Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Westfries Genootschap » Nieuws » 2011

Notulen 2011

Notulen van de algemene ledenvergadering van het Westfries Genootschap, gehouden op zaterdag 3 september 2011 in Schouwburg Het Park te Hoorn

1. Opening
De voorzitter van het Genootschap, Ina Broekhuizen, heet een ieder welkom op deze algemene ledenvergadering (ALV) en zij refereert aan het thema van vandaag: Agrarisch West-Friesland. Het thema wordt nog eens benadrukt met de uitgave van een drietal boeken over de agrarische wereld in Oostelijk West-Friesland, de toekenning van de Auroraprijs aan het museum Saet & Cruyt en ook de Westfrieslandprijs krijgt dit jaar een min of meer agrarische bestemming.
Er is veel veranderd in de agrarische sector en dat wordt duidelijk als alleen al gekeken wordt naar de omvang van de bedrijven en het aantal. Was er in 1997 sprake van 162 vollegrondsbedrijven en 300 bollenbedrijven, in 2007 waren dat er resp. nog 81 en 151. Een halvering van de aantallen, zij het dat de oppervlakte van die gezamenlijke bedrijven in tien jaren groter is geworden.
Hoe gaat het verder met West-Friesland. Belangrijk is te blijven wijzen op de historische en landschappelijke waarden van het gebied en dat de verantwoordelijken voor ogen te blijven houden. Dat is niet alleen onze taak, maar ook de uwe: de eigenheid van het gebied onder de aandacht brengen.
Een speciaal woord van welkom richt de voorzitter tot de aanwezige ereleden en leden van verdienste. Voorts stelt ze het zeer op prijs dat er wederom zoveel mensen in prachtig kostuum aanwezig zijn, het is een verrijking van de bijeenkomst en het toont daarmee aan dat het kostuum een waardevol onderdeel is van de cultuur in West-Friesland.
Helaas moesten we ook het afgelopen jaar weer afscheid nemen van een aantal leden. Ze noemt in dit verband in het bijzonder de heer Koos Groot, overleden in het voorjaar van 2011. Een begenadigd schrijver en verteller over ons gebied en onder meer oud-voorzitter van de stichting Westfriese Molens. Op de dag van zijn crematie stonden van alle molens van de stichting de wieken in de rouwstand. De voorzitter gedenkt via een kort moment van stilte de leden die onze vereniging zijn ontvallen.
Gelukkig zijn er ook weer nieuwe leden aanwezig en de voorzitter wenst ook hen een hartelijk welkom.
De burgemeester van Hoorn, de heer Van Veldhuizen heeft bericht van verhindering gegeven en het gemeentebestuur van Hoorn is nu vertegenwoordigd door de heer Ronald Louwman, wethouder. In een korte reactie wenst de heer Louwman de vereniging een goede en inspirerende vergadering.
De voorzitter vraagt aandacht voor de kledingshow die tijdens de najaarsstreekmiddag in de Noorderkerk te Hoorn zal plaatsvinden en roept iedereen op zich aan te melden voor die show. Als voorproefje hierop tonen twee personen kleding die is gekopieerd van een schilderij van Frans Hals en van een schuttersstuk uit het Westfries Museum.
Komende maand oktober is de maand van de geschiedenis, in dat kader wordt een tweetal middagen georganiseerd met vertoning van historische films. Op 16 oktober a.s. in Wieringerwaard en op 23 oktober a.s. in Wadway. Op 13 november a.s. is er een bijeenkomst voor nieuwe leden in Spanbroek. Verder hoopt de vereniging komende herfst het derde deel in de nieuwe historische reeks uit te brengen. Dit deel betreft dan de tuinbouw en de zaadteelt. Tenslotte wijst de voorzitter nog op het nieuwe initiatief om te komen tot de uitgave van een kinderboek met als onderwerp de Omringdijk.
Het afgelopen jaar was ook het jaar van de Westfriese vlag. Het gebied heeft geen eigen bestuur, dus moesten alle gemeenten in het gebied akkoord gaan met het formeel in het leven roepen van een Westfriese vlag. Samen met de gemeente Hoorn heeft het Genootschap het initiatief hiertoe genomen en inmiddels is de procedure via de Hoge Raad van Adel afgerond. Alle gemeenten hebben een vlag gekregen van het Genootschap en via ons secretariaat zijn al vele exemplaren verkocht. Al snel kwam de vraag wanneer je de vlag mag en kan gebruiken. In principe kan dat elke dag, voor elke gelegenheid, maar de Westfriezendag is toch wel de gelegenheid bij uitstek om de vlag uit te steken. Er zijn nu ook kleine vlaggen beschikbaar voor o.a. op de boot of caravan.
De vereniging heeft er ook weer een nieuwe commissie bij, aldus de voorzitter: de bouwhistorische commissie. Het landschap verandert en boerenplaatsen verdwijnen, helaas is daar weinig aan te doen. Wat op z'n minst kan gebeuren is vastleggen hoe het was, via foto's , tekeningen, beschrijvingen en het doen van historisch onderzoek. De commissie is intussen gestart met haar werkzaamheden en de voorzitter wenst de leden van deze nieuwe commissie veel succes toe bij hun werk.
In het beleidsplan dat loopt tot 2013 is ook het voornemen opgenomen tot het houden van een enquête onder de leden. Het gaat daarbij om het polsen van de leden over hoe tegen het Genootschap wordt aangekeken. Het plan is om de enquête eind 2011 te houden. Ook wordt weer nagedacht over een ledenwerfactie, waarbij de hulp van de leden onontbeerlijk is.
De voorzitter sluit haar inleiding af met het voorstellen van de leden van het algemeen bestuur en onze medewerkster van het secretariaat, Corina van Willegen, die als een spin in het web ook weer voor deze dag veel werk heeft verzet. Dank aan allen die vrijwillig zich inzetten voor de vereniging en daarmee zich inspannen de cultuurhistorie van het gebied levend te houden.
Daarmee opent de voorzitter de algemene ledenvergadering.

