Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » WFON » 1974 » Pagina 218-220

Vijftig jaar genootschap in vogelvlucht

Eerder verschenen in West-Frieslands Oud & Nieuw, 41e bundel, pagina 218-220.
Uitgave: Historisch Genootschap 'Oud West-Friesland', 1974.
Auteur: D. Breebaart.

Vijftig jaar historisch genootschap 'Oud West-Friesland'. Het begon allemaal in Hauwert. In een bijeenkomst van het Departement Hauwert van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, waarop de toenmalige gemeentesecretaris van Hoogkarspel, Jacob de Jong, er zijn gehoor op attent maakte dat hij het eigenlijk maar zo-zo vond dat men West-Friesland liet veranderen zonder er een hand naar uit te steken. Onder zijn gehoor bevond zich meester Klaas Ruyterman: het hoofd van de o.l.-school. Hij vond dat meneer De Jong gelijk had en hij sprak er over met zijn plaatsgenoot H. Galis. Meester Ruyterman nam kontakt op met 'de dokter': met de huisarts G. C. van Balen Blanken te Spanbroek en het resultaat was dat er, op uitnodiging van het departement Hauwert van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, op woensdag 6 augustus 1924 - in 'De Roskam' te Hoorn een bijeenkomst werd belegd.

In die bijeenkomst werd in feite het historisch genootschap 'Oud WestFriesland' geboren. Dat was zogezegd het begin. Er werd een commissie benoemd (met daarin mannen als Van Balen Blanken, J. C. Kerkmeyer te Hoorn, P. Schuurman te Graft, Jb. de Jong te Hoogkarspel, Volkert Kay, K. Ruyterman en H. Galis te Hauwert), welke de opdracht kreeg statuten en huishoudelijk reglement op papier te zetten en reeds op zaterdag 27 september 1924 werd de eerste algemene vergadering gehouden. Wederom in 'De Roskam' te Hoorn.
Vijftig jaar historisch genootschap 'Oud West-Friesland'. Voor de geschiedenis van de eerste veertig jaar mag ik - kortheidshalve - verwijzen naar de uitvoerige terugblik over oprichting en werkzaamheden van het genootschap (1925-1964), van de hand van wijlen de heer F. Butter , gepubliceerd in de 31e bundel (1964).
Inmiddels zijn weer tien jaar voorbij gegaan, waarin een en ander is gepasseerd.

1964 - In april droeg het bestuur twee beukebomen over aan het gemeentebestuur van Hoorn, welke werden geplant in het gazon voor de Noorderstraat. Op 1 augustus werd de 40e Westfriezendag gehouden: met een klederdrachtshow in de Noorderkerk, een schilderijententoonstelling en 's avonds een Westfries programma, waaraan meewerkten het Hoorns Kamerkoor en een cabaretgroep uit Hauwert.

1965 - Op 25 augustus vond de Westfriezendag weer in Hoorn plaats. Achter de bestuurstafel prijkte de nieuwe vlag. De vorige was twee jaar daarvoor in Den Helder zoek geraakt. Er was een expositie van knipkunst, bijeengebracht uit musea en particuliere verzamelingen. De middag werd gevuld met een aantal 'dorpentochten' per bus. Dergelijke excursies zijn in de daaropvolgende jaren voortgezet.

1966 - De streekmiddag werd in De Rijp gehouden; de Westfriezendag in september - in Alkmaar, waarop afscheid werd genomen van het bestuurslid (vice-voorzitter) R. P. Goettsch uit Schoorl, die tot erelid werd benoemd. De leden maakten kennis met de door mevrouw Bloch ontworpen Westfriese merklap, waarvan er inmiddels vele honderden zijn verkocht. In de Stolphoevereeks werd het volksliederenboekje ' Adelein, bruin maagdelijn' van de hand van de heer Veurman uitgegeven.

1967 - Voor de streekmiddag was Edam aan de beurt. Op de tweede zaterdag in september volgde de Westfriezendag in de veilinghal van de 'Noordermarktbond' te Noord Scharwoude. Er was een kennismaking met de ruilverkaveling Geestmerambacht, ere-diploma's werden uitgereikt aan bakker Cees de Boer (Wadway) en Jo Ridderikhoff (Hoorn). 's Avonds trad het Langedijker Cabaretgezelschap op.

1968 - Half februari verscheen weer een boekje in de Stolphoevereeks: 'Verdwenen water, gewonnen melk' van de hand van Volkert J. Nobel, waarvan het eerste exemplaar werd overhandigd aan mej. A. P. Groneman in de hoeve 'Groenhoven' in de Wieringerwaard. De streekmiddag was op 6 april in het Dorpshuis van Hoogwoud, waar Daan Pool zijn film 'West-Friesland, zoals het leeft en werkt in de vier jaargetijden' voor 342 belangstellenden vertoonde. De Westfriezendag werd gehouden in Middenmeer. Tijdens de maaltijd maakte meester Langedijk de uitslag bekend van de gehouden literaire prijsvraag. Er waren 27 verhalen en 20 gedichten ingeleverd. Sommige zijn nadien in een van de volgende bundels afgedrukt. Na de warme maaltijd werd opgevoerd "'t Zel main benuwe" , geschreven en geregisseerd door de heer Leegwater.

