Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » De Speelwagen » 1954 » No. 3 » pagina 95-96

Boekenla

Eerder verschenen in 'De Speelwagen', 9e jaargang, 1954, No. 3, pagina 95-96.
Uitgave: Historische Genootschappen in Hollands Noorderkwartier.

„DRENTE”, officieel orgaan van het Drents Genootschap, uitgave Van Gorcum & Comp. N.V. Assen.

Het maandblad „Drenthe” heeft een nieuwe vorm, een nieuwe opmaak, kortom een nieuw gezicht gekregen. Lag aanvankelijk het accent op de geschiedenis en folklore van het „Olde Landschap”, nu heeft men dit accent meer verlegd naar het actuele. Het wil een symbool zijn van de stroomversnelling, die het gewest doormaakt. Vragen van de dag, culturele en economische aspecten komen mede aan de orde. Het is een algemeen bekend en verheugend feit, dat de provincie Drente zich in slechts een gering aantal jaren heeft ontwikkeld tot een vooraanstaande landbouwprovincie, waar men met succes in de leer kan gaan. De Drent is zich bewust geworden van zijn plaats en betekenis in onze vaderlandse samenleving en met een verkwikkende frisheid van geest stuwt hij zijn gewest omhoog. Wij hebben met belangstelling kennis genomen van de inhoud van de eerste afleveringen en al bezinnende steken we de hand in eigen boezem. Zijn de Drentenaren in enkele opzichten ons niet reeds een stapje vooruit?

HERLEVING DER KOPPERMAANDAGVIERING?

In een kleine brochure, welke ons werd toegezonden door Van Gorcum te Assen, werden wij op aardige wijze attent gemaakt op het oude gebruik, de zgn. viering van Koppermaandag. Een drukkersfestijn op de eerste Maandag na Driekoningen. Vanouds werd op deze dag door drukkers-gezellen vrolijk feestgevierd. In Utrecht en elders liep men gemaskerd door de straten. In Gelderland en Limburg werd deze dag gevierd met ganstrekken en katknuppelen! Maar aan dit feestvieren ging vooraf het verzorgen van een koppermaandagprent, dikwijls een proeve van bekwaamheid, originaliteit en kunstvaardigheid. Een eigen werkstuk, waar de drukkerij veel zorg aan besteedde.
Dit oude gebruik is tot nieuw leven gewekt en reeds verschenen er van de moderne persen bijzondere fraaie staaltjes van de kopperprentkunst met zwierige tekeningen en rijmen.

Want Kopperdag is onze dag, de werkers vieren feest
Dat is sinds men de letters vond en 't wit papier
Tot boeken werd, in 't lage land gebruik geweest.

NEERLANDS MONUMENTENZORG – Maanblad gewijd aan de belangen van Oudheidk. Genootschappen. Adm.: Amsteldijk 74, Amsterdam.

Groot opgezet verschijnt daar een nieuw maandblad gewijd aan Neerlands Monumentenzorg. Volgens de mededelingen van de uitgeefster wordt het verzorgd met medewerking van Rijks-Monumentenzorg, talrijke gemeente- en rijksarchitecten, restaurateurs van oude en nieuwe gebouwen (let wel!) en kerken, benevens deskundigen uit de kringen van Heemschut, Hendrick de Keyzer en vele oudheidkundige experts. Met de omslag bedraagt de abonnementsprijs ƒ 22 per jaar. Zonder omslag ƒ 18.
De kloeke omvang, het beste papier en de zeer uitbundige medewerking van grote adverteerders bieden de redactie wel een bijzondere kans om te slagen. Blijkbaar heeft men bij de samenstelling van het eerste nummer pech gehad, want het Kerstnummer is als dubbelnummer voor Januari en Februari uit de bus gekomen. Een van de redactieleden is ziek geworden en heeft daarom zijn volle aandacht niet aan de voorbereidingen kunnen geven. We nemen deze verontschuldiging gaarne. Waarschijnlijk hierdoor maakt het nummer een tamelijk rommelige indruk. Behalve enkele goede foto's zijn er ook die beslist een misgreep zijn geweest. Van „Het huis op de drie grachten” te Amsterdam zijn stellig veel mooiere voorhanden en de serie van Alkmaar is zeker aan de zeer magere kant. Van de artikelen noemen we: Restauratie antieke textiel, De glasschilderkunst herleeft, De kunst van het klokkengieten. Lezenswaardig en instructief met afbeeldingen. Waar is de door de redactie genoemde foto van een gobelin vóór de restauratie? Het stukje in hoera-stemming over de zakelijke successen van een bekend eethuisjes-exploitant doet ons het voorhoofd fronsen.
Het blad heeft een ruime plaats ingeruimd voor de oudheidkundige genootschappen, die met z'n allen nu achter de redactie dienen aan te treden om vaderlander en vreemdeling te binden aan dit blad, dat zich volgens het inleidende artikel van de redactie „Als een klein kind zo hulpeloos voelt temidden der talloze propagandageschriften.” Kom, kom, wees flink!

HISTORISCH GENOOTSCHAP OUD WEST-FRIESLAND

De Streekdag van het Genootschap zal gehouden worden op Woensdag 5 Mei te Hoorn. Om 10 uur begint de vergadering, welke gewijd zal zijn aan het Genootschapswerk in ruimere zin. Gedachtenwisseling vooral. Hiervan komt op de Algemene Vergadering in de zomer, wegens een overladen programma, te weinig tot zijn recht. Daarna museumbezoek en mogelijk een kleine excursie.
Een van onze beste schrijfsters in de Westfriese streektaal, mevr. A. C. ter Horst-Hoekstra, heeft een boek „Kloin Pittechie” geschreven. Het werk wordt bijzonder gunstig beoordeeld door dr. P. J. Meertens, de bij uitstek deskundige kenner van onze dialecten.
De uitgave van dit voor ons gewest zo belangrijke boek kan alleen verzekerd zijn als voldoende gegadigden zich bij voorintekening hebben aangemeld. Wij raden ook onze reisgenoten ten zeerste aan bericht te geven aan de secretaris van het Genootschap J. Ottenbros, Korte Lyceumstraat 10, Alkmaar. De prijs kan nog niet worden vastgesteld. Vermoedelijk bedraagt deze vijf á zes gulden. Dat hangt van de oplaag af. Helpt mede deze zo groot mogelijk te doen zijn. Dat is ook uw eigen voordeel.
Bijdragen voor de nieuwe Bundel van het Genootschap worden gaarne ontvangen door de secretaris van de Redactie-Commissie D. Nieuwpoort, Buerweg, Bergen.

 


Hé, is dat Westfries?

26. Jongens, niet zo klammen (ruzie maken)!
Twee klammers, twee schuld.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.