Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » De Speelwagen » 1954 » No. 3 » pagina 68-69

Culturele dag Noord-Holland

Eerder verschenen in 'De Speelwagen', 9e jaargang, 1954, No. 3, pagina 68-69.
Uitgave: Historische Genootschappen in Hollands Noorderkwartier.
Auteur: mr. O. V. L. Guermonprez.

15 februari 1954

Het was een feestelijk en gezellig samenzijn in Bergen op 15 Februari op de eerste Culturele Dag Noord-Holland.
Feestelijk door het optreden van de als altijd voortreffelijk en bovendien met veel plezier zingende Wognummers; door de kostelijke (en kostbare!) kleding der Westfriese dansers, die vol fleur en zwier aan het dansen waren; door de bijzonder fraaie opvoering der Gooise Plankeniers van Molière's „Tartuffe” (door Bertus Aafjes even geestig als vaardig in hedendaagse taal en stijl bewerkt). Door de tentoonstelling van oude kaarten, die telkens weer een gevoel van trots geven over de wijze waarop dit gewest letterlijk aan het water werd ontrukt (van zorg overigens tevens over de vraag in hoeverre wij ons dit nog bewust zijn). Door de medewerking die ook de kunstenaars verleenden door een expositie hunner werken.

Feestelijk was het ongetwijfeld ook door de zeer pittige leiding van de voorzitter mr. A. F. Kamp en door de klare uiteenzetting van prof. dr. H. D. de Vries Reilingh, door de aanwezigheid van verschillende leden van Gedeputeerde en Provinciale Staten en door de positieve wijze waarop de heer L. Bouwman zich als Gedeputeerde uitte over dit initiatief en over de taak der Provincie op cultureel gebied.

Gezellig was het – ja, waardoor? Door de zich voor dit doel uitstekend lenende zaal van „De Rustende Jager”? Door het gemoedelijke en ongedwongen samenzijn bij de maaltijd op de volkshogescholen „de Zandhoeve” en „'t Oude Hof”? Het allermeest is die gezelligheid echter wel bevorderd door de paar honderd deelnemers zelf, die zich al heel gauw thuis voelden en een grote Noordhollandse familie vormden.

Een feestelijke en gezellige dag dus, waartoe de burgemeesters en wethouders van alle Noordhollandse gemeenten waren uitgenodigd (en heel wat hadden aan deze oproep gehoor gegeven), benevens vertegenwoordigers van het plaatselijke culturele leven (waarvoor de uitnodigingen via de gemeentebesturen hebben gelopen, omdat het een onmogelijke taak leek, uit één centraal punt te bepalen, wie hiervoor wel en wie niet zouden moeten worden uitgenodigd).

Die feestelijkheid en gezelligheid zijn op zichzelf al heel wat voor een culturele dag en steken gunstig af bij de zwaarwichtigheid, waarmee de „cultuur” in ons goede vaderland nog maar al te vaak benaderd wordt.

Toch heeft de dag misschien nog wat meer betekend. Was het niet verheugend te zien, hoe – nog voor er een tunnel is – noord en zuid van onze provincie hier elk hun aandeel aan deze dag bijdroegen? En hoe Amsterdam – door wethouder De Roos – evenzeer vertegenwoordigd was als tal van plattelandsgemeenten?

Het ware dwaas hieruit de gevolgtrekking te maken, dat onze in haar huidige vorm nog slechts ruim honderd jaar oude provincie dus toch wel een culturele eenheid zou zijn. De verscheidenheid is ook op deze dag duidelijk naar voren gekomen, maar verblijdend is het feit, dat die onderling zozeer verschillende delen van ons gewest, elkaars eigenheid erkennende, toch ook op cultureel gebied mogelijkheden van samenwerking zien.

Niet minder verheugend was het, dat hier een samengaan te zien was van particulier initiatief – voortbouwend ook op het werk van „De Speelwagen” – en van een ruime belangstelling van provinciale en gewestelijke overheid.

Dus louter blijdschap aan het einde van deze dag?
Natuurlijk blijven er ook wel vraagtekens – zullen de tijd en het doorzettingsvermogen gevonden worden, om dit initiatief voort te zetten en vaste vorm te doen vinden?
Zowel in Friesland als in Limburg werkt reeds sedert enkele jaren een Culturele Raad, elders vinden voorbereidende werkzaamheden plaats. Tussen al diegenen, die op deze wijze het gewestelijke culturele leven versterken willen, is een nationaal overleg gegroeid onder voorzitterschap van Bemard Verhoeven.

Noord-Holland, welks bewoners met hun eigen aard en mogelijkheden in het verleden reeds zoveel hebben bijgedragen aan de rijkdom en de levendigheid van ons nationale erfgoed, zal ook in dit kader ongetwijfeld een waardevolle bijdrage kunnen leveren!

mr. O. V. L. Guermonprez
leider Volkshogeschool, Bergen

 


Hé, is dat Westfries?

403. Joos (mensen), komen jullie te konkelen (schaften, te ± 10 uur in de voormiddag 'n rustpauze onder 't werk, waarin 'n kop koffie door de baas wordt aangeboden).
Opm.: 'Konkelen' is wel Ned. maar betekent dan knoeien, knoeierijen plegen, kuipen, intrigeren, kwaadspreken, bv.: Door konkelen achter onze rug hebben ze ons die mooie betrekking afgesnoept.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.