Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » WFON » 1975 » Pagina 215-222

"Oud West-Friesland" vijftig jaar

Eerder verschenen in West-Frieslands Oud & Nieuw, 42e bundel, pagina 215-222.
Uitgave: Historisch Genootschap "Oud West-Friesland", 1975.
Auteur: Klaas Molenaar.

Een overzicht van feiten en gebeurtenissen rond het gouden jubileum

Het Historisch Genootschap ‘Oud West-Friesland’ heeft in het jaar 1974 zijn gouden jubileumfeest gevierd. Het leek ons een goede gedachte alle feiten en gebeurtenissen rond de viering van dat feest nog eens op een rij te zetten en vervolgens vast te leggen in dit Jaarboek 1975.
In eerste instantie doe je zo iets om er van verzekerd te zijn dat ‘zij die na ons komen’, wanneer dan ook, kunnen nalezen hoe wij, leden van ‘Oud West-Friesland’ in de jaren zeventig, het vijftigjarig bestaan van ons Genootschap vierden.
Maar zeker niet in de laatste plaats wil dit verslag een eresaluut zijn aan al die mensen, die zoveel deden om ‘het goud van ‘Oud West-Friesland’ een werkelijk gouden glans te geven’. Een aantal van hen zal in dit overzicht met name worden genoemd. Maar wij willen niet nalaten met nadruk te verklaren dat juist het werk van zovelen op de achtergrond grote indruk op ons heeft gemaakt.

Zilveren penning
Als herinnering aan het vijftigjarig bestaan liet het bestuur, naar een ontwerp van drs. W. F. G. Wiese uit Hoorn, een zilveren legpenning slaan in een oplage van 200 exemplaren met de afmetingen 50x50x2 mm. De voorzijde van de penning toont een afbeelding van de eerste in Hoorn geslagen rijksdaalder (1584), terwijl in de vier hoeken de wapens van de Westfriese steden en van West-Friesland staan. Op de achterzijde is een verklarende tekst aangebracht.

Herinneringsbeker
Naast de penning liet het bestuur 1000 herinneringsbekers vervaardigen. De beker wordt gesierd door het wapen van West-Friesland en draagt de inscriptie ‘Oud West-Friesland’ 1924-1974.

Tentoonstellingen in het Westfries Museum te Hoorn
Op 7 juni werd in het Westfries Museum te Hoorn een tentoonstelling onder de titel „'t Bloeyen van de Westfriesche Munt” geopend door dr H. Enno van Gelder, directeur van het Koninklijk Kabinet van Munten, Penningen en Gesneden Stenen te 's Gravenhage. Als begeleiding bij deze tentoonstelling schreef drs W. F. G. Wiese een boekje, eveneens getiteld „'t Bloeyen van de Westfriesche Munt”, waarvan de tekst in zijn geheel werd afgedrukt in het Jaarboek 1974. Voor de inrichting van deze tentoonstelling heeft met name de heer H. W. Saaltink, wetenschappelijk assistent aan het Westfries Museum, zich ingezet.
Naast deze tentoonstelling waren er in het Westfries Museum nog twee exposities te bezichtigen: ‘De Westfriese Boer in de Bronstijd’ en ‘Westfriese Naïeven’.

Tentoonstelling in Warmenhuizen
Op zaterdag 22 juni opende de voorzitter van ‘Oud West-Friesland’, de heer D. Breebaart, in Warmenhuizen de tentoonstelling ‘In de Ban van de Dijk’; een beeldverhaal over de oude Westfriese Omringdijk. De tentoonstelling was ingericht in de Ursulakerk.

