1924-1984: Zestig jaar Historisch Genootschap 'Oud West-Friesland'. Het bestuur heeft gemeend aan dit twaalfde lustrum de nodige aandacht te moeten schenken. Onder andere met het (laten) samenstellen van een heemkundige dia-serie, die de jeugd van West-Friesland nader wil laten kennismaken met het door de 126 kilometer lange Westfriese Omringdijk omsloten deel van de provincie Noord-Holland.

Zestig jaar geleden werd het Historisch Genootschap opgericht. Als reactie op veranderingsprocessen, die zich óók toen voltrokken in de samenleving. De beslotenheid van West-Friesland, beschut door de Omringdijk, werd in de jaren twintig opengebroken. Het tempo waarin de diverse veranderingen zich voltrokken, kwam steeds hoger te liggen. Er stonden in West-Friesland enige mensen op, die het maar zo-zo vonden dat het zo typisch streekeigene - de eigen Westfriese identiteit - op de tocht werd gezet. Zij vonden elkaar en op 6 augustus 1924 werd het Historisch Genootschap 'Oud West-Friesland' opgericht. Doelstelling van de vereniging is bij te dragen tot het welzijn van de bevolking van West-Friesland en van hen die zich daarbij betrokken gevoelen, meer speciaal door het bevorderen van de kennis van de geschiedenis van West-Friesland en van het historisch streekeigene en de daarin optredende veranderingen.

Bijgaande dia-serie, die met dit boekje één geheel vormt, heeft tot doel de kennis van de geschiedenis van West-Friesland en van het historisch streekeigene bij de jeugd, die in deze regio opgroeit, te vergroten. Méér nog: om er belangstelling voor op te wekken. Zodat zij zich nauwer bij West-Friesland betrokken gaan voelen.

Twee instanties die zich zéér intensief met de geschiedenis van West-Friesland bezig houden, te weten de Archiefdienst van de Westfriese gemeenten in Hoorn en het Westfries Museum, hebben veel tijd en energie in dit project gestoken. Omdat zij het belang ervan inzagen: de jeugd via de scholen nader met de geschiedenis van de regio te laten kennismaken.

Het bestuur van 'Oud West-Friesland' heeft het 60-jarig bestaan aangegrepen om deze serie alle binnen de Omringdijk gesitueerde basisscholen aan te bieden. Een geschenk van 'Oud West-Friesland' aan de jeugd van West-Friesland. Omdat de veranderingsprocessen nog steeds voortgang vinden.

Namens het bestuur,
Volkert J. Nobel.