Westfries Genootschap
Archivering
Westfries Genootschap Archivering Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon

Monumentale Kerken Projector Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families De Westfriese Molens

 

Facebook

Archivering » WFON » 1999 » Pagina 119-120

Kansen en bedreigingen binnen de Omringdijk in de periode tot 2024 (1/5)

Eerder verschenen in West-Friesland Oud & Nieuw, 66e bundel, pagina 119-130.
Uitgave: Westfries Genootschap, 1999.
Auteur: J.P.M. Groot.

J.P.M. Groot

De periode 1969-1994 heeft zeer ingrijpende gevolgen gehad voor West-Friesland en zijn bewoners. Hechte agrarische gemeenschappen – als Hauwert en Tuitjenhorn – werden opengebroken. De beslotenheid verdween. West-Friesland werd in al zijn facetten een onderdeel van Noord-Holland.

De periode 1995-2024 zal naar verwachting een even stormachtig beeld te zien geven, waarbij de context zal worden verbreed naar geheel Nederland en bovendien een fors aantal Europese kenmerken in zich zal dragen. Liberalisering van de wereldhandel en voortschrijdende globalisering, in combinatie met snelgroeiende wereldwijde communicatie-mogelijkheden, zullen grote invloed krijgen op ons dagelijks bestaan.

De huidige bestuurlijke opzet zal geen stand kunnen houden. Verdere schaalvergroting zal ook in West-Friesland niet tegen te houden zijn. Het aantal zelfstandige gemeenten zal opnieuw afnemen en tenminste worden gehalveerd. Ook de regionale samenwerking zal zich gaan verbreden, waarin West-Friesland, Noord-Kennemerland en de Kop van Noord-Holland wellicht tot één integraal gebied zullen samensmelten. In allerlei maatschappelijke organisaties zullen deze processen zich eveneens gaan voltrekken. De complexheid van onderwerpen en de noodzaak voor een samenhangend en integraal beleid in een breed verband zullen dit beeld verder versterken.

Het huidige door de provincie in 1994 vastgestelde streekplan bestrijkt al een aanzienlijk gedeelte van Noord-Holland Noord. De hierin vastgelegde hoofdlijnen voor het beleid zullen hieronder worden samengevat.
Tevens zal een voorzichtige vooruitblik worden gegeven op de discussie-elementen die in een in 2004 vast te stellen nieuw streekplan aan de orde zullen komen en door zullen werken naar 2015.

Verder zal de samenwerking op Europees niveau gevolgen hebben voor ons gebied. De uitbreiding van de Europese Gemeenschap met nog eens vijf tot tien voormalige oostblok-landen zal mogelijk leiden tot verplaatsing van agrarische productiegebieden. Dit zal in het kader van toekomstig rijksbeleid een niet onaanzienlijke mogelijkheid bieden om de invulling van vrijkomende gebieden te betrekken bij allerlei behoeften die zich in de steeds verder uitdijende Randstad zullen voordoen.

Grootschalige en ingrijpende veranderingen zijn sedert het ontstaan van West-Friesland eerder regel als uitzondering geweest. Tot het einde van de jaren zestig kwamen deze veranderingen hoofdzakelijk voort uit het eigen belang van het gebied. Ze ontstonden doorgaans van binnen uit en verkregen daardoor uiteindelijk voldoende maatschappelijk draagvlak.

Vanaf de jaren zeventig is het niet zozeer het eigen belang meer dat de veranderingen bepaalt, maar het bovenregionale belang. Het gebiedsgebonden draagvlak raakt steeds verder van West-Friesland verwijderd en externe belangen zullen steeds meer het gezicht en de veranderingen in West-Friesland gaan bepalen. Over ons heen zullen de provincie, het rijk en het Europees parlement de regie bepalen, waarbij het behoud en de versterking van de welvaart vooralsnog uitgangspunt zullen zijn.

Het streekplan voor West-Friesland en Noord-Holland Noord
Op 12 september 1994 hebben Provinciale Staten het nieuwe streekplan voor de periode 1995-2005 vastgesteld, waarin weer veel nieuwe ontwikkelingen zijn vastgelegd. Een streekplan voor geheel Noord-Holland Noord.
Een aantal belangrijkebeleidsuitgangspunten voor deze periode zijn:

 1. de voorgenomen ontwikkelingen in het HAL-gebied (Heerhugowaard-Alkmaar-Langedijk):
  • realiseren van 10.000 woningen.
  • creëren van 15.000 nieuwe arbeidsplaatsen.
 2. de voorgenomen ontwikkelingen rond Schagen:
  • realiseren van 1.000 woningen.
  • uitbreiding werkgelegenheid (bedrijfsterrein Witte Paal vergroten in oostelijke richting).
 3. de voorgenomen ontwikkelingen in het HES-gebied (Hoorn-Enkhuizen-Stede Broec) en West-Friesland:
  • realiseren van 10.000 woningen.
  • versterken van regionaal bedrijfsleven.
  • realiseren van Stivas-glastuinbouwgebied van maximaal 250 ha.

Ten behoeve van natuurontwikkeling zal in het streekplangebied 1550 ha agrarische grond worden onttrokken. Nog eens 2000 ha zal worden ingericht als relatienotagebied ('vogeltjesland') Nieuwe infrastructurele voorzieningen (wegen, havens, recreatiegebieden) worden in projectvorm gepresenteerd.
Er komt aanzienlijke aandacht voor de mobiliteitsproblematiek, echter meer gericht op het voorkomen van nieuwe verkeersstromen en op het oplossen van bestaande knelpunten op dit gebied.

 


© 1924-2018 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.