Tentoonstelling in de Boterhal te Hoorn
Op 20 juni, tijdens een bijeenkomst in een van de zalen van het Westfries Museum, had de heer Breebaart reeds een tentoonstelling geopend die door ‘Oud West-Friesland’ zelf, in nauwe samenwerking met de staf van het Westfries Museum, werd ingericht in de Boterhal (het Sint Jans Gasthuis) te Hoorn. Deze tentoonstelling die de naam droeg „'n Gouwen of 'n Aizeren”, 150 jaar boerenleven in West-Friesland, heeft zich in een overweldigende belangstelling mogen verheugen. Er konden ruim 10.000 bezoekers worden verwelkomd. Als 10.000ste bezoeker diende zich aan de heer E. de Zoete uit Warder.
De tentoonstelling werd ingericht naar een idee van de heer Henk Tol uit Midden Beemster. De voor deze manifestatie ingestelde tentoonstellingscommissie bestond uit de dames G. Koster-Stapel en C. N. Tuender-Nobel, bestuursleden van ‘Oud West-Friesland’ en D. Schuijtemaker en K. Molenaar, bestuurslid en intendent van ‘Oud West-Friesland’, en de heren W. A. Braasem en H. W. Saaltink, conservator en wetenschappelijk assistent van het Westfries Museum. Ongeveer 60 dames en enkele heren zorgden voor de begeleiding en de noodzakelijke controle in de Boterhal. De tentoonstelling was dagelijks geopend, en wel van 20 juni tot 22 september. De tentoongestelde voorwerpen waren voornamelijk afkomstig uit particulier bezit. Ook enkele instanties stonden voorwerpen in bruikleen af: Stichting Atlas van Stolk-Rotterdam; Historisch Genootschap J. Az. Leeghwater-Beemster; Hoorns Antiquariaat-Hoorn; Nederlands Openlucht Museum-Arnhem; Uitgeverij Canaletto-Alphen a/d Rijn; Westfries Museum-Hoorn.
Als begeleiding bij de tentoonstelling stelde de intendent van het Genootschap een boekje samen. Niet onvermeld mag blijven dat de heer D. Schuijtemaker uit Grosthuizen, bestuurslid van ons Genootschap, door zijn onvermoeibare inzet en zijn niet aflatend enthousiasme een zeer grote bijdrage heeft geleverd tot het succes van deze echt Westfriese manifestatie.

Kinderspelen te Hauwert
Op zaterdag 29 juni kwamen de kinderen van de openbare lagere school te Hauwert, gestoken in door de moeders vervaardigde Ot-en-Sien-kledij, op het schoolplein bijeen. Daar hoepelden zij, beoefenden het steltlopen, bikkelden en speelden nog veel meer bijna vergeten spelletjes, zoals die ongetwijfeld 50 jaar geleden ook in dit geboortedorp van ‘Oud West-Friesland’ zijn gespeeld. Een en ander was voortreffelijk georganiseerd door de heer L. Westrus, hoofd der school. Er waren honderden belangstellenden, van wie velen in Westfries kostuum!

NOS Van Gewest tot Gewest
Niet alleen voor vele amateurcineasten, maar ook voor de cameraploeg van de NOS-rubriek ‘Van Gewest tot Gewest’ vormden de tafereeltjes op het schoolpleintje te Hauwert aanleiding tot het gebruiken van vele meters film. De beelden werden getoond in de uitzending ‘Van Gewest tot Gewest’ op woensdag 21 augustus, 's avonds tussen 7 en 8 uur. In deze uitzending waren ook nog de bestuursleden van het genootschap D. Breebaart en V. J. Nobel te bezien en te beluisteren, terwijl er uitgebreid aandacht werd besteed aan de tentoonstelling „'n Gouwen of 'n Aizeren”. Voor de ‘achtergrondmuziek’ maakte men bij de film gebruik van opnamen van het Westfries Mannenkoor.
Voor het archief van het genootschap is een kopie van deze televisiefilm aangekocht.

Jubileumbundel
Op 5 augustus werd de jubileumbundel ‘Westfrieslands Oud en Nieuw’, 41e bundel van het Historisch Genootschap ‘Oud West-Friesland’ aan de leden verzonden. De voor dit jubileumjaar in een nieuwe omslag gestoken bundel verwierf veel lof van de leden en in de pers, een prettige bijkomstigheid voor de redactie en de drukker, die aan deze uitgave extra veel zorg hadden besteed.

De geboortedag: 6 augustus
Op dinsdag 6 augustus, de officiële geboortedag van het Historisch Genootschap ‘Oud West-Friesland’ togen bestuur en afgevaardigden van de verschillende commissies naar Hauwert, de bakermat van ons genootschap, voor een korte herdenkingsbijeenkomst, waarvoor eveneens werd uitgenodigd het bestuur van het Departement Hauwert van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen, in de gelederen waarvan in 1924 het idee post vatte tot het in 't leven roepen van een historisch genootschap.

