Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » WFON » 1963 » Pagina XXI-XXIV

Jaarverslag van de secretaris over het verenigingsjaar 1962

Eerder verschenen in West-Frieslands Oud en Nieuw, 30e bundel, pagina XXI-XXIV.
Uitgave: Historisch Genootschap „Oud West-Friesland”, 1963.
Auteur: H. J. Avis.

Ook in 1962 zijn de streekmiddag en de Westfriezendag voor de vereniging hoogtepunten geweest, vooral door de grote deelname van leden en genodigden. Enkhuizen en Wieringen zagen onderscheidenlijk 178 en 270 personen verzameld, onder wie vertegenwoordigers van de gemeenten Enkhuizen en Wieringen en het provinciaal elektriciteitsbedrijf van Noord-Holland. Elk van deze bijeenkomsten werd bijgewoond door één, in het bijzonder door de voorzitter verwelkomd persoon: de streekmiddag door het duizendste lid, de heer C. N. R. de Jong te Enkhuizen, de Westfriezendag door prof. dr. A. E. van Giffen, die vele jaren lang opgravingen in West-Friesland heeft geleid en de archeologische werkgroep heeft bijgestaan in haar werkzaamheden.
Aan het diner te Hippolytushoef werd deelgenomen door 123 der aldaar aanwezigen. Beide bijeenkomsten hadden een goed en genoegelijk verloop, dank zij vooral de medewerking welke bij de bezoeken aan het Zuiderzeemuseum, de Zuiderkerk en de Drommedaris te Enkhuizen, bij de door de gemeente Wieringen aangeboden rondrit en het Wieringer praatje met dia's door velen werd verleend.
Een ander belangrijk moment was het verschijnen van de 'Wieringer bundel', welke zoveel belangstelling kreeg, dat de oplaag misschien te klein zal blijken te zijn. Het eerste exemplaar werd, in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de pers, door het bestuur en de redactiecommissie overhandigd aan het gemeentebestuur van Wieringen. De in de bundel opgenomen dankwoorden aan, het artikel over en de bibliografie van de heer P. Noordeloos werden deze op zijn 75-ste verjaardag, eveneens door het bestuur en de redactiecommissie, aangeboden. Enkele maanden tevoren had de heer Noordeloos zijn werkzaamheden voor de archeologische werkgroep en de redactiecommissie moeten beëindigen; slechts enkele weken na zijn verjaardag overleed hij, daarbij een grote leegte latend onder hen die lang en veel voor 'Oud West-Friesland' hebben gewerkt.
Behalve de heer Noordeloos ontvielen het genootschap in het afgelopen jaar mevrouw A. Beek-Marees te Amsterdam, mevrouw A. Beemster-Roggeveen te Heiloo, mevrouw D. G. Jonker-Stapel te Enkhuizen en de heren P. J. Boon te Amsterdam, H. J. Brugman te Utrecht, P. Nobel Wzn te Amsterdam, C. T. Roggeveen te Mehlem am Rhein, S. Stolp te Zwanenburg en K. Wit te Amsterdam. Ondanks deze verliezen steeg, met veler hulp, het ledental opnieuw. Op 31 maart was juist het duizendste lid ingeschreven. Na de onvermijdelijke afschrijving van 56 leden wegens overlijden en bedanken aan het begin en in de loop van 1962, doch eveneens na aanmelding van tot nu toe 147 nieuwe leden per 1 januari 1963, werd een aantal van 1091 leden bereikt. Mogelijk zal blijken, dat enkele van deze hun lidmaatschap niet willen verlengen, doch de groei is verheugend en stelt de vereniging in staat meer te doen en meer mensen voor haar werk te interesseren.