2. Benoeming notulencommissie
Op voorstel van de voorzitter gaat de ALV akkoord met de benoeming van de heren Aris Appel te Hoogwoud en Kees Kreuk te Hoogkarspel tot leden van de notulencommissie 2011.

3. Verslag notulencommissie 2010
De voorzitter geeft het woord aan de secretaris, de heer Stan Nuveen. Hij deelt mee dat de notulencommissie bestaande uit mevrouw Vink uit De Rijp en mevrouw Dangermond uit Enkhuizen, behoudens enkele kleine taalkundige aanpassingen heeft ingestemd met het verslag zoals dat is opgesteld en op de website isgeplaatst.

4. Mededelingen en ingekomen stukken
De secretaris deelt mee dat er een tweetal ingekomen stukken is. Het gaat in beide gevallen om en e-mail over de contributieverhoging. Het bestuur stelt voor deze mails te betrekken bij het agendapunt contributieverhoging.

5. Goedkeuring jaarverslag over 2010 opgenomen in West-Friesland Oud en Nieuw 78
De ALV gaat akkoord met het jaarverslag 2010 van de secretaris zoals dat in het Jaarboek 2011 is opgenomen.

6.Verslag van de rekeningcommissie over 2010
De leden van de rekeningcommissie, de heren Cees Schouten uit Hoorn en Nico Huisman uit Wognum, hebben schriftelijk verklaard dat het financiële verslag over 2010 en de bijbehorende stukken in orde zi n bevonden. De commissie adviseert de ALV dan ook het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid en beheer.
De ALV stemt hiermee in.

7. Goedkeuring van de rekening van de penningmeester over 2010, opgenomen in West-Friesland Oud en Nieuw 78
De ALV gaat akkoord met de rekening zoals die door de penningmeester is opgesteld.

8. Benoeming kascommissie 2011
De heer Cees Schouten is statutair aftredend. Als opvolger van hem in de rekeningcommissie stelt het bestuur voor te benoemen de heer Nico Oppenhuis te Opperdoes. De ALV gaat akkoord met dit voorstel en stemt tevens in met de herbenoeming van de heer Nico Huisman te Wognum.

9. Verkiezing bestuursleden
De voorzitter verwijst naar de tekst die in de uitnodiging is opgenomen. De huidige penningmeester de heer Jan Smit heeft gedurende een groot deel van het jaar na zijn benoeming tot vice-voorzitter, een dubbelfunctie bekleed. Hij heeft de vervulling van beide functies met veel inzet opgepakt en hij heeft zich niet alleen een prima penningmeester getoond, maar hij heeft ook getoond andere kwaliteiten te hebben. Graag wil de voorzitter haar waardering en dank namens de leden tonen via een boeket bloemen.
Voor de vacature van penningmeester meent het bestuur nu een goede kandidaat te kunnen voordragen in de persoon van de heer Peter Koopman uit Zuidermeer. Betrokkene heeft zich al voorgesteld in de uitnodiging. De voorzitter stelt de ALV voor akkoord te gaan met zijn benoeming. De vergadering onderstreept dit met applaus. De heer Koopman bedankt de ALV voor het in hem gestelde vertrouwen.
De ALV gaat voorts akkoord met de herbenoeming van de heer Joop Schouten en de heren Jan Smit en Hans van Kampen.

