Westfries Genootschap
Archivering
Westfries Genootschap Archivering Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon

Monumentale Kerken Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

 

Facebook

Archivering » WFON » 1964 » Pagina 168-169

Na 40 jaar ... (3/18)

De bestuursverkiezing

had tot uitslag dat werden gekozen mevr. Buishand-Molen van Benningbroek en de heren G. C. van Balen Blanken te Spanbroek, Jb. de Jong te Hoogkarspel, P. Schuurman te Graft, K. Ruyterman te Hauwert, D. Brouwer te Enkhuizen, J. C. Kerkmeyer te Hoorn, C. Wardenaar te Kolhorn en Jb. Portegijs te Benningbroek. Aan mevr. Buishand en de heer Brouwer, die niet ter vergadering aanwezig waren, zou kennisgeving van de benoeming worden gedaan. Alle aanwezig zijnden namen hun benoeming aan. Echter stelde dr. Van Balen Blanken een pijnlijke zaak aan de orde; de heer Kay nl. had voorgesteld de dokter te benoemen als voorzitter. Dat gaat niet zo maar, zei de dokter, ik wil het wel zijn, maar alleen voor de tijd dat het voorbereidende werk moet worden gedaan, daarna heb ik er geen tijd meer voor. Het is wel gebleken, dat de voorzitter op dat besluit voor lange tijd heeft moeten terugkomen.

Het is in al de jaren, dat de heer G. C. van Balen Blanken aan het hoofd stond van het Historisch Genootschap 'Oud West-Friesland' wel gebleken, dat men nimmer een betere keus had kunnen doen. Zijn liefde tot land en volk van ons gewest was groot, zijn arbeid daarom zegenrijk, want hij wist allen die hij nodig had om successen te kunnen bereiken, te begeesteren. Wie Van Balen Blanken heeft gekend, kan dat getuigen, wie hem niet gekend hebben willen wij zijn portret voorzetten - méér nog, die mogen wij verwijzen naar het in 1963 uitgekomen boek van de hand van de heer B. W. E. Veurman te Wassenaar, dat in de 'Stolphoeve-reeks' van ons genootschap is verschenen: 'Dokter in West-Friesland'.
Zoals bij het lezen van de verslagen van de jaarvergaderingen - in de plaatselijke bladen van West-Friesland opgenomen - telkens tot uitdrukking komt, was Van Balen Blanken een uitstekend redenaar. Ons ligt nog altijd in de herinnering hoe een der raadsleden van de stad Hoorn bewonderend uitriep, toen hij Van Balen Blanken hoorde spreken, 'Dat is geen spreken meer, dat is zingen'. Misschien herinnert de heer Weijling - want die was het - zich nog hoe hij in vervoering geraakte. Kon het anders dan dat zo'n voorzitter de vereniging deed groeien en bloeien?

De eerste Westfriezendag, op 26 augustus 1925 te Hoorn gehouden, had goede dingen gebracht.
De prijsvragen hadden haar bekroning gekregen en het is niet onaardig hiervan de uitslagen in dit verslag te vermelden: de eenacters hadden een eerste prijs A die toegekend werd aan 'Het erfdeel van Peet Meray', waarvan de schrijver onbekend wenste te Blijven, maar die later bleek te zijn de heer G. Boot te Blokker. De eerste prijs B werd verworven door mevr. Wegener Sleeswijk-van Balen Blanken met 'Het kedoo', tweede prijs dr. Van Balen Blanken met 'De vreemde eend in de bait' of 'Vraien is laien'; de derde prijs mevr. T. Bakker-Mantel te Beemster met ''n Ouwejaarseivend-koffierondje' en de vierde prijs G. Kooyman te Bergen met 'Boelhuis'. Alle toneelstukjes werden indertijd gedrukt uitgegeven bij Drukkerij 'West-Friesland' te Hoorn.
Dan was er de prijsvraag naar oorspronkelijke Westfriese liederen en verzen. De eerste prijs werd toegekend aan dr. R. Slot te Katwijk aan Zee; de tweede prijs aan mevr. Wegener Sleeswijk-van Balen Blanken, een derde prijs aan Jb. de Jong te Hoogkarspel; een derde prijs B en C aan dr. Van Balen Blanken; de vierde prijs aan mevr. Bakker-Mantel, terwijl Jb. de Jong nog een jury- en de heer Slot een bestuursprijs verwierf.
Er was ook een prijsvraag van liederen niet in de Westfriese taal, maar wel betrekking hebbende op West-Friesland. De eerste prijs verwierf de heer D. Pijper te Opmeer. Zijn vers is het lied van het Genootschap geworden; het werd getoonzet door de heer H. A. Maas te Alkmaar. Hoewel de woorden geheel West-Frieslands doen en denken aangeven, is het toch niet zo populair geworden als had kunnen worden verwacht, hetgeen wel door de melodie (nogal moeilijk te zingen) zal zijn veroorzaakt. De tweede prijs was voor de heer Jb. de Jong, de derde voor de heer P. Kay Vz. te Opmeer. Stellig zal bij het jubileum aanstonds het lied weer opklinken en het is goed als wij het in dit overzicht een plaats geven.
Dirk Pijper dichtte:

Vrije Friezen, laat ons zingen, ongedwongen, fier en blijd',
Laten w' één groot juichkoor vormen, op Westfrieslands heerlijkheid.
Vrijheid bruist in onze harten, Vrijheid kenmerkt onze zang,
Vrijheid is ons aangeboren, Fries en vrij, ons leven lang!
Land, omringd door zware dijken, land ontwoekerd aan de zee,
Met uw vette klaverweiden, en het rustig grazend vee,
Kleurig tooit uw zwarte aarde 't bloeiend zaad en 't rijpend graan,
Kool en bloem en vruchtengaarden, welvaartsbron van 't volksbestaan.
Land van Radboud, Coen en Schouten, Willem IJsbrantsz Bontekoe.
Land van onze Paulus Potter, nooit ben ik U prijzensmoe.
Plekje grond met rijk' historie, waar de zee ruist langs het strand,
'k Zing uw roem, uw glans en glorie, 'k heb u lief, mijn dierbaar land.

 


© 1924-2019 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.