Westfriezen op Wieringen, 1962
Westfriezen op Wieringen, 1962

Het bestuur vergaderde in 1962 vijf maal tot behartiging van de algemene en bijzondere belangen van het genootschap. Tot deze laatste moeten worden gerekend de reorganisatie van de 'commissie voor het kappennaaien', waarvoor in de plaats is gesteld de 'commissie tot bevordering van de instandhouding van de traditionele hoofdtooien' (hoofdtooicommissie), welke zich het bewaren van de Westfriese kap en hul tot taak rekent. Voorts werd een 'jongerencommissie' benoemd met de opdracht de belangstelling van jongeren voor goede oude en nieuwe zaken en de doelstellingen van het genootschap te activeren. Tevens werd besloten tot instelling van een jeugdlidmaatschap tegen een gereduceerd contributiebedrag. Er vond een reorganisatie plaats van de 'commissie voor Westfriese klederdracht', vooral omdat veel aandacht noodzakelijk wordt geacht voor het behoud van de aanwezige oorspronkelijke kleding en voor verantwoorde vernieuwing, nu daarvoor de belangstelling blijkt toe te nemen.
Een 'publicatiecommissie' werd in het leven geroepen voor het verzorgen van de uitgifte, onder auspiciën van 'Oud West-Friesland' van geschriften in boekvorm. De eerste uitgave in een 'Stolphoevereeks' zal binnenkort verschijnen, namelijk 'Hé, is dat Westfries?' van de heer H. Langedijk te Spierdijk.
De 'commissie voor de veldnamen' werd vervangen door een correspondentschap voor deze aangelegenheid, daar de werkzaamheden thans beperkt zijn tot het bewerken van de gegevens, welke verzameld werden en het behandelen van incidentele vraagstukken. Daarentegen mag verwacht worden, dat de activiteit van de 'commissie voor Westfriese genealogie en naamkunde' binnenkort zal herleven, dank zij de toezegging van medewerking door enkele belangstellenden.
Leden van het bestuur vertegenwoordigden het genootschap op vergaderingen van zusterverenigingen en bij andere gelegenheden, zoals de Heemschutdag, de Culturele dag van Noord-Holland, een bijeenkomst van de Bond Heemschut over het behoud van oude stadskernen en voorts door contacten met het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen en het provinciaal bestuur van Noord-Holland.
De toestand van het oude rechtshuisje te Spanbroek heeft het bestuur met zorg vervuld, zonder dat tot nu toe een mogelijkheid werd gevonden hierin verbetering te brengen.
Het contact met de leden werd, behalve door de eerder genoemde bijeenkomsten, onderhouden door de samenstelling en verzending van twee mededelingenbladen.
Voor de komende jaren werden reeds noodzakelijke maatregelen genomen, gewenste afspraken gemaakt en opdrachten verstrekt, opdat te zijner tijd zekerheid kan bestaan met betrekking tot het welslagen van bijeenkomsten en andere belangrijke zaken.
Het jaar 1962 is wederom een jaar vol activiteiten geweest, welke nochtans niet de, eventueel voorlopig, gewenste gevolgen hadden kunnen hebben, indien niet van alle betrokkenen, bestuurs- en vele verdienstelijke 'gewone' leden, de volle medewerking was verkregen. Het bestuur is allen hiervoor zeer erkentelijk. Dank is ook verschuldigd aan hen, die zitting hebben gehad in de opgeheven of gereorganiseerde commissies, voor hetgeen zij in hun functies hebben willen doen.

Medemblik, januari 1963

H. J. Avis.

 


Andere jaarverslagen:

'33/'34 | '34/'35 | '38/'39 | '41/'42 | '42/'43 | '43/'44 | '45 | '46 | '47 | '48/'49 | '51 | '53 | '54 | '55 | '56 | '57 | '58 | '59 | '60 | '61 | '62 | '63 | '64 | '65 | '66 | '67 | '68 | '69 | '70 | '71 | '72 | '73 | '74 | '75 | '76 | '77 | '78 | '79 | '80 | '81 | '82 | '83 | '84 | '85 | '86 | '87 | '88 | '89 | '90 | '91 | '92 | '93 | '94 | '95 | '96 | '97 | '98 | '99 | '00 | '01 | '02

 


Hé, is dat Westfries?

23. Dat kind lag lekker te spragen in de zon (koesteren, zonder bedekking met dekens). Na 't middageten doet opa altijd 'n tukkie of: tokkie (middagdutje, middagslaapje, sièsta).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.