Westfries Genootschap
Archivering
Westfries Genootschap Archivering Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon

Monumentale Kerken Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

 

Facebook

Archivering » WFON » 1958 » Pagina 141

Westfriese Oudheden

Eerder verschenen in West-Frieslands Oud en Nieuw, 25e bundel, pagina 141.
Uitgave: Historisch Genootschap 'Oud West-Friesland', 1958.
Auteur: P. Noordeloos.

Ter inleiding

Vooral de laatste jaren is gebleken, dat Westfriesland uit oudheidkundig oogpunt een bijzonder interessant gewest is. Dit geldt mede voor de morfogenese van zijn bodem. In verband hiermede hebben meerdere archeologen ons de wens te kennen gegeven, de mogelijkheid onder de ogen te zien om regelmatig een volledige documentatie te geven van hetgeen op dit gebied wordt ontdekt. In overweging werd gegeven de artikelen, welker inhoud in het oudheidkundig vlak ligt, ter wille van de hanteerbaarheid, bijeen te plaatsen in de Bundel, het jaarboek van ons Historisch Genootschap Oud 'West-Friesland, zoals dat ook in de Drentse Almanak en soortgelijke jaarboeken pleegt te geschieden.

De Archeologische Werkgroep had hier wel gevoel voor en koos als titel voor deze afdeling: "Westfriese Oudheden", aangezien zij daarin niet alleen wil plaatsen hetgeen op onze praehistorie - morfogenese, nederzettingen, grafheuvels, vuurstenen artefacten en andere gebruiksvoorwerpen - maar ook op onze protohistorie betrekking heeft. Het slot van deze periode zouden wij willen stellen op het einde van de dertiende eeuw, aangezien na onze huldiging van Floris V in 1289 als heer van Westfriesland onze historische bronnen eigenlijk pas beginnen te vloeien. Uit dit tijdperk hebben wij nog terpen, dijken, verhoogde hemen, graven, zerken, munten, gebruiksvoorwerpen en misschien vinden wij nog ooit resten van een oud kerkje.

Het ligt in de bedoeling, hetgeen onze Werkgroep kan aanbieden te geven in de vorm van:
Jaarverslagen van haar werkzaamheden;
Lijsten van oudheidkundige vondsten;
Wetenschappelijke verslagen van verricht oudheidkundig bodemonderzoek;
Samenvattende overzichten van afzonderlijke oudheidkundige aspecten. Voor dit jaar volgen hierna het jaarverslag van onze secretaris en een wetenschappelijk verslag van het proefonderzoek in Zandwerven in 1957. Van de publicatie van een vondstenlijst over 1957 is in overleg met Dr. P. Glazema, directeur van het R.O.B. te Amersfoort, afgezien. Het werd juister geacht het volgend jaar een lijst te geven, die aansluit aan die, welke ons lid W. F. G. Wiese heeft gepubliceerd in zijn artikel "De verspreiding der archeologische gegevens van Westfriesland in verband met de morfogenese". Deze is afgesloten op het einde van 1954.

Namens de Archeologische Werkgroep Westfriesland,
P. Noordeloos, Voorzitter.

 


© 1924-2019 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.