Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Westfries Genootschap » Organisatie

Beleidsplan Westfries Genootschap 2014 - 2018

- Vastgesteld AB vergadering 6 maart 2013 -

Het Algemeen bestuur stelde op 11 november 2008 het vorige beleidsplan, voor de periode 2009 tot en met 2013, voor het Westfries Genootschap vast. Plannen voor die periode werden vastgelegd in een plan van aanpak (actielijst) en bewaakt door het bestuur. Deze plannen zijn in de afgelopen periode besproken en leiden ook nu weer tot een basis voor het nieuwe beleidsplan 2014 tot en met 2018.

Een werkgroep bestaande uit Jan Smit, Joop Schouten, Maarten Dekker en Jan Wittink hebben de voorbereidingen getroffen voor dit nieuwe beleidsplan.

Doelstelling (artikel 2):

1. De vereniging stelt zich ten doel het historisch, cultureel en landschappelijk aanzien van het werkgebied zoveel mogelijk voor het nageslacht te bewaren.

2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

a. Het bevorderen van de kennis der geschiedenis van het werkgebied in het algemeen en van West-Friesland in het bijzonder, alsmede het historisch streekeigene en de daarin optredende veranderingen;

b. Het bevorderen of instellen van onderzoek hiernaar in het bijzonder met betrekking tot kleding, tradities, het dialect, het landschap en de bedrijvigheid;

c. Daar waar mogelijk een bijdrage leveren aan het in goede staat doen behouden van alle roerende zaken en registergoederen, die dienen ter verduidelijking en illustrering van het in artikel 2 lid 1 bedoelde historisch, cultureel en landschappelijk aanzien en in het algemeen bevorderen van een zodanig beheer van alle vormen en uitingen van de streekeigen cultuur dat deze kan blijven strekken tot verrijking van het leefklimaat;

d. Het geven van voorlichting en advies;

e. Het uitgeven van een Jaarboek en andere publicaties en het verlenen van medewerking aan publicaties van anderen;

f. Het samenwerken en/of onderhouden van betrekkingen met andere instellingen met een soortgelijk doel, in het bijzonder die welke zijn ontstaan uit of opgericht door de vereniging “Historisch Genootschap Oud West-Friesland”;

g. Alle andere wettige middelen, die voor het bereiken van het doel der vereniging bevorderlijk kunnen zijn.

3. De vereniging richt zich tot het bereiken van haar doelstelling op de gehele bevolking van het werkgebied, alsmede op hen die zich daarbij betrokken voelen.

De statuten zijn vastgesteld in de algemene ledenvergadering (5 september 2009 en 4 september 2010) en notarieel vastgelegd op 22 december 2010.

Imago onderzoek:

Het bestuur heeft naar aanleiding van de terugloop van het aantal leden een Imago onderzoek ingesteld met als belangrijkste vragen voor inwoners van West-Friesland:

- Hoe bekend zijn wij.

- Waar staat het Westfries Genootschap;

- Hoe wordt over het Westfries Genootschap gedacht;

Het Genootschap is bij twee op de drie Westfriezen in meerdere of mindere mate bekend. Deze bekendheid is in het oostelijk deel van de regio groter dan in het westelijk deel. Bij ouderen zijn we meer bekend dan bij jongeren. De meeste Westfriezen weten dat de vereniging zich voornamelijk bezighoudt met het behoud van cultuur.

Het merendeel van de Westfriezen hecht waarde aan het behoud van de Westfriese cultuur. Het Westfriese landschap wordt gezien als belangrijkste aspect van het Westfriese erfgoed. Op gepaste afstand volgen de molens, geschiedschrijving en het Westfries Museum. Het behoud van het dialect is slechts voor een relatief kleine groep belangrijk. Bijna één op de tien Westfriezen vindt dit juist de belangrijkste pijler van de Westfriese cultuur.

De mensen die gereageerd hebben, blijken ook een groot aantal suggesties gedaan te hebben waarmee wij ons voordeel kunnen doen. Veel suggesties richten zich onder meer op vergroten van de bekendheid onder meer door samenwerking met lokale kranten, dorpsbladen en andere historische verenigingen in de regio. Verder is er volgens de inwoners van West-Friesland winst te halen bij de jongeren. Door beter gebruik van internet en het bezoeken van scholen kan de doelgroep enthousiast gemaakt worden voor de doelen van het genootschap.

