Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Westfries Genootschap » Publicaties » Vierkant » 2012 » Nummer 3 » Pagina 11-13

Verenigingsnieuws

Commissie Kap en Dek

De cursus kostuumnaaien is 4 september begonnen, de cursus kappennaaien op 1 oktober en 15 oktober beginnen we met boerenhoedjes opmaken van 14.00 tot 16.00 uur. De data voor het opknappen van hullen zijn: maandag 19 en 26 november van 10.00 tot 12.00 uur en leren kapzetten is op maandag 7 januari, aanvang 10.00 uur. Alle cursussen vinden plaats in het Timmermansgildehuis, Dal 3 in Hoorn.
Opgave bij Lies Smit: 0229-571909 of per e-mail: kap-en-dek@quicknet.nl.

De eerste zaterdag van februari, 2 februari 2013, vindt weer onze jaarlijkse slotmiddag met veiling plaats. Mocht u artikelen voor de veiling hebben, dan kunt u dit doorgeven via de e-mail: kap-en-dek@quicknet.nl of contact opnemen met Lies Smit: 0229-571909. Lies is vanaf medio oktober tot na de kerst niet telefonisch bereikbaar. U kunt dan bellen naar Gerian Helder-Dekker: 0229-571523.

Voor verdere informatie: www.westfriesgenootschap.nl/kap_en_dek/.

De Westfriesedijk bij Winkel

Via verschillende media heeft u kunnen vernemen dat de Stichting Landelijk Schoon West-Friesland niet ingenomen is met de plannen van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier met betrekking tot de herinrichting van de Westfriesedijk bij Winkel.
Landelijk Schoon is er, volgens zijn statuten, voor om het West-Friese cultureel erfgoed in z'n algemeenheid en zeker ook de Omringdijk te behouden, te bewaken en zo nodig te beschermen. Wij komen in het geweer als die Omringdijk bedreigd wordt en stappen daar, in het uiterste geval, zelfs voor naar de rechter. Bij de plannen voor de Westfriesedijk bij Winkel was daar een goede reden voor: er is niet serieus naar onze argumenten geluisterd, er is onzorgvuldig is gehandeld c.q. er zijn fouten gemaakt, juist waar het de cultuurhistorie van de Omringdijk betreft.

Wat wil het Hoogheemraadschap?
Kort gezegd dit: een verbreding van de weg op de dijk van 5.50 meter naar 6.40 meter plus nog een fietspad op de dijk met bermen waardoor de totale breedte op de kruin van de dijk bijna 12 meter wordt. De dijk moet hiervoor sterk worden verbreed en voor het fietspad moet zelfs een apart fietsviaduct worden aangelegd.
Landelijk Schoon is tegen deze ernstige aantasting van het dijkprofiel die het plan met zich meebrengt. Het gaat om een provinciaal monument dat, naast de stolp, een icoon van het West-Friese cultureel erfgoed genoemd mag worden.
Landelijk Schoon is niet tegen elke ontwikkeling op of aan de dijk. Behoud en ontwikkeling kunnen goed samengaan mits er zorgvuldig met de cultuur historische waarden van de dijk wordt omgegaan. Het projectplan van het Hoogheemraadschap doet dit op een aantal punten niet; het kan en moet beter.

Hoe het moet volgens Landelijk Schoon
De stichting heeft allereerst bezwaar aangetekend tegen het projectplan van het Hoogheemraadschap. Verder is de omgevingsvergunning aangevochten die door de gemeente Hollands Kroon is afgegeven. Voorts heeft Landelijk Schoon naar voren gebracht dat de provincie Noord-Holland haar eigen monumentenverordening niet goed heeft toegepast door een onjuist en onvolledig advies aan de gemeente Hollands Kroon uit te brengen.