10. Voorstel tot contributieverhoging
De voorzitter geeft het woord aan de aftredend penningmeester de heer Jan Smit. Deze verwijst naar de tekst in de uitnodiging waarin werd gesteld dat er sinds 2005 geen contributieverhoging meer heeft plaatsgevonden. De mogelijkheden tot bezuiniging zijn beperkt, desondanks zal het bestuur alle mogelijke opties bezien. Ook het kostendekkend maken van de evenementen komt daarbij aan de orde.
Het bestuursvoorstel heeft tot twee reacties geleid: één van de heer Dekker te Tuitjehorn en één van de heer ir. Slot te Grootebroek. Beide reacties pleiten voor een forsere verhoging dan nu voorgesteld. De heer Slot stelt in zijn brief dat ook na de verhoging naar € 30 er een tekort blijft bestaan, verhoog dus wat meer. De heer Dekker komt tot hetzelfde standpunt, zij het dat hij ook nadrukkelijk pleit voor het bezien van een andere invulling van de Westfriezendag. De heer Smit brengt naar voren dat de tijd te kort was om een en ander goed te bestuderen. Een discussie in de ALV zonder onderliggende stukken lijkt hem niet zinvol. Het AB wil zich dan ook eerst zelf buigen over de suggestie van de heer Dekker en mogelijk andere suggesties.
Een en andere betekent dat het bestuur het voorstel zoals verwoord in de toelichting bij de uitnodiging handhaaft.
Vanuit de zaal komen nog de volgende reacties:
• kijk ook nadrukkelijk naar een goedkopere uitvoering van het Jaarboek;
• kies voor kwaliteit, dus liever 1x per 2 jaar een goed Jaarboek, dan 1x per jaar een mindere uitvoering;
• de heer Dekker gaat mee met het voorstel van het bestuur, maar hoopt dat het tekort volgend jaar is weggewerkt.
De voorzitter concludeert dat het voorstel tot verhoging van de contributie per 1-1-2012 voor gewone leden naar € 30 en voor bedrijven, overheden en instellingen naar minimaal € 60 is aangenomen.

De voorzitter schorst de vergadering voor een aantal huldigingen en de uitreiking van de West-Frieslandprijs.

De benoeming van het eerste lid van verdienste betreft de persoon die zich al sinds 1985 voor het Genootschap inzet voor het op een aansprekende manier vastleggen van de historie, n.l. via beeldmateriaal. De voorzitter vraagt de heer Dick Bakker van de stichting Projector op het toneel te komen.
Hij was destijds beroepsmatig actief in de bioscoop en met films. De toenmalige intendent van het Genootschap, de heer Klaas Molenaar, had bij de fa. Osinga te Hoorn gevraagd of een speciale filmrestauratie kon worden uitgevoerd. Osinga schakelde hiervoor de heer Bakker in en nadien bleek dat hij goed werk had verricht. Hij werd dan ook gevraagd toe te treden tot de filmcommissie, later de stichting Projector.
De heer Bakker heeft meegewerkt aan diverse projecten die het vastleggen van het gebied in welke vorm dan ook tot onderwerp hadden. Ook werd samen met Frans Leek menige filmvertoning voor verenigingen gepresenteerd.
Kortom voor de Stichting Projector, voor het Genootschap en voor het gebied is hij van onschatbare waarde.
Het bestuur stelt de ALV voor de heer Dick Bakker te benoemen tot lid van verdienste.
De ALV onderstreept het voorstel met applaus.
De heer Bakker spreekt zijn dank uit voor deze eer en grijpt de gelegenheid aan om mensen die thuis nog film- of fotomateriaal hebben liggen op te roepen dit uit te lenen of anderszins ter beschikking te stellen van de stichting Projector.

De voorzitter vraagt aandacht voor de volgende huldiging en in dit geval gaat het om twee personen, een man en een vrouw die elk op hun eigen wijze veel hebben gedaan en nog doen voor het Genootschap. Zij nodigt Jan en Margreet de Reus uit om op het podium te komen.
Margreet is zo'n 20 jaar secretaresse geweest van de commissie Kap en Dek, daarnaast was zij een van de vaste krachten bij de bijeenkomsten van “Schatten uit de kast”. Jan is zo'n tien jaar als vrijwilliger betrokken bij diverse taakvelden van het Genootschap. Zo is hij wekelijks op het secretariaat bezig met het bijhouden en opschonen van het archief van onze vereniging. Margreet heeft 22 jaar lang de verantwoordelijkheid gehad voor de inbreng en de samenstelling van de jaarlijkse veiling in Berkhout. Jan was daarbij altijd haar steun en toeverlaat. Beiden staan ook vaak achter de kraam met pr-artikelen van het Genootschap, zo ook vanochtend in de hal van de Parkschouwburg.
Het bestuur stelt de ALV voor mevrouw Margreet de Reus en de heer Jan de Reus te benoemen tot leden van verdienste. De ALV onderstreept het voorstel met applaus.
De heer en mevrouw De Reus zeggen blij verrast te zijn met de onderscheiding en danken de ALV en het bestuur voor deze eer.

