Koeman, C., De Westfriese Omringdijk. WFON, jrg. 34, 1967, p. 86-99, ill.

Kooiman, D., De zeeweringen en waterschappen van Noordholland; 3e uitgaaf. Alphen aan den Rijn, 1936. XXV, 1005 p. 1e uitgave Haarlem, 1864: G. de Vries Azn.; 2e uitgave, 1894: J.W.M. Schorer.

Korte remarques over het tegenwoordige gestel van den zee-dyk der Vier Noorder-Coggen bewesten de stad Medenblik; (door een liefhebber van 't wel onderhouden der West-Friesche dyken). Hoorn, 1737. 18 p.

Lakenman, S., Ontwerp van een kostbaar en zeker middel om de Westvriesche zeedijken … te stellen buiten eenig gevaar van doorbrake … Amsterdam, 1733. 23 p., ill.

Lambooij, Herman, Ach Lieve Tijd West-Friesland; Twintig eeuwen Westfriezen en hun strijd tegen het water. Zwolle, 1998. p. 57-80, ill.

Lambooij, Herman en Diederik Aten:"De held sterft niet…": waterschapsconcentratie in Noord-Holland, 1916-2003. Edam, 2002. 84 p., ill. (Uitgaven van de kring van "Vrienden van de Hondsbossche"; 18).

Mansholt, D.R., De waterschapslasten in de provincie Noordholland. 's-Gravenhage, 1940. 308 p., ill.

Mantel, Dick: De Schermerboezem: een reactie op de studie 'Levende berging'. Een nieuwe chronyke, jrg. 18 (2001), nr. 2, p. 40-50, ill.

Mantel, Dick: Uit de pen van…: de overstroming van de Mijzenpolder in 1889. Een nieuwe chronyke, jrg. 22 (2005), nr. 1, p. 40-44, ill.

Martinet, J.F., Verhandeling over het wier der Zuiderzee. Verhandelingen uitgegeven door de Hollandse Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem, jrg. 20, 2e stuk, 1782, p. 54-129, ill.

Memorie van toelichting tot het gewijzigd ontwerp ter indijking van het Hoornsche Hop en de Goudzee; (door H. Linse).
('s-Gravenhage, 1883). 16 p., ill.

Middelkoop, L., Van wateroverlast in Noord-Holland september en oktober 1994. Molenpost, nr. 79, jrg. 21, 1994, nr. 4, 32 p., ill.

Noordeloos, P. en J. Morsink, Geschiedenis van de polder het Grootslag. Heiloo, (1946). 220 p., ill.

Ontwerp om den tegenwoordigen dijk voor en bewesten de stad Medenblick in staat te stellen, om 't geweld der zeebaren in zwaare stormen en hoge vloeden te kunnen wederstaan. Z.pl., (1737). 17 p., ill.

Remarques op de korte remarques van een onbekent schryver over het tegenwoordig gestel van den zeedyck der Vier Noorder Coggen. Z.pl., (c. 1737). 19 p.
Roever, J.G. de, Geschiedenis van de Westfriese Omringdijk. Westfriesch Jaarboek, V (1943), p. 43-74, ill.

Schilstra, J.J., In de ban van de dijk; de Westfriese Omringdijk. Hoorn, 1974. 192 p., ill. Met kaart.

Schilstra, J.J., Wie water deert; het hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en West-Friesland 1544-1969. (Wormerveer, 1969). 263 p., ill.

Schoorl, H., Buitendijkse perikelen. WFON, jrg. 38, 1971, p. 76-89, ill. De Koekendijk in het midden van de 18e eeuw.

Schorer J.W.M., Profillen der provincie Noordholland. Haarlem, 1895. 80 p., ill.

Schuitemaker Jzn., P., Hollands Noorderkwartier met betrekking tot zijn waterstaat; schetsen van eenige belangrijke waterschappen in Noord-Holland, ten dienste van het onderwijs van gemeente- en waterschapsbesturen … Amsterdam, 1900. 103 p., ill.

Schuitemaker Jzn., P., De Westfriesche dijk en zijn onderhoud, van de vroegste tijden tot heden … Amsterdam, 1904. 137 p.

