Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » WFON » 1962 » Pagina XXXIII-XXXVIII

Lijst van geschriften van P. Noordeloos

Eerder verschenen in West-Frieslands Oud en Nieuw, 29e bundel, pagina XXXIII-XXXVIII.
Uitgave: Historisch Genootschap „Oud West-Friesland”, 1962.

Artikelen, die over meerdere jaarboeken verdeeld verschenen, worden alleen vermeld onder het eerste jaar waarin het eerste deel werd gepubliceerd.
Eerder werd een bibliografie van P. Noordeloos gepubliceerd in de Annalen van het Thijmgenootschap (1940). Daarin werden een aantal artikelen in dag- en weekbladen vermeld, die ook hieronder zijn opgenomen. Dagbladartikelen uit latere tijd waren moeilijk te achterhalen. Op dit punt is de bibliografie zeker niet volledig.

1927
1. Het St. Elisabethen Convent - Weeshuis der stede Grootebroek - Haarlemse Bijdragen XLV, 294-320; XLVI (1928), 1-48; XLVII (1931), 242-272.
2. Bij de inwijding van de nieuwe St. Jan te Grootebroek - Onze Courant, 19 dec.

1928
3. Enkele bijzonderheden uit de geschiedenis van de Parochie van de H. Laurentius te Hoogkarspel - Onze Courant, 8 sept. e.v.
4. Causa Strecana - Onze Courant, 6 okt. e.v.

1929
5. Vexilla Regis - Onze Courant, 29 maart.
6. Het karakter van Pieter Jansz. de Jong - Onze Courant, 11 mei.
7. Over de tegenwoordige ligging van het oude Mullem - Studia Catholica V, 340-346.
8. Herinnering aan Outger Jacobsz. van Grootebroek - Westfrieslands Oud en Nieuw III, 135-142.

1930
9. Uit de kerkgeschiedenis van West-Friesland - Onze Courant; 19 april.
10. Een theologische strijd - De Nieuwe Eeuw, 28 aug.
11. Uit de oude rechtspraak - De Nieuwe Eeuw, 20 nov.
12. Uit de geschiedenis der stede Grootebroek - Westfrieslands Oud en Nieuw IV, 22-35.
13. Uit de geschiedenis van Zwaag - Onze Courant, 9 dec.
14. Het Raadhuis van Grootebroek - ('s Gravenhage) 1931, 19 blz.
Uitgegeven bij gelegenheid van de officiële opening van het nieuw gebouwde raadhuis op 13 februari 1931.

1931
15. Over de kerk van Schood en haar Vier kapellen - Haarlemse Bijdragen XLVII, 362-366.

1932
16. De Proostdij van West-Friesland - Haarlemse Bijdragen XLIX, 41 - 111; (1933), 281-295.
17. De geschiedenis der stede Grootebroek - Hoorn 1932, 25 blz.
18. Nestorius, de patriarch van Constantinopel - De Nieuwe Eeuw, 12 april.
19. Een bladzijde uit de geschiedenis van de Weere - Onze Courant, 6 mei.
20. Bij het XVe eeuwfeest van het concillie van Ephese - Onze Courant, mei.

1933
21. Aantekeningen over Grosthuizen - Haarlemse Bijdragen L, 131-133.
22. 0.L. Vrouw ter Sneeuw - Maasbode, de Zondagscourant, 6 aug.
23. De plaats der marteling en begrafenis van Alkmaars martelaren - Collectanea Franciscana Neerlandica III, 2e deel, 's Hertogenbos, 37 blz.
24. De martelaren van Enkhuizen - Onze Courant, 5 dec. e.v.
25. Heffing van precariën in Westfriesland - Haarlemse Bijdragen L, 415-446; LI (1934), 145-209.

1934
26. Medemblik 1600 jaar stad? - Onze Courant, 24 juli.
1935
27. Over den eigendom der oude kerk van Valkenburg - Haarlemse Bijdragen LII, 129-134.

1936
28. Naasting der kerken te Alkmaar - Haarlemse Bijdragen LIII, 111-136.