Geschenk aan de gemeente Hoorn
Voorafgaand aan de bijeenkomst in Hauwert werd in de conversatiezaal van het Sint Pietershof te Hoorn een fraaie bloembak aan het gemeentebestuur van deze stad overgedragen. De bloembak heeft, als blijvende herinnering aan het gouden jubileum een plaats gekregen in de tuin vóór het Sint Pietershof aan het Dal.

VND-uitgave
Op 29 augustus verscheen er een speciale uitgave van het Dagblad voor West-Friesland, welke onder de titel Halve eeuw ‘Oud West-Friesland’ huis aan huis werd verspreid.

Feestprogramma in de schouwburg Het Park op vrijdag 30 augustus
De jaarlijkse Westfriezendag, in dit bijzondere jaar ‘verdeeld’ over 2 dagen, startte met een feestprogramma op vrijdagavond in de schouwburg Het Park te Hoorn. De voorstelling, waarvoor een zeer grote belangstelling bestond (vele leden moesten worden teleurgesteld), bestond uit een programma dat was samengesteld en geregisseerd door de heren C. Urban Hoorn (voor de pauze) en K. Molenaar Hoorn (na de pauze). Het opvangen en begeleiden van meer dan 300 (!) medewerkenden vormde een probleem dat door een aantal leden van de jongerengroep van het Genootschap meer dan voortreffelijk werd opgelost!

‘Bladeren in het (g)oude(n) album’
Vóór de pauze werd op het toneel een beeld gegeven van West-Friesland vóór de oorlog. Medewerkenden aan dit gedeelte waren onder meer leden van de gymnastiekvereniging Hoorn, Jan en Gre Krul uit Oosterleek, de pianist F. de Jong uit Opmeer, de heer A. Kloet, oudkapelmeester van de Hoornse Revue, leden van de Operettevereniging ‘Zanglust’ uit Hauwert, Jan Pannekeet uit Heiloo, de ‘Koedooders’, mevrouw M. Backer-Breed uit Schagen, de dansgroep The Formations uit Hoorn, leden van de Schermer Dansers, Dansgroep Wijdenes, Dansgroep Wieringerwaard, Dansgroep Midwoud, Schager Dansers, Hoogwouder Dansers, het dansorkest van de Dansgroep Wijdenes o.l.v. Klaas Roemer en het Westfries Mannenkoor o.l.v. Jan Stam.
In de pauze vermaakten de bezoekers zich met community-singing onder leiding van de heer N. Akkerman uit Alkmaar.
Het programma na de pauze, een greep uit West-Friesland nu, werd verzorgd door al weer het schitterend Westfries Mannenkoor, de cabaretgroep Humtiedelum uit Hoogwoud, het danspaar Ineke de Lange uit Hoorn en Siets Faber uit Bovenkarspel, de kunstfluiter Joop van Diepen uit Blokker en het jongerenkoor Hoogwoud/Opmeer o.l.v. Wil Luiken.
Nadat het doek voor de laatste maal was gevallen werd de scheidende voorzitter van het genootschap, de heer D. Breebaart, toegezongen door de heer K. Molenaar, die daarbij voortreffelijk werd begeleid door Wil Luiken.
Toen de voorzitter dan tenslotte achter de microfoon stond om alle medewerkenden aan deze avond dank te brengen ging achter hem het doek nog eenmaal op. De heer P. Koster (Hoogkarspel) nodigde een totaal overdonderde Dirk Breebaart uit plaats te nemen in ‘de stoel’ en onder het motto ‘Dirk Breebaart, dit is uw leven’ liet hij binnen de kortste keren een groot aantal mensen het toneel opdraven die, elk op een andere manier of in een andere periode, iets met de heer Breebaart hadden meegemaakt ...
Eenmaal uit de schouwburgzaal bleken nog vele bezoekers niet van zins om naar huis te gaan. In de foyer van Het Park werd de avond dan ook eerst in de kleine uurtjes besloten.