Aktie's voor plan:

Vergroten naamsbekendheid, met name in het Westelijk deel van West-Friesland;

Verhouding met plaatselijke historische verenigingen intensiveren en verbeteren;

Contacten lokale kranten;

Opzet website aantrekkelijker maken;

Gebruik nieuwe social media.

Enquête leden:

Conclusies:
In de eerste plaats kan worden gesteld dat met een deelname van ca. 1/3 van onze leden aan deze enquête een reëel beeld kan worden geschetst over wat onze leden denken en vinden van onze vereniging.

In de tweede plaats kan in zijn algemeenheid worden geconcludeerd dat “de leden” in hoge mate tevreden zijn over het bestuur en hetgeen het bestuur levert. Met uitzondering van de website zijn er in feite geen acute actiepunten.

Zo'n 70% van de leden is ook lid van een lokale historische vereniging. Dit mag toch als een hoog percentage beschouwd worden.

Doelstellingen

Voor zo'n kleine 90% is de betrokkenheid met West-Friesland de belangrijkste reden om lid te zijn van het WFG. Opvallend is dat slechts 37% van de leden het ontvangen van het jaarboek als een reden noemt. Voor de jongere leden (<50 jaar) is dat maar voor ca. 25% een reden.

Als verreweg de belangrijkste taak van het WFG zien de leden het zich inzetten voor de West-Friese cultuurhistorie (93%). Op de tweede plaats met 56% komt het ervoor zorgen dat West-Friesland op de kaart komt en blijft. Informatie verstrekken aan de leden (52%) en het innemen van een standpunt bij zaken die West-Friesland aangaan volgen als derde en vierde punt.

Bestuur

Zowel over de zichtbaarheid als de aanspreekbaarheid van het bestuur is men tevreden. Bijzonder tevreden is men over de wijze waarop het bestuur de leden informeert en het West-Friese cultuurgoed in stand houdt en uitdraagt.

Jaarboek

Met een percentage van ruim 90% spreken de leden zowel over de inhoud als over de vormgeving hun tevredenheid uit.

't Vierkant

Ook hier grote tevredenheid over de inhoud en het aantal edities per jaar. Een hogere contributie bij meer edities levert een score van 50/50 op.

Website

Het blijkt dat 64% van de leden nooit op de website kijkt, 30% een enkele keer. Van de leden boven de 70 kijkt 74% nooit op de website. Niettemin is 83% van de leden tevreden over de website. Dat roept vraagtekens op, immers slechts zo'n 6% van de leden kijkt op de website en toch zo'n hoge tevredenheid bij alle leden?

Als we kijken naar de leeftijdscategorieën zien we hier grote verschillen. Van de groep <50 jaar geeft niemand aan zeer tevreden zijn over de uitvoering van de website, 18% is tevreden (gemiddeld 72%), 64% heeft geen mening (gemiddeld 16%) en 18% is ontevreden (gemiddeld 2%). Daaruit kan de conclusie worden getrokken dat de jongere leden vinden dat de website aantrekkelijker moet zijn.
Hetzelfde beeld zien we bij de vragen over de inhoud van de website en over de actualiteit.

E-mail

Dat 91% van de leden wel eens gebruik heeft gemaakt van e-mail bij het contact met ons secretariaat is verrassend hoog. Plezierig is de hoge mate van tevredenheid als het gaat om de reactie van het secretariaat richting leden.

Westfriezendag

Gemiddeld bezoekt 13% van de leden deze bijeenkomst, de oudere leden scoren daarbij hoger dan de jongere. De tevredenheid over de ledenvergadering is groot (92%).
De overgrote meerderheid is tevreden met de opzet van de Westfriezendag, althans heeft geen behoefte aan aanpassingen.
Ruim 3/4 van de leden is van mening dat de deelname aan de Westfriezendag in principe kostendekkend dient te zijn.

Voorjaars- en najaarsstreekmiddag

Zo'n 12% bezoekt deze bijeenkomsten wel eens of regelmatig, 88% dus nooit of zelden.

Contributie

Over de hoogte van de contributie is 88% tevreden. Ruim 10% vindt de contributie te laag.

