Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » WFON » 1982 » Pagina 21

De Breebaarts en de Waard- en Groetpolder (1/4)

Eerder verschenen in West-Frieslands Oud & Nieuw, 49e bundel, pagina 21-24.
Uitgave: Historisch Genootschap "Oud West-Friesland", 1982.
Auteur: D. Breebaart.

Uittreksel uit de notulen van het Departement tot Nut van het Algemeen te ANDIJK, opgericht 14 september 1835.

VERGADERING op 6 februarie 1839
Slechts één der leden: G. de Vries was afwezig; daarentegen was de vergadering, behalve met een zeer talrijke vrouwenschaar, vereerd met de tegenwoordigheid van de volgende gasten: de Heeren Pijl en Vermande uit Medemblik, B. Imming, De Veer en R. R. Mantel van Andijk, P. Bakker en P. Bakker Dz. van Westwoud, J. Pels van Wognum en L. Breebaart uit Wervershoof.

Daar de bijeenkomst o.a. bestemd was om een gouden medaille, benevens een vereerend getuigschrift uit te reiken aan ons lid: K. BREEBAART wegens zijn menschlievend hulpbetoon bij het redden eener reeds schijndooden drenkeling had de Voorzitter ook den vader des drenkelings uitgenodigd om met zijn zoontje in de vergadering te komen, waaraan deze ook had voldaan.
Na het plegtig openen der vergadering door den Voorzitter werden de notulen der vorige bijeenkomst geresumeerd en goedgekeurd.
Alsnu nam de Voorzitter andermaal het woord en reikte onder het uitspreken eener zeer roerende aanspraak, de gouden medaille aan ons verdienstelijk medelid: K. Breebaart over, welke bij het ontvangen derzelve op eene niet minder treffende wijze bedankte.
Hierna betrad de Penningmeester het gestoelte en sprak een schoon dichtstuk uit, getiteld: 'MENSCHENLIEFDE' waarvoor Z.E. door den Voorzitter bedankt werd.
Daar de ouders der kleinen drenkelings zeer behoeftig waren en om den vader te beloonen, dat hij wel aan onze uitnoodiging had willen voldoen, werd den kleinen Age op aanraden der vrouwen met een schaal bij de aanwezige leden en gasten ter inzameling van eenige vrijwillige giften rondgezonden.
Dit bracht de belangrijke som op van: ƒ 10.40; op voorstel van A. Kooiman werd besloten om hiervan ƒ 5.40 aan V. d. Leek ter hand te willen stellen en de overige ƒ 5.- te besteden tot aankoop voor de kleine jongen zoo zeer benoodigde kledingstukken, terwijl later nog op voorstel van G. Korting met algemeene stemmen werd besloten om den kleine Age van der Leek geheel in het nieuw te kleeden en daar natuurlijk de bovengenoemde ƒ 5.- niet toereikend waren het tekortkomende er uit de kas van het Departement bij te voegen.
Niemand der leden iets meer voor te stellen hebbende werd deze plegtige bijeenkomst door den Voorzitter gesloten, teneinde de vergadering de gelegenheid te geven op een ongedwongen wijze den avond verder door te brengen, derhalve werd dan ook in gepaste vrolijkheid verder doorgebracht, duurde tot in de morgen en zal zeer waarschijnlijk bij alle aanwezig geweest zijnde personen zoo leden als gasten eene aangename herinnering achterlaten.

 


Hé, is dat Westfries?

383. Op oudejaarsavond had moeder boffers gebakken (kleine, dikke pannekoek, waarin gist gebruikt is) en bollebuisies (poffertjes).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.