Westfries Genootschap
Archivering
Westfries Genootschap Archivering Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon

Monumentale Kerken Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

 

Facebook

Archivering » Thema's » Enkhuizen » Gids voor Enkhuizen (1932)

De Havendijk

Evenwijdig met de Breedstraat loopt de Havendijk (Zuiderhavendijk, Nieuwstraat, Noorderhavendijk). In 1361 werd binnen den dijk (Breedstraat) de eerste binnenhaven aangelegd, doorloopende tot aan het plantsoen, waar ze door den (thans verdwenen) Noorderhavenmond evenals de Oosterhaven in gemeenschap stond met de zee. De noordelijke helft werd later gedempt, het ongedempte gedeelte (Zuiderhavendijk) dient tot berging van kleinere visschersvaartuigen. Aan weerszijden is de gracht beplant met lindeboomen. Aan de Oostzijde vindt men het kerkgebouw der Israëlieten. Men treft er nog enkele oude gevels of opmerkelijke gevelsteenen aan.
De gedempte Noorderhavendijk was eertijds het terrein voor de jaar- en weekmarkten (waaraan de namen Kaasmarkt en Vischmarkt herinneren), die echter thans van geen beteekenis zijn. De wekelijksche kaasmarkt behoort reeds eenige jaren tot het verledene.

De Waag. (Foto Benfer)
De Waag. (Foto Benfer)

Bijzondere opmerkzaamheid verdient het Waaggebouw. Het werd gesticht in 1559 en is als type van Oudhollandschen bouwtrant hoogst interessant. In de beide gevels prijken de wapens van Enkhuizen en West-Friesland, benevens het wapen van Filips II, en eenige détails. Op de kroonlijst zijn eenige beelden (gerechtigheid, hoop, geloof, liefde, kracht) gesteld. Boven den ingang is een gedenksteen aangebracht ter eere van Dr. Bernardus Paludanus. Een deel van 't gebouw doet nog dienst als waag. De bovenverdieping wordt ingenomen door een zaal (met een kleiner vertrek), in 1636 door het Stadsbestuur beschikbaar gesteld voor het Chirurgijnsgilde, dat hier gedurende een paar eeuwen zijn samenkomsten en colleges hield. In het begin dezer eeuw verkeerde dit gedeelte in zeer verwaarloosden staat, doch het is mogen gelukken, de Gilde-Kaemer weder in haar vroegeren toestand terug te brengen (1910), waardoor een mooi karakteristiek intérieur is verkregen.

Vrouwenarbeidschool. (Foto Benfer)
Vrouwenarbeidschool (Foto Benfer)

Het snijwerk van spreekgestoelte en demonstratiebord, de eikenhouten paneelbetimmering van het kleine vertrek, de raamkalven, de schoorsteenraveling, de arabesken, waarmee de wand van 't kleine zaaltje is versierd, en daarbij de vensters met de wapens in gebrand glas van Dekens en Overlieden van het Chirurgijnsgilde in 't midden der 17de eeuw geven aan 't geheel een Oudhollandsch cachet. De stoffeering (naar oude gegevens) is in overeenstemming met de bestemming der Gilde-Kamer. Het benedenzaaltje is ingericht tot museum met een belangrijke verzameling van antiquaria. Voor bezichtiging van het Waagmuseum en de Chirurgijnsgilde kamer vervoege men zich aan N. Havendijk 26.

Ten Noorden van het Waaggebouw staat het van ouds bekende Hotel „De Oranjezaal”, er tegenover de concertzaal „De Kolfbaan” en een weinig verder de in modernen stijl gebouwde Vrouwenarbeidschool.

Chirurgijnskamer in de Waag
Chirurgijnskamer in de Waag

 


© 1924-2019 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.