Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » WFON » 1986 » Pagina 209-213

Jaarverslag secretariaat over 1985

Eerder verschenen in West-Frieslands Oud & Nieuw, 53e bundel, pagina 209-213.
Uitgave: Historisch Genootschap „Oud West-Friesland”, 1986.
Auteur: H. J. Avis.

Ook in 1985 heeft het bestuur 'ondernomen, geregeld, geleid en ondersteund alles wat het nodig oordeelde tot het bereiken van het doel der vereniging'; uiteraard naar vermogen. U herkent in het hier tussen aanhalingstekens geplaatste de statutaire opdracht van het bestuur van 'Oud West-Friesland'. Wat daaraan is toegevoegd over 'vermogen' is niet alleen bedoeld als beperking, maar betreft vooral het enorme potentieel dat schuilt in u, leden van het Genootschap! U bent een onschatbaar waardevol vermogen, waarmee het bestuur dan mag werken. U betaalt - in grote meerderheid - Uw contributie vroegtijdig. U bezoekt in grote aantallen de ledenvergaderingen of bijeenkomsten. Uit U komen de leden van het bestuur en de commissies voort. Ook de bezorgers van het jaarboek, alsmede de deelnemers aan de cursussen. U zorgt voor nieuwe ideeën, vernieuwende gedachten. En door dit alles voor een groot deel van de bezieling en het streven van het bestuur. U hebt bovendien, tegen het einde van het verslagjaar, óók nog gezorgd voor echte kopzorgen. Daar kwamen zo'n zeshonderd inschrijvingen binnen voor de najaarsstreekmiddag, bijna het dubbele aantal van het hoogste tot dan toe. Zeker geen overleg gepleegd! Er was wat extra ruimte, maar niet voor zóveel mensen. We waren geschokt, door ons falen. Maar ook een beetje gevleid, door Uw belangstelling. Dat 1986 toch een redelijk goed jaar was voor de vereniging blijkt mede uit het hierna volgende in dit verslag. En uit het rapport van de penningmeester.

De leden

Het ledenbestand van het Genootschap ontwikkelde zich in 1985 op de hiernavolgende wijze:

ingeschreven per 31-12-1984 bij af per 31-12-1985
gewone leden 3001 161 145 3017
jongere leden 31 31
gemeenten en waterschappen 35 35
bedrijven, verenigingen en andere instellingen 84 14 3 95
ruilleden 33 33
----- ----- ----- -----
totalen 3184 175 148 3211

Ook nu weer verloren wij leden door overlijden. Wij ontvingen bericht van het overlijden van de dames A. Ferwerda-Honingh, H.J. Kalwij (Amsterdam), L. Oosterkamp-Koning (Arnhem), F.G. Schneiders-Swart (Hoogkarspel), A. de Vries-van Graft (Edam), G. Zandleven-Sluis (Heelsum), A.M. Haagenaar (Alkmaar), alsmede van de heren P. Bakker (Wijdenes), Chr. Dekker (Bergen), H. Dekker, J. Duin (Wognum), J. Fijnheer (Haarlem), A.E.L. Kühne (Alkmaar), W. Hart, J. Molenaar, P. Rijswijk (Hoorn), F. Keizer (Noord-Scharwoude), F.J. Kerstiens (Den Helder), J. Kuilman (Den Haag), J.E. Mooij (Nieuw Schoonebeek), W. Schelhaas (Amersfoort), J.J. Schouten (Kampen), J.Th. Smit (Krommenie), J.P. Straathof (Heerhugowaard), P. Vroegop (Sint Pancras), K. Zijp (Middenbeemster). Wij gedenken hen met dankbaarheid: Voor wat zij voor het Genootschap zijn geweest of hebben gedaan.