Een paar argumenten zetten we kort op een rij.
- De aanzienlijke verbreding van de weg is strijdig met het bestemmingsplan van de gemeente Hollands Kroon. In dit plan zijn de grenzen van het dwarsprofiel van de dijk vastgelegd en de verbreding van de dijk gaat hier overheen. Dat is nou net waar Landelijk Schoon bezwaar tegen maakt.
- De provincie Noord-Holland moet het plan voor de verbreding van de Omringdijk toetsen aan de provinciale monumentenverordening; het is immers een provinciaal monument. Deze toetsing is niet volgens de eisen van de verordening uitgevoerd. Volgens de provincie wordt de cultuurhistorische waarde van de dijk door dit plan het minst aangetast. Maar de provincie had moeten aangeven welke alternatieve plannen zij heeft vergeleken en moeten toetsen of de Omringdijk niet onaanvaardbaar wordt aangetast.
- Het provinciale Beeldkwaliteitsplan voor de Westfriese Omringdijk is het toetsingskader voor plannen in en bij de Omringdijk. Dit is onjuist toegepast. Het beeldkwaliteitsplan zegt over het dijkvak langs de Groetpolder (waaronder de Westfriesedijk bij Winkel valt) dat “de opbouw van het bestaande profiel van de dijk uitgangspunt moet zijn bij nieuwe verkeerskundige oplossingen”. Bovendien is op de bijgevoegde projectenkaart met ruimtelijke ontwikkelingen aangegeven dat het fietspad onderaan de dijk moet komen. En dat is precies wat Landelijk Schoon wil en waarom zij ook bezwaar heeft gemaakt tegen het huidige plan.
- Landelijk Schoon vindt dat de opwaardering naar een zogenoemde gebiedsontsluitingsweg op de dijk niet aanvaardbaar. De snelheid moet dan worden opgevoerd tot 80 km per uur, de norm voor een gebiedsontsluitingsweg. Met de aanduiding erftoegangsweg kan dit tot maximaal 60 km worden beperkt. En dat is goed voor de verkeersveiligheid.

Kruising Westfriesedijk – N239 nabij de Langereis. (bron Van Eck fotografie)
Kruising Westfriesedijk – N239 nabij de Langereis. (bron Van Eck fotografie)

Wat zegt de bestuursrechter ervan?
We zijn verheugd dat de rechter ons in het gelijk heeft gesteld: het verzoek van ons om een zogenoemde voorlopige voorziening is toegewezen en het beroep tegen het verlenen van de omgevingsvergunning is gegrond verklaard. In dit verband moet de bijdrage van onze advocaat L.T. van Eyck van Heslinga worden genoemd. Hij heeft ons op meer dan voortreffelijke wijze begeleid door het juridische woud van rechtspraak en jurisprudentie.
De voornaamste redenen voor het besluit van de rechter zijn:
- de gemeente heeft in strijd met het bestemmingsplan gehandeld voornamelijk door zich niet te houden aan het aangegeven dwarsprofiel.
- de provinciale monumentenverordening vereist dat een vergunning moet worden geweigerd als de dijk op ontoelaatbare wijze wordt aangetast.
De gemeente moet nu via een normale procedure het bestemmingsplan wijzigen met gebruikmaking van deugdelijke motieven.
Verder moet de provincie een deugdelijke toetsing van haar monumentenverordening leveren.

Wat wil Landelijk Schoon precies?
Daar kunnen we kort en duidelijk over zijn: de nieuwe weg op de bestaande dijk en het fietspad onder aan de dijk. Dat heeft op z'n minst 2 cruciale voordelen:
1. De dijk blijft in zijn huidige staat, het profiel en uitstraling blijven behouden.
2. Het fietspad wordt volledig gescheiden van het verkeer, onderaan de dijk gerealiseerd.
Dat is aanzienlijk veiliger; bovendien rustiger voor de fietsers waardoor een intensere beleving van het ter plaatse prachtige West-Friese landschap ontstaat.
Deze oplossing verdient veruit de voorkeur omdat het voldoet aan de belangrijkste voorwaarden van én het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier én de Stichting Landelijk Schoon West-Friesland namelijk een aanzienlijk toename van de verkeersveiligheid – dit staat bij het Hoogheemraadschap voorop – en behoud van het cultureel erfgoed de Westfriese Omringdijk in haar oorspronkelijk staat – dit is het kernpunt van Landelijk Schoon. Om dit te bereiken heeft de Stichting Landelijk Schoon West-Friesland de gang naar de rechter gemaakt in de hoop dat ook toekomstige generaties mogen en kunnen genieten van de icoon van het Westfriese culturele erfgoed en symbool van de Westfriese identiteit, de Westfriese Omringdijk. Daar zijn we voor, dat is ons veel waard.

Pieter van den Berge, secretaris Stichting Landelijk Schoon West-Friesland.

 


Hé, is dat Westfries?

462. 't Kind zat te gnokken (begerig te kijken) naar al dat lekkers.
Als moeder vlees snijdt, staat de hond erbij te gnokken.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.