Niet-leden

83% van onze leden vindt dat ook niet-leden in staat moeten worden gesteld aan de activiteiten van het WFG deel te nemen, zij het dan wel tegen een hogere bijdrage dan de leden.

Voor beleidsplan:

Duidelijk is dat de meeste leden tevreden zijn. Net als bij iedere vereniging is een klein percentage actief lid dat is een gegeven waar je niet zoveel aan kan veranderen. Om aan je doelstellingen te kunnen blijven voldoen heb je genoeg leden nodig. Het aantal is de laatste jaren behoorlijk teruggelopen.

Aktie:

Beleid voeren op verhogen aantal leden;

Bijvoorbeeld:

‘Mond tot mond reclame’ eigen leden, ieder lid probeert een nieuw lid te werven.

Ansichtkaartenaktie.

Meer naar buiten treden bij evenementen, denk als voorbeeld aan open dag BEJO-zaden, ondernemersdag West-Friesland, Lentetuin Breezand, Holland Food Flower Festival, Omringdijk.

Stimuleren deelname Westfriezendag, aantrekkelijk programma, kosten in de hand houden.

Inkomsten kunnen behalve van de leden ook uit andere bronnen komen, bijvoorbeeld erfenissen of bedrijfslidmaatschappen.

Aktie:

Contributiestructuur bespreken, meer afstemmen op diversiteit wensen en behoeften van de leden;

Onderzoek reclame op de website;

Sponsoring;

Vermarkten informatie voor commerciële doeleinden;

Verder uitbouwen van de webwinkel, bijvoorbeeld door meer naar buiten te treden;

Bedrijven, met name Westfriese, interesseren voor het Genootschap (bedrijfslidmaatschap stimuleren).

Duidelijk is dat het Jaarboek moet blijven, is één van de doelstellingen en wordt door de leden hoog gewaardeerd. De inhoud kan aantrekkelijker. Vorm en inhoud, met inachtneming van het redactiestatuut, nader bespreken ( voorzet algemeen bestuur 12-12-2012);

De website wordt hoog gewaardeerd doch zeer weinig bezocht door de leden.

Aktie:
Bekijken van de website stimuleren door het zoveel mogelijk aanbieden van digitale informatie. Website gebruiken voor informatieuitwisseling.

Jaarboek blijft op papier, vorm en inhoud nader bekijken.

De huidige structuur van het Genootschap is voor een buitenstaander niet direct te volgen. Waar is het Genootschap nu wel verantwoordelijk voor en waarvoor niet. De ene keer is het een stichting, de andere keer een commissie.

Aktie:

Samenwerkingsovereenkomsten nader bezien, minder vrijblijvende contacten (hoe omgaan met stichtingen). Projectmatiger werken!

Verhoudingen met plaatselijke historische verenigingen.

Aktie:
Intensivering en verbetering samenwerking historische verenigingen.

Bijvoorbeeld:

- faciliteren d.m.v. lezingen;

- bestuursleden afvaardigen voor plaatselijke historische verenigingen (ambassadeurs);

-helpen bij informatiebehoefte (overnemen stukken uit jaarboek e.d.).

Jongeren:

Het is van groot belang jongeren te interesseren voor geschiedenis en in het bijzonder voor het Westfries Genootschap. Jongeren zijn de leden van de toekomst!

Aktie:

Mogelijkheden bezien om een jeugdafdeling op te richten.

Trekker voor een jeugdafdeling benoemen, prioriteiten benoemen. Vorm geven door een nieuwe werkgroep Jeugd.

Vrijwilligersbeleid:

Trachten meer vrijwilligers te enthousiasmeren werkzaamheden te doen voor het Westfries Genootschap, bijvoorbeeld voor Rondje Cultuur, cursussen en onderhoud. Met name het onderhoud van onze accommodatie vraagt gezien het beperkte budget van het Genootschap om vrijwilligers die dit kunnen doen.

Aktie:

Leden die zich reeds aangemeld hebben individueel benaderen.

 


Hé, is dat Westfries?

323. Op carnaval had ie zich verkleed; hij zag er kakkelollig uit (potsierlijk, belachelijk, als 'n hansworst); de meesten konnen 'm geniesen (herkenden 'm niet eens).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.