Doel en middelen

Ook in 1986 was 'Oud West-Friesland' met een stand aanwezig op de Westfriese Flora in Bovenkarspel. Onze vrijwillige stand-medewerk(st)ers deden goede zaken en mochten bovendien 24 nieuwe leden noteren.
Het bestuur heeft een schenking aanvaard uit de nalatenschap van Daan Pool: zonder enige voorwaarde of beperkingen en met inbegrip van eventuele rechten kreeg 'Oud West-Friesland' in volle eigendom een Victor Animatophone filmprojectie-apparaat met toebehoren en een 16 mm-film 'Nummer Een', behelzende activiteiten van het Westfries cabaretgezelschap van wijlen Daan Pool. Op 8 november 1986 overleed te Edam, in het bejaardencentrum 'Koningshoeve', mevrouw Antje de Vries-van Graft, weduwe van Dirk Teunis de Vries. Mevrouw De Vries kende ons Genootschap bij testament een legaat toe groot ƒ 1.000,-. Dit bedrag is toegevoegd aan het G.C. van Balen Blankenfonds. In de loop van het jaar kwam de index op de inhoud van de jaarboeken 26 tlm 50 gereed: een kloek boekwerk, voor het tot stand komen waarvan inderdaad bergen werk zijn verzet!
Professor dr. Chr.P. Raven uit Doorn, lid van het Genootschap, heeft 50 jaar gewerkt aan de genealogie-Raven, met daarin verwerkt de verbindingen tussen West-Friesland en de zeevaart. De professor heeft het Genootschap benaderd voor een eventuele uitgave. Het bestuur heeft besloten de uitgave nog in 1986 te doen realiseren in onze Stolphoevereeks.
De heer H. Pol uit Groningen heeft het Genootschap een foto geschonken van de tweede voorzitter van het genootschap, Gerrit Nobel uit Lutjewinkel. Naar aanleiding van dit geschenk heeft het bestuur besloten deze foto èn afbeeldingen van de eerste en derde voorzitter (G.C. van Balen Blanken en D. Breebaart) een ereplaats te geven in het Gildehuis. Dit is inmiddels geschied. Tijdens de eerste Westfriese Marktdag 1986 in Schagen mocht onze voorzitter de 'Auroraprijs' 1986 (ƒ 3.000,-) overhandigen aan de Stichting ter bevordering van de Westfriese Folklore aldaar.
De Stichting Museumstoomtram Hoorn-Medemblik kreeg, tijdens de Najaarsstreekmiddag in Blokker, de Westfrieslandprijs 1986: een oorkonde en ƒ 2.500,- 'als blijk van waardering en erkentelijkheid voor de inzet waarmee en de wijze waarop de Stichting sedert de zomer van 1968 het gebied van oostelijk West-Friesland, de Historische Driehoek, onder de aandacht van het publiek brengt'.
Uitgeverij/Toneelboekhandel 'De Toneelbibliotheek' heeft de wens te kennen gegeven enkele Westfriese toneelstukjes, welke ooit door het Genootschap werden uitgegeven, opnieuw uit te geven: met alle rechten en de vermelding op de titelpagina 'Deze uitgave is tot stand gekomen in samenwerking met het Historisch Genootschap 'Oud West-Friesland' en daarbij het vignet van het Genootschap. Het bestuur heeft de uitgever toestemming verleend, mits in de uitgave ook nog wordt afgedrukt dat het copyright bij 'Oud West-Friesland' berust. Begin juli werden ruim 3000 jaarboeken verzendklaar gemaakt, waarvan er vervolgens ruim 2600 met behulp van tientallen vrijwilligers bij de leden werden thuisbezorgd.

