Westfries Genootschap
Archivering
Westfries Genootschap Archivering Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Archivering » WFON » 1928 » Pagina 121-123

Aanteekeningen uit de oudste trouwboeken van Enkhuizen

Eerder verschenen in West-Frieslands Oud en Nieuw, 2e bundel, pagina 121-123.
Uitgave: Historisch Genootschap 'Oud West-Friesland', 1928.
Auteur: D. Brouwer.

Het oudste trouwregister van Enkhuizen is van 1577.
Daarin wordt de huwelijksafkondiging ingeschreven in dezen vorm:
daer is ee eecht begrepen tusken folkert hendricks ut westende ende alidt cornelisz ut brouck — het 3e bodt.
Opm.: brouck = Grootebroek.
Men lette op de schrijfwijze tusken, zooals in dit en enkele volgende registers ook voorkomt, eveneens viskerdick.
Datums van inschrijving worden in dit jaar niet vermeld.
In het register van 1577 komen o.a. de volgende inschrijvingen voor:
frerick reynersz predecant van venhuysen ende jannetjen hendricks op die havedick.
egbert Jansz in westendt ende volker Isbrantsz uit spanbroeck.
Jan cornelis brouwer in die Westerstraet ende meynu reinertsz ut bouenkarspel.
De aankondigingen in het register van 1578 hebben den volgenden vorm:
daer werdt ee echt verkondich tusken albert reynersz van venhuysen ende alydt corne1isz in harckesteyger.
In 1580 ging men er toe over, om alleen namen en adressen op te schrijven zonder de inleiding, die in de vorige registers voorkomt. Maar men voegde er nu ook den datum van inschrijving bij. Later is er ook toegevoegd de datum van het trouwen met den naam van den predikant, door wien het huwelijk was voltrokken, of met vermelding, dat het trouwen geschiedde op het Stadhuis of hij een particulier (familie van bruid of bruidegom), waarvoor extra hetaald moest worden.
Uit de registers van 1578 en volgende jaren nemen we nog enkele inschrijvingen over, met het oog op de schrijfwijze van eigen- en plaatsnamen.

1578 Drick cornelisz van avenhorn in stoeltjessteygher ende tryn jans van hassel.
Jan jansz van scarmer op die ryedick ende jacob folker by die noerdermoele.
Arent dricksz in die westerstraet ende mien jans ut opperdoes.

1579. jacob cornelisz op die carmelcksluis ende veerdu harcks in boevecarspel.
jan jansz in hoochkarspel ende garrit dricksz in westende.
Cornelis pietersz van spanbroeck soldaet onder hopma Wynga ende sytjen gerrits van amsterdam.
drick baertsz van sloten ende soen c1aes van graft.
jan jansz in Westendt ende sara Jansz in groetebroeck.

7 Jan. 1580 garrit woutersz in groete broeck ende wille goesyns va Swol.
jacob garritsz in boeckcarspel ende lyesbet pieterse va haerlem.
21 Febr. maanus arentsz op die havedick ende mary folckertsz op broeckerhaven.
24 Mei evert garritsz va der nyekarck (Nijkerk. Gelderland) soldaet onder hopman maerten heertsz ende geertjen harmensz va quadick.
17 July symon jansz predekant in bovecarspel ende gurent barens van alsmer.
20 Oct. Jacob Garbensz ut hoechkarspel ende garben garbens ut westende.
18 Dec. jan thysz. woende toe venhuizen ende anne jans op die vismarck.

1 Jan. 1581 meynert heynsen van oostwoudt ende aef hendricks van blocksyl.
15 Jan. cornelis pilgromsz van ouwe nyrip ende Wen albertsz van Wyzinge.
28 Jan. Jan jansz noerderbedicke ende digne garritse in boevecarspel.
12 Maart mecke dricksz ut westende ende cuere (kunera?) pieters ut groetebroeck.
21 Mei lou backer van aeckersloot ende nel tymensz woende op die ryedick.
3 Sept. jan jansz van barckhoudt ende cornelis jansz. op het noerdende.
24 Dec. frans janse an die nye have ende geert jans van ursem.

14 Jan. 1582 tonis mychielsz van Spanbroeck ende geert jacobs buyten die noerderport.
18 Febr. maerten arendsz op die brestraet ende alydt jacobsz in oesterblocker.
25 Maart jan pieterz van leeck ende ariaen daes van egmondt op see.
22 April jan remmitsz buyten die noerderpoert ende griet arisz van abbekarck
8 Mei willem daesz ut westende ende foeck jans ut lückebroeck

7 Maart 1583 claes frans vanscoereldam soldaat onder hopman Steven van Suylen ende styn garrits van alcmaer.
17 Mei hendrick hendricks va Gronini (Groningen) ende welmet louers van quadick.

20 Maart 1588 Garben Jansz. woende tot werversoef ende brecht fransz woende op de brestraet.
5 Aug. Jan Jacobsz moler va scage woende an die steevesten ende hyllegont cornelisz woende an die westerbrugge.

9 Febr. 1589 Pieter Willemsz van Serdam (Zaandam) ende brecht yefsz woende by die rosmolen.
16 Juli Jacop cornelisz van Woggelom soldaet onder hopma Joncker Aert van duvenvoorde ende Anne symons woende by die nye doe1e.
26 Nov. Jacop foppesz va scellinkhout ende vrou cornelisz woende op die carmelclksluis.

D. Brouwer.

 


Hé, is dat Westfries?

721. Kalkedodders zijn kale, jonge vogeltjes, die nog maar korte tijd uit 't ei zijn.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2020 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.