Jaarvergadering op zaterdag 31 augustus
Op zaterdag 31 augustus, 's morgens om 10.15 uur werd in de schouwburgzaal van Het Park de jaarvergadering gehouden. Bij die gelegenheid bood de burgemeester van Hoorn, de heer F. Tjaberings, het jubilerende genootschap namens de gemeente Hoorn een antiek tinnen inktstel aan. Namens de Jongerengroep van ‘Oud WestFriesland’ schonk Truus Schouten uit Bovenkarspel een Abraham. Mevrouw L. M. P. van Wijnen-Pekelharing uit Zaandam schonk het genootschap een in prachtige Zaanse kledij gestoken pop.
Tijdens deze vergadering legde de heer D. Breebaart zijn functie als voorzitter van het Historisch Genootschap ‘Oud West-Friesland’ neer. Aan zijn opvolger, de heer V. J. Nobel uit Alkmaar overhandigde hij de voorzittershamer. Vervolgens werd de scheidende voorzitter op voorstel van de vice-voorzitter mevrouw G. Koster-Stapel onder daverend applaus benoemd tot erelid van het Genootschap. Uit haar handen ontving hij de zilveren erepenning.

In de Ban van de Dijk
De bekende auteur J. J. Schilstra schreef ter gelegenheid van het jubileum van ‘Oud West-Friesland’ een boek, getiteld ‘In de Ban van de Dijk’. De uitgever D.M. ‘Westfriesland’ te Hoorn, slaagde erin het boek juist op 31 augustus gereed te krijgen. De heer H. E. Jonkers, directeur van de uitgeverij, bood de bestuursleden aan het begin van de jaarvergadering een exemplaar aan.

Middagprogramma op 31 augustus
Na een uitstekende koffietafel, waaraan 621 personen deelnamen, ging ‘Oud West-Friesland’ ‘uit rijden’. Terwijl de Hoornse Waterskivereniging op een wel wat ruw IJsselmeer ‘een hulde te water’ bracht en het Hoorns Harmonieorkest feestelijke muziek ten gehore bracht stegen alle in Westfries kostuum gestoken deelnemers aan deze Westfriezendag in de vaak prachtige rijtuigen die op de Westerdijk voorreden. De rijtoer door Hoorn met 14 rijtuigen werd opgeluisterd door de vrolijke klanken van de muziekkorpsen Jong Hoorn, Sint Pancratius (Blokker) en Dr Nuyens (Westwoud). De korpsen van de muziekverenigingen Dindua uit Enkhuizen, Eurata uit Spanbroek en Jong Leven uit Enkhuizen liepen op andere plaatsen in Hoorn elk hun eigen route. Op de Roode Steen dansten De Schermer Dansers. De rijtoer eindigde bij de poffertjeskraam aan het Dal. De organisatie van dit middagprogramma lag in handen van een commissie, bestaande uit mevrouw G. Koster-Stapel, Hoogkarspel, de heren J. Boeder, K. Blokker, H. v. Doorn en K. Molenaar uit Hoorn, en de heren J. v. Diepen uit Blokker en V. J. Nobel uit Alkmaar.
De jubileumviering werd op deze dag besloten met een diner in een van de zalen van de schouwburg Het Park, waaraan 306 personen aanzaten.

Samenvattend kunnen we stellen dat de jubileumviering ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het Historisch Genootschap ‘Oud West-Friesland’ bijzonder succesvol is verlopen. Dag- en weekbladen, radio en televisie besteedden aandacht aan het feest of aan het genootschap zelf. Wellicht als gevolg daarvan meldden vele nieuwe leden zich aan.
Meer dan ooit is in het vijftigste levensjaar van het Historisch Genootschap ‘Oud West-Friesland’ aangetoond dat ons Genootschap niet meer is weg te denken uit West-Friesland, noch voor de Westfriezen daarbinnen, noch voor de Westfriezen daarbuiten, waar dan ook!

Klaas Molenaar

 


Hé, is dat Westfries?

721. Kalkedodders zijn kale, jonge vogeltjes, die nog maar korte tijd uit 't ei zijn.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.