1969 - Begin januari werd - met succes - in 'Dijk en Duin' te Hoorn een cursus uitgeschreven over kartografie van West-Friesland. De streekmiddag werd gehouden in Schermerhorn: 300 leden woonden een opvoering van het spel 'De Pinksterblom' bij. Op de in Schagen uitgeschreven Westfriezendag werd de verheugende mededeling gedaan dat het gemeentebestuur van Hoorn voornemens was het op de Monumentenlijst staande Timmermansgildehuisje te restaureren en nadien aan het genootschap te verhuren.

1970 - De streekmiddag vond plaats in (toen) Noordhollands snelst groeiende gemeente Heerhugowaard. De Westfriezendag werd voor het eerst in de nieuwe Parkschouwburg van Hoorn gehouden. Vele leden maakten 's middags een tramrit naar Medemblik.

1971 - Het bestuur besloot voortaan drie leden-bijeenkomsten per jaar te houden. De derde bijeenkomst (streekmiddag) zal afwisselend in het teken staan van verleden, heden of toekomst van West-Friesland. De voorjaarsstreekmiddag startte in Enkhuizen: met bezoek aan Zuiderzeemuseum. Op de op 4 september in Hoorn gehouden Westfriezendag werd het bestuurslid H. Langedijk, wegens het bereiken van de 70-jarige leeftijd, uitgeluid en benoemd tot erelid. De heer V. J. Nobel (Alkmaar) neemt zijn plaats in het bestuur in. De heren Jo van der Vliet (Wognum) en Piet Kistemaker (Andijk) werden tot lid van verdienste benoemd. In de najaarsstreekmiddag te Alkmaar sprak ir. Bontekoe over de Noordhollandse landbouw in de toekomst.

1972 - Op 25 maart werd het Timmermansgildehuisje officieel in gebruik genomen. Drie Westfriezinnen van de 'kouwe kant' boden een bedrag van ruim ƒ 3500,- aan. Niet onvermeld mag blijven een gift van het Anjerfonds t.b.v. de aanschaf van meubilair. De ruimte op de begane grond kwam ter beschikking van onze intendent Klaas Molenaar, de fraai gerestaureerde vergaderzaal daarboven werd in gebruik genomen door bestuur en diverse commissies. De voorjaarsstreekmiddag had plaats in Schoor! (Staatsbosbeheer), terwijl Gré en Jan Krul en Toon Schermer achter de piano het samenzijn verder opluisterden. Op de in Hoorn gehouden Westfriezendag kon de voorzitter in Dick Beemster (Stompetoren het 2000e lid verwelkomen en hem een herinneringsgeschenk aanbieden. De najaarsstreekmiddag in Purmerend stond o.m. in het teken van de veemarkt en het voormalige 'boemeltje van Purmerend': aan de hand van dia's.

1973 - Op de in Alkmaar gehouden voorjaarsstreekmiddag werd de door het bestuur aangekochte en door Jan Dorresteyn bewerkte 'Daan Pool-film' voor het eerst en met succes gedraaid. De eerste voorbereidingen voor het in 1974 te vieren gouden jubileum werden getroffen door het bestuur. De prachtig uitgevoerde verjaardagskalender, vervaardigd door de knipster Jantje III (mevr. De Jong uit Sneek), kwam gereed. Er werd besloten jubileum-drinkbekers te bestellen en een herinneringspenning (in beperkte oplage) te laten slaan. De Westfriezendag werd op 8 september gehouden in Schagen. Jantje III en Daan Pool werden benoemd tot lid van verdienste. Vele leden bezochten het Kaasmuseum. Op de najaarsstreekmiddag, in het Dorpshuis van Abbekerk gaven drs. Wiese en Martin Bierman voor een groot gehoor ieder hun antwoord op de vraag: 'Moet West-Friesland in de toekomst snel groeien: ja of nee'.

1974 - Op de op 4 mei gehouden voorjaarsstreekmiddag in Hoorn voerde de toneelvereniging 'De Eensgezindheid' van de Hoogwouder Gouw het door Jan Koster geschreven toneelstuk "'t Is ienmaal wel" op.
Vijftig jaren historisch genootschap 'Oud West-Friesland': ze zijn bijna vol gemaakt.

D. Breebaart

Hoorn, mei 1974

 


Hé, is dat Westfries?

775. Morgen ga ik 't plafond wittelen (witten). Ik zal de witteles maar klaar maken (witsel, witkalk).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.