Schuurman, P., De binnendijken der Vier Noorder Koggen. WFON, jrg. 4, 1930, p. 81-90.

Schuurman, P., De Westerkogge van het ambacht Drechterland. WFON, jrg. 6, 1932, p. 119-140.

Schuurman, P., West-Frieslands dijken uit het verleden. WFON, jrg. 1, 1926, p. 81-93.

Slooten, B., De invoering van stoombemaling in het Geestmerambacht en de Ringpolder. Molenpost, jrg. 10, 1983, nr. 1, p. 11-26, ill.

Smit, J., De strijkmolens van de Niedorperkogge: een historie over water, wind, mensen en molens. Winkel, 1992. 116 p., ill.

Smit, J., Scharwoude 1675 - de Langereisdijk 1676: een onbekende schetskaart van de dijkbreuk tussen Schardam en de Oudendijk in 1675 en het verbreden en ophogen … 1676. Informatieblad Stichting "Historisch Niedorp", nr. 20, juni 1993, p. 6-15, ill.

Smit, M., Antwoord aan de Hollandse Maatschappij der Weetenschappen op de vraagen betreffende het aanwinnen van voorland aan de Zuiderzee. Verhandelingen uitgegeven door de Hollandse Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem, jrg. 20, 2e stuk, 1782, p. 3-20.

Spruit, Ruud: Westfriese Omringdijk, De: geschiedenis van een monument; Ruud Spruit e.a.; onder red. van Arne Haytsma. Abcoude, 2005. 176 p., ill.

Spruit, Ruud: Monument van een dijk. Zwolle, 2009. 60 p., ill., foto's, krt., plgr. (West-Friesland Toen en Nu; 1).

Spruit, Ruud, Droge voeten. Zwolle, 2010. 60 p., foto's, ill., krt. (West-Friesland Toen en Nu; 5)

Straat, P. en P. van der Deure, Ontwerp tot een minst kostbaare, zeekerste en schielijkste herstelling van de zorgelijke toestand der Westfriesche zeedijken … Amsterdam, 1735. 62 p., ill.

Vries Azn., G., Een drietal ordonnantiën betreffende de Westfriesche zeedijk. Verslagen en Mededelingen van de Vereniging tot uitgaaf van de Bronnen van het Oud Vaderlands Recht, jrg. 2, 1892, p. 209-245.

Vries Azn., G., Het dijks- en molenbestuur in Holland's Noorderkwartier onder de grafelijke regering en gedurende de Republiek. Amsterdam, 1876. IV, 638 p.

Ward, James P.: Participative government in Holland in the early sixteenth century: Claude Carondelet's report on dyking the Zijpe estuary, 1509. Lias: sources and documents relating to the early modern history of ideas, jrg. 31 (2004), nr. 1, p. 23-54, ill.

Water in Hollands Noorderkwartier nu en in de toekomst. Edam, 2002. 61 p., ill.

Werff, E. van der, De Schagerkogge: 100 jaar waterstaatsgeschiedenis (1650-1750). Amsterdam, 1988. ill. Scriptie UvA.

Werff, E. van der, De Schagerkogge: 100 jaar waterstaatsgeschiedenis (1650-1750). WFON, jrg. 58, 1991, p. 46-60, ill.

Westfriesche, De, Omringdijk: dijk en monument. Arnhem, 1983. 28 bl., ill.

Winkel, P.S., Drechterland. (Hoorn, 1936). 84 p.

Wolfslag, G., Het watermachien: stoomgemaal Vier Noorder Koggen. Hoorn/Medemblik, 1994. 40 p., ill.

Zwet, Han van: Lofwaerdighe dijckagies en miserabele polders: een financiële analyse van landaanwinningsprojecten in Hollands Noorderkwartier, 1597-1643. Hilversum, 2009. 552 p., ill. (Amsterdamse historische reeks. Grote serie; 37). Proefschrift Utrecht.

 


Hé, is dat Westfries?

798. 't Was erg stil om me heen; ik raakte eventjes beskoten (ingedommeld, sluimerend) in de stoel.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.