Westfries Genootschap
Archivering
Westfries Genootschap Archivering Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon

Monumentale Kerken Projector Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families De Westfriese Molens

 

Facebook

Archivering » WFON » 1926 » Pagina 5

Historisch Genootschap Oud West-Friesland

Eerder verschenen in West-Friesland's Oud en Nieuw, 1e bundel, pagina 5.
Uitgave: Historisch Genootschap "Oud West-Friesland", 1926.

L.S.
Hierbij hebhen wij de eer U uit te noodigen tot het lidmaatschap van bovengenoemd Genootschap. De jaarlijksche contributie voor gewone leden bedraagt ƒ 2.50, voor beschermers minstens ƒ 5.- per jaar.
Het doel van dit Genootschap is het in eere houden en het beoefenen van alles wat op de geschiedenis van West-Friesland betrekking heeft.

Het tracht dit doel te bereiken:
   a. Door den ondergang van oude, schoone, uit een historisch of ander oogpunt belangrijke gebouwen en monumenten te voorkomen;
   b. het schoone, eigenaardige en het typisch Westfriesch dialect en authentieke stukken, in proza en poëzie voorkomende, zoo noodig door vertaling, herdruk in courant en tijdschriften of op andere passende wijze, meer ter ieders kennisse en onder ieders bereik te bengen;
   c. door alles wat op zeden, gewoonten, gebruiken, kleedij in Oud-Westfriesland betrekking heeft, zooveel mogelijk als doenlijk is, te verzamelen en voor het gewest zelve te bewaren;
   d. door het houden van tentoonstellingen, algemeene en andere vergaderingen, lezingen met lichtbeelden of door het ter bezichtiging stellen van platen, portretten, documenten en voorwerpen, die de belangstelling daarin en de kennis daarvan kunnen vermeerderen;
   e. door het aanknoopen en onderhouden van betrekkingen met genootschappen en vereenigingen, die eenzelfde doel hebben en tot samenwerking bereid zijn;
   f. en verder door alle wettige middelen, die de bereiking van het genoemde doel kunnen mogelijk maken.

Wij vertrouwen, dat èn doel èn middelen U voldoende aanleiding zullen zijn om aan onze uitnoodiging gevolg te willen geven.
De belangen van het Genootschap in uwe waardeerende bescherming aanbevelende, verblijven wij in afwachting met verschuldigde achting

 
Dr. G. C. VAN BALEN BLANKEN, Spanbroek, Voorzitter.
D. BROUWER, Enkhuizen.
J. C. KERKMEIJER, Hoorn.
P. SCHUURMAN, Graft.
Tb. PORTEGIJS Benningbroek.
Mevr. BUISHAND-MOLEN, Benningbroek
Jb. DE JONG, Hoogkarspel.
C. WARDENAAR, Kolhorn.
K. RUIJTERMAN, Hauwert, Secretaris.

 


© 1924-2018 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.