Ten slotte gaat de voorzitter over tot de uitreiking van de Westfrieslandprijs 2011. Een prijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan een persoon, groep of instelling die zich bijzonder heeft ingezet gedurende een reeks van jaren voor het cultuurbehoud, historisch besef dan wel het ontwikkelen van beleid en/of initiatieven binnen het werkgebied en passen bij de doelstellingen van het Genootschap. Het is voor de eerste maal dat ook de leden voorstellen konden tot het toekennen van de prijs. De adviescommissie heeft één van deze voorstellen gehonoreerd en dit ter kennis gebracht van het bestuur. Het advies is unaniem overgenomen door het bestuur. De voorzitter dankt de commissie die advies heeft uitgebracht over de toekenning van de prijs.
Langedijk stond tot halverwege de vorige eeuw bekend als het Rijk der Duizend eilanden. Na de verkaveling bleef een gebied van 80 hectare onaangetast om toekomstige generaties een beeld te geven hoe het was: het Oosterdelgebied. Staatsbosbeheer nam het beheer over. Het vertrek van de laatste tuinders uit het gebied zorgde ervoor dat de natuur zijn gang kon gaan en dat had tot gevolg dat het gebied verwilderde. In 2005 kwam hierin verandering toen het onderhoud door Staatsbosbeheer werd overgedragen aan de stichting Veldzorg Oosterdel voor een eerste periode van 10 jaar.
De stichting hanteert de volgende criteria bij het beheer:
• de cultuurhistorische waarden van het landschap herstellen en handhaven;
• natuur- en milieu-educatieve waarden herstellen en handhaven;
• het versterken van de functie van het Oosterdelgebied als museaal landschap.
De stichting is in 2009 begonnen met het project Herstel Erfgoed Oosterdel, waarvoor diverse subsidies zijn toegekend. Doel is de natuur- en cultuurhistorische waarden van Landschapsreservaat Oosterdel te herstellen, opwaarderen en versterken op zodanige wijze dat het gebied weer zijn economische vitaliteit terugkrijgt. Hierdoor zal het monotone landschap veranderen in een afwisselend open landschap met biologische tuinderijen en herstelde eilandprofielen, die geschikt zijn voor vollegrondsgroenteteelt.
Het zal duidelijk zijn dat na dit betoog de Westfrieslandprijs 2011 door het bestuur is toegekend aan de Stichting Veldzorg Oosterdel te Broek op Langedijk, aldus de voorzitter. Zij verzoekt de bestuursleden Bram Leegwater, Gijs Schram en Jan Stam evenals de adviseur van het bestuur Joka van Gosliga op het podium te komen. Zij feliciteert het bestuur met de prijs bestaande uit een bedrag van € 1500 en een oorkonde en overhandigt een cheque en de oorkonde aan de voorzitter van de stichting, waarmee wordt benadrukt dat het genootschap haar waardering toont voor de inzet van de stichting.
Namens het bestuur zegt de heer Stam, voorzitter, trots te zijn op de toekenning van deze prijs. Hij spreekt zijn waardering uit voor de rol die Joka van Gosliga als adviseur speelt. Overname van het beheer gedurende een periode van 10 jaar betekent kort en goed dat er gewerkt moet worden, je moet laten zien dat je het aan kunt. Het project tot herstel van het erfgoed moet in 2013 gereed zijn. Voor het plan voor een zorgboerderij moet extra geld worden gegenereerd. Volgend jaar zullen daar via o.a. een veiling activiteiten voor worden ontwikkeld. Hij spreekt nogmaals zijn dank uit voor de prijs.

11. Rondvraag
Vanuit de alv worden de volgende vragen naar voren gebracht:
• Mogen ook niet- West-Friezen de Westfriese vlag uitsteken?
De voorzitter antwoordt dat er geen enkele belemmering is om hiertoe over te gaan.
• Aandacht wordt gevraagd voor het feit dat er in Noord-Holland een Hoogovensmuseum is.
• Is er en beschrijving van de Westfriese vlag?
De voorzitter verwijst de vragensteller naar de website van het Genootschap.
• Mag je de Westfriese vlag altijd uithangen?
Er is in principe geen enkele beperking, zij het dat het gebruikelijk is vlaggen te laten hangen van zonsopgang tot zonsondergang.
• Er wordt op gewezen dat de kleine vlaggen prima gebruikt kunnen worden op campers, caravans en schepen.

12. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging voor de aandacht en inbreng van de aanwezigen.

De notulencommissie is akkoord met de inhoud.

 


Hé, is dat Westfries?

323. Op carnaval had ie zich verkleed; hij zag er kakkelollig uit (potsierlijk, belachelijk, als 'n hansworst); de meesten konnen 'm geniesen (herkenden 'm niet eens).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.