Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Westfries Genootschap » Over ons » Aanbod diensten en producten stichtingen en commissies

Aanbod diensten en producten stichtingen en commissies

Stichting De Westfriese Molens
Algemene doelstelling
Het behoud van de molens in West-Friesland
De stichting heeft veertien molens in eigendom
Producten en diensten:
   •  Het verzorgen van rondleidingen bij meelmolen Ceres te Broekerhaven-Bovenkarspel
Ook schoolrondleidingen zijn mogelijk
Alles op afspraak

Reiscommissie
Algemene doelstelling
Het jaarlijks organiseren van een ééndaagse excursie voor de leden van het WFG

Stichting Projector
Algemene doelstelling
   •  Het verzorgen van film-/diavoorstellingen
   •  Het in eigendom verwerven, het (laten) maken en het beheren van films, dia's en foto's
Producten en diensten:
   •  Het ondersteunen van lezingen met beeldmateriaal
   •  Website benutten voor educatieve doeleinden

Commissie Geschiedschrijving
Algemene doelstelling
   •  Het bevorderen van onderzoek dan wel het verrichten van onderzoek met als leidraad geconstateerde leemten in de "Westfriese Gatenkaas"
   •  Het publiceren hierover
   •  Bestaand historisch onderzoek toegankelijk maken voor breed publiek
   •  Leemten onder de aandacht brengen bij onderzoeksinstellingen
   •  Samenstellen van Westfries Biografisch Woordenboek
   •  Inventarisaties van publicaties
   •  Het bevorderen van samenwerking met organisaties, verenigingen en instellingen met hetzelfde doel
Producten en diensten:
   •  Publicaties, consultaties en lezingen

Vereniging Westfriese Monumentale Kerken
Algemene doelstelling
   •  Behoud en exploitatie van kerkgebouwen van de aangesloten leden, door onder meer het verhuren van de kerkgebouwen
   •  Het tussen de leden onderling uitwisselen van informatie

Stichting Landelijk Schoon
Algemene doelstelling
   •  Het zoveel mogelijk in stand houden van het streekeigen landschap. Zowel van het landschap in traditionele zin (groen, water, dijken, infrastructuur e.d.) als ook van de gebouwde omgeving en de raakvlakken met het stedelijk gebied
   •  Het bevorderen van de kennis over en onderzoek naar (de geschiedenis van) het streekeigene van het landschap en zijn bebouwing
   •  Beoordelen en toetsen van structuurvisies, beeldkwaliteits- en bestemmingsplannen
   •  Advisering aan particulieren
   •  Samenwerken met andere organisaties, binnen en buiten het Westfries Genootschap, met een soortgelijk doel

Commissie Kap en Dek
Algemene doelstelling
Het bevorderen van de instandhouding van de traditionele hoofdtooi en klederdracht
Producten en diensten:
   •  Het geven van cursussen (kostuumnaaien, hullen plooien, sieraden)
   •  Voordrachten en informatiebijeenkomsten verzorgen t.b.v. scholen en andere groepen
   •  Een jaarlijkse show van kleding en kappen gemaakt op de cursussen met aansluitend een veiling
   •  'Schatten uit de kast': een beoordeling van oude/antieke spullen

Redactiecommissie
Algemene doelstelling
Het samenstellen en uitbrengen van het jaarboek

Redactiecommissie 't Vierkant
Algemene doelstelling
Het samenstellen en uitbrengen van dit verenigingsperiodiek op drie tijdstippen per jaar

Museaal en Historisch Textiel Overleg
Algemene doelstelling
   •  De bescherming en het zoveel mogelijk voor het nageslacht bewaren van historisch textiel in Noord-Holland
   •  Het ontwikkelen en in stand houden van de gezamenlijke kennis op het terrein van historisch textiel

Stichting Creatief Westfries
Algemene doelstelling
De bevordering van het creatief gebruik van het West-Fries dialect
Producten en diensten:
   •  Het uitbrengen van het Westfrieslandspel (inmiddels niet meer verkrijgbaar)
   •  Externe optredens van de schrijfgroepen op uitnodiging
   •  Het organiseren van cursussen West-Fries voor beginners
   •  Het opzetten van een lesprogramma voor een presentatie op scholen
   •  Medewerking verlenen aan initiatief tot het aanstellen van een streektaalfunctionaris in de provincie NH

Stichting Westfriese Families
Algemene doelstelling
   •  Het bevorderen van de genealogische onderzoekingen alsmede het publiceren daarvan m.b.t. West-Friese Families
   •  Het uitbrengen van een verenigingsblad

Westfries Genootschap
Algemene doelstelling
   •  Het historisch, cultureel en landschappelijk aanzien van het werkgebied zoveel mogelijk voor het nageslacht te bewaren
   •  Organiseren van ledenbijeenkomsten
Producten en diensten:
   •  Organiseren van cursussen, lezingen en excursies
   •  Het zich presenteren op en bij speciale gelegenheden
   •  Publicaties uitgeven
   •  Voorlichting, advies en informatie

Stichting Vrienden van het Westfries Museum
Algemene doelstelling
Het ondersteunen van het Westfries Museum te Hoorn door in het bijzonder:
   •  Het wekken van belangstelling voor het museum bij derden
   •  Het bevorderen van contacten van het museum met personen en instellingen die van belang kunnen zijn voor de verwezenlijking van de doelstelling van het museum
   •  Het beschikbaar stellen van gelden voor aankopen, restauraties, tentoonstellingen en publicaties door het museum

n.b.: Men kan zich als donateur van de stichting aanmelden bij het Westfries Museum te Hoorn

Bouwhistorische Commissie
Algemene doelstelling
   •  Inventariseert alledaagse, kenmerkende en authentieke gebouwen die dreigen te verdwijnen en neemt deze op in een digitaal bestand

 


Hé, is dat Westfries?

361. Hoe ver ben je heen met je was?
't Loupt op 't lessie ('t loopt naar 't einde, 't is gauw klaar).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.