Algemene vergaderingen

De voorjaarsstreekmiddag, gehouden op zaterdag 11 mei in Hoogwoud, is goed verlopen. Er waren ruim 200 deelnemers. Het programma werd voor een groot deel verzorgd door onze Commissie voor Landelijk Schoon.
Na de pauze kwam de ruilverkaveling De Gouwe ter sprake. Voor toelichting ter zake zorgden de heren A.P. Bouwens, die een doctoraalscriptie over De Gouwe schreef (zie 'midden West-Friesland', blz. 74-90, 52e bundel, 1986) en de secretaris van de verkavelingscommissie, de heer A. Bouma. Na afloop konden de deelnemers vragen stellen aan een panel.
De Westfriezendag, gehouden op zaterdag 7 september in Hoorn, werd bezocht door 550 deelnemers. Tijdens de jaarvergadering werden de heren H.J. Avis, P.A. van der Lee en A.J. Kölker, allen periodiek aftredend en herkiesbaar, bij acclamatie en onder applaus herkozen. De heer J. Kleijn uit Hoorn werd bereid gevonden aftredend commissielid K. Zilver uit Zaandijk op te volgen.
Het aantal deelnemers aan de najaarsstreekmiddag, gehouden in Westerblokker op zaterdag 2 november, ging de capaciteit van 'De Nadorst' ver te boven. Vierhonderd aanmeldingen konden, met de nodige aarzeling, tenslotte worden gehonoreerd. er waren zeshonderd gegadigden... De deelnemers werden van Hoorn naar Blokker vervoerd met de stoomtram. Onze filmcommissie presenteerde zich deze middag, bij monde van commissievoorzitter P. Koster en door vertoning van de 'Cohen-film.'
Na de pauze konden de deelnemers nader kennis maken met de Stichting Museumstoomtram Hoorn-Medemblik.

Bestuur

Het bestuur vergaderde in 1986 zeven keer. Er verschenen vier mededelingenbladen, genummerd 82, 83, 84, 85.
Het bestuur is - middels voorzitter, vice voorzitter, in sommige gevallen vergezeld van een bestuurslid - onder meer vertegenwoordigd geweest bij de officiele opening van het Nederlands Stoommachinemuseum te Medemblik, bij de officiele eerste rit van de gerenoveerde stoomloc 'Bello' op de museumlijn Hoorn-Medemblik, bij de start van de werkzaamheden die de Grote Kerk te Hoorn een nieuwe bestemming moesten geven, bij de officiele opening van de museumboerderij 'Vreeburg' te Schagen, bij de opening van enkele tentoonstellingen in het Westfries Museum, bij de opening van een expositie van knipkunst van ons bestuurslid Marjan Schagen-Zwaan in het poldermuseum 'Grootslag' te Andijk, bij de viering van het 40-jarig jubileum van de Volkshogeschool Bergen, op de eerste Westfriese marktdag 1986 in Schagen, bij de premiére van de film '1000 jaar Schagerkogge', bij de presentatie van het boek 'Wieringen van A tot Z', bij de viering van het eerste lustrum van de Stichting 'Historische Kring Ursem', bij de viering van de 60e verjaardag van 'Oud Alkmaar', bij de premiére van de videodocumentaire 'Streeksgewijs' (muziek- en danstraditie in Wijdenes rond de violist Klaas Roemer).
Op 13 april vond de jaarlijkse bijeenkomst van bestuurs- en commissieleden plaats - al weer voor de elfde keer - dit keer in Hoogkarspel: een nuttige en (net zo belangrijk!) gezellige bijeenkomst.
Het bestuur heeft in 1986 definitief besloten tot het in het leven roepen van een Stichting Film (Stichting 'Projector'). Het is de bedoeling dat het bestuur van deze Stichting bij zal dragen aan het verwezenlijken van de doelstelling van 'Oud West-Friesland' met behulp van fotografie, film en videografie. 'Oud West-Friesland' is betrokken bij het project, dat de Stichting 'Wandelen door de Tijd' in het Streekbos in Stede Broec wil realiseren. Dat project omvat onder meer de reconstructie van een boerderij uit de Bronstijd. Een zogeheten educatief project: wandelen door de Bronstijd.
'Oud West-Friesland' heeft mede de stoot gegeven tot het in het leven roepen van een Stichting 'Vrienden van het Westfries Museum', Waarmee we het museum in Hoorn nog meer body en inhoud hopen te kunnen geven. Gehoor gevende aan een afspraak, gemaakt op de 'commissiemiddag' in Hoogkarspel, hebben mevrouw M. Peetoom-Slooves en de heren P.A. van der Lee en W.J. Resoort een bezoek gebracht aan het P.J. Meertensinstituut in Amterdam: vooral om een antwoord te vinden op de vraag of ons Genootschap de slapende commissie Veldnamen nog dient te wekken.
Geconcludeerd is dat dit niet direct nodig is. Er zijn in de regio ongetwijfeld 'witte vlekken' in ons werkgebied, die moeten worden ingekleurd. Maar 'Oud West-Friesland' hoeft niet alles zelf te doen. Het bestuur zou zich kunnen beperken tot het constateren van de aanwezigheid van die 'witte vlekken' en het aanwerven van personen of instanties voor het inkleuren daarvan. Daarvoor lijkt een inniger contact met andere historische verenigingen in de regio ideaal. Mede daarom is er eind 1986 naar de meeste, zo niet alle, historische verenigingen binnen de Omringdijk een verzoek uitgegaan 'eens een avondje te komen praten'. Een flink aantal heeft positief op dit verzoek gereageerd. De bijeenkomst wordt in de loop van 1986 gehouden.
Het bestuur heeft positief gereageerd op een verzoek van de Stichting Stadsherstel Hoorn om een bijdrage in de kosten van herstel van het hekwerk aan het Dal en de Gedempte Turfhaven in Hoorn. Bij wijze van 'schouderklopje' krijgt de Stichting ƒ 750,00.
Wegens verandering van werkomgeving van de heer des huizes heeft de familie Semler de woning aan het Dal (onze conciergewoning) moeten verruilen tegen een woning in Schagen. Nieuwe bewoners van onze dienstwoning werden de heer en mevrouw Bindervoet-Swier uit Hoorn.
Tussen het vertrek van de familie Semler en de komst van de familie Bindervoet lag een periode van ongeveer twee maanden. Gedurende die periode verleende mevrouw Otter-Peetoom uit Hoorn hand- en spandiensten bij het 'nalopen' van vergaderingen en cursussen.