1937
29. De restitutie der kerken in den Fransen tijd - Nijmegen-Utrecht, 524 blz.
Bekroond antwoord op een prijsvraag van het Nuijensfonds.
30. De houding van den apostolische victaris A. van Alphen ten opzichte van het in gebruik nemen der genaaste kerken - Bossche Bijdragen XIV - 1-98.
31. De doorvoering van de hervorming in Drente - Historisch Tijdschrift XVI, 5-57, 151-186.

1938
32. Leekenapostelen tijdens de hervorming - Haarlemse Bijdragen LV, 133-148.

1939
33. Naasting van kerken te Amsterdam in 1808 - Haarlemse Bijdragen LVII, 52-111.
34. Mariavereering in de geschiedenis. Een en ander over O.L. Vrouw van Hoorn en andere Maria-devoties - Hoorn, 45 blz.

1940
35. De eerste geloofsverkondigers in West-Friesland - Geert Groote Genootschap nr. 595, 78 blz.

1941
36. De ikonographie van het bezoek van Antonius de Groote aan Paulus van Thebe - Het Gildeboek XXIV, 33-73.

1942
37. La Translation de S. Antoine en Dauphiné - Analecta Bollandiana LX, 68-81.
38. De kleding der Antonianen - Het Gildeboek XXV, 14-77.
39. De tau van S. Antonius - Het Gildeboek XXV, 69-79.
40. Une histoire latine de S. Antoine. La Légende de Patras - Analecta Bollandiana LXI, 211-250.

1946
41. Het Sint Elisabethen Convent - Weeshuis der stede Grootebroek - Heiloo, 182 blz.
42. In memoriam mevr. C. Kerkmeijer-De Regt - Westfrieslands Oud en Nieuw XVIII, 69.
43. Visrechten in den polder De Grote Slagh (Het Grootslag 14e-20e eeuw) - Westfrieslands Oud en Nieuw XVIII, 198-243.
44. Kloosterlingen in West-Friesland tot 1345: I De Benedictijnen van Egmond; II Friese kloosterlingen - Haarlemse bijdragen LXI 43-60.
Feestbundel opgedragen aan Mgr. J. C. van der Loos.
45. Geschiedenis van de polder Het Grootslag. - Heiloo, 219 blz.
In samenwerking met Joh. Morsink. Illustraties van J. A., L. en T. Schrijnder.

1948
46. 17 januari: De heilige kluizenaar, Antonius.
18 juli: De heilige Frederik van Utrecht.
5 augustus: De heilige Oswald.
14 augustus: De heiligen Wigbert, Werenfried, Ewald en Ewald. in Met de heiligen het jaar rond. - Bussum, le dr.: I. 101-108, III. 87-91, 168-172, 202-212 - 2e dr. 1954: I. 76-81 II. 62-65, 118-121, 145-149.
47. Pastoor Maarten Donk - Utrecht. I: 1505-1567, 112 blz.; II: 1567-1590, 125 blz. (In de serie 'Batavia Sacra', Hoofdstukken uit de Vaderlandse Kerkgeschiedenis).

1949
48. Gilden in West-Friesland - Westfrieslands Oud en Nieuw XIX, 56-78.
49. Enige gegevens over de broederschappen van St. Antonius - Miscelanea Mgr. Dr. P. J. M. van Gils. Publications de la Société historique et archéologique dans le Limbourg LXXXV, 2e stuk, 477-499.
50. Afkoop van het onderhoud der kerken door het domein - Bossche Bijdragen XIX, 239-328.
51. Veilingsvereniging 'De Tuinbouw' - Gedenkboek uitgegeven door de vereniging ter gelegenheid van haar 60-jarig bestaan, 1892-1952, 249 blz.
52. Cornelis Musius (Mr. Cornelis Muys), pater van Sint Agatha te Delft, humanist priester martelaar - Utrecht 1955, 328 blz. (In de serie 'Batavia Sacra'. Hoofdstukken uit de Vaderlandse Kerkgeschiedenis.)

1955
53. De Zeemansgids van Jan Gerrytsen van Encusen - Westfrieslands Oud en Nieuw XXII, 105-184.
54. Eerherstel aan Ruwaard Tapher, een groot Enkhuizer - Noordhollands Dagblad, Westfriese editie 26 aug.