De toekomst

Tja, we gaan door. Het bestuur ziet een terugslag - toch niet ongebruikelijk na een aantal voorspoedige jaren - voorlopig niet zitten, dankzij Uw medewerking. Maar stilstand, in het ledental, is geen vooruitgang. We worden met z'n allen elk jaar ouder en 'Oud West-Friesland' is een levende gemeenschap: mag dus niet verouderen, moet liever verjongen. Wij, de bestuursleden met elkaar, doen ons best. We brengen zelfs af en toe een nieuw lid aan. Onze adresseerapparatuur is vernieuwd, we kunnen dus ook wat dat betreft vooruit. Voor sommige vaak zeer belangrijke zaken zijn we afhankelijk van omstandigheden, zoals de grootte en de spreiding van accomodaties, waar we ieder die wil komen kunnen ontvangen. U bent van harte welkom, met wat dan ook op ons gebied en, uiteraard, met nieuwe leden. We vinden met Uw medewerking en welwillendheid en, als het moet, 'kunst-en vliegwerk', een oplossing voor elke moeilijkheid die ons mocht treffen. We zijn dus vol goede moed het nieuwe verenigingsjaar in gegaan.

H.J. Avis, secretaris

 


Andere jaarverslagen:

'33/'34 | '34/'35 | '38/'39 | '41/'42 | '42/'43 | '43/'44 | '45 | '46 | '47 | '48/'49 | '51 | '53 | '54 | '55 | '56 | '57 | '58 | '59 | '60 | '61 | '62 | '63 | '64 | '65 | '66 | '67 | '68 | '69 | '70 | '71 | '72 | '73 | '74 | '75 | '76 | '77 | '78 | '79 | '80 | '81 | '82 | '83 | '84 | '85 | '86 | '87 | '88 | '89 | '90 | '91 | '92 | '93 | '94 | '95 | '96 | '97 | '98 | '99 | '00 | '01 | '02

 


Hé, is dat Westfries?

23. Dat kind lag lekker te spragen in de zon (koesteren, zonder bedekking met dekens). Na 't middageten doet opa altijd 'n tukkie of: tokkie (middagdutje, middagslaapje, sièsta).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.