1956
55. Een bijdrage tot de verklaring van enkele topo- en hydroniemen - Mededelingen van de Vereniging van Naamkunde te Leuven en de Commissie van Naamkunde te Amsterdam 1956, 101-104.
56. Over de betekenis van plaats-, veld- en waternamen - Westfrieslands Oud en Nieuw XXIII, 31-45.
57. West-Friesland en de graven van Holland - Westfrieslands Oud en Nieuw XXIII, 58-65.
58. Sint Antonius de Grote in de literatuur - Annalen van het Thijm Genootschap XLIV, 294-317.
59. Een bijdrage tot de geschiedenis van de Commanderie van S. Antonius te Maastricht - Publications de la Société historique et archeêlogique dans le Limbourg XVII - VCIII, 153-254.
60. S. Antonius de Grote - 11 blz. - Inleiding ter gelegenheid van de S. Antoniustentoonstelling in St. Anthonis in 1957.

1957
61. De ontwikkeling van de vrijheid en de stedelijke jurisdictie van Hoorn - Westfrieslands Oud en Nieuw XXIV. 5-33.
62. Vondel en Hoorn - Westfrieslands Oud en Nieuw XXIV, 26-89.
63. Hoorn, machtig ter zee. Het aandeel van scheepvaart en handel in de roem der stad. - Noordhollands Dagblad, Feestnummer 'Hoorn 600 jaar stad' 26 juni-13 juli 1957.
64. Una leggenda italiana sconosciuta sulla vita di S. Antonio Abate - Aegyptiaca Christiana III nrl., Cairo 1957, 3-23.
65. S. Antonio Abato una leggenda inedita - La voce del Nilo XVI Cairo, 128-135.

1958
66. In memoriam G. Nobel - Westfrieslands Oud en Nieuw XXV, 20.
67. Ter Inleiding - Westfriese Oudheden I. - Westfrieslands Oud en Nieuw XXV, 141.

1959 68. West-Friesland en zijn landzegels - Westfrieslands Oud en Nieuw XXVI, 5-17.
69. Over stadszegels van Medemblik - Westfrieslands Oud en Nieuw XXVI, 31-33.
70. Heerlijkheden in West-Friesland - Westfrieslands Oud en Nieuw XXVI, 51-100.
71. Uitverkoop van ambachtsheerlijkheden - Westfrieslands Oud en Nieuw, 113-118.
72. Antoniana - Archief voor de Geschiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland I, 27-107.

1960 73. Purmerend - van vissershaven tot volwaardige stad - in vogelvlucht - Westfrieslands Oud en Nieuw XXVII, 5-22.
74. Begin en eerste ontwikkeling der zaadteelt en zaadhandel in oostelijk Drechterland - Westfrieslands Oud en Nieuw XXVII, 102-113.
75. Enigenburg - Nuwendoorn - Westfriese Oudheden III, Westfrieslands Oud en Nieuw XXVII, 133-147.
76. Fugitieve personen in West-Friesland, Edam en Monnikendam - Varia uit tien eeuwen Nederlandse Kerkgeschiedenis, Utrecht, 203-222. Archief voor de geschiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland II, 73-92.
77. Twee uitlopers van het patronaatsrecht in Schagen na de hervorming - Varia uit tien eeuwen Nederlandse Kerkgeschiedenis, Utrecht, 239-242. Archief voor de geschiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland II, 109-112.
78. Waar ligt de plaats, welke in de rekeningen van de grafelijkheid van Holland Deek of Diek wordt genoemd? - Mededelingen van de Vereniging van Naamkunde te Leuven en de Commissie van Naamkunde te Amsterdam XXXVI (1960), 63-80.

1961
79. Uit de kloostergeschiedenis van Hoorn, het fraterhuis (1385 - 1429) - Archief voor de geschiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland III, 162-184.
80. Monseigneur Wilmer wijdde eeuw geleden kerk Grootebroek - Noordhollands Dagblad 13 oktober 1961.

1962
81. Le modèle latin de la vie brève de Saint Antoine en Francais - Revue Bénédictine XXII, 138-149.

In voorbereiding:
82. De wederopbouw van de parochiën in De Streek - Archief voor de geschiedenis der Katholieke Kerk in Nederland.

 


Hé, is dat Westfries?

646. Over de benoeming van die ambtenaar heb ik niks te kerdiezen (niets over te zeggen of te beslissen).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.