Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Bibliotheek » De Speelwagen » 1949 » No. 5 » pagina 160

De Boekenla

Eerder verschenen in 'De Speelwagen', 4e jaargang, 1949, No. 5, pagina 160.
Uitgave: Historische Genootschappen in Hollands Noorderkwartier.

Wij ontvingen ter aankondiging het eerste nummer van een nieuw, driemaandelijks tijdschrift, uitsluitend gewijd aan de studie der Streektalen, onder de titel „Taal en Tongval”. Het verschaft de dialectvorsers voor 't eerst na lange jaren eindelijk weer een eigen dak, en het wil bovendien een gemeenschappelijk podium zijn, waarop Noord-Nederland en Vlaanderen elkaar kunnen ontmoeten. Wij lazen in deze eerste aflevering met veel genoegen een bijdrage over de verschillende begripsinhouden van het woord „Hereboer”, geschreven door Jo Daan, voor onze lezers geen onbekende. Belangstellenden in moderne, zakelijke dialectstudie raden wij aan, een proefnummer aan te vragen bij Uitgeverij „De Sikkel” te Antwerpen.

KR.


Costuum gezocht!

Onder dit opschrift plaatsten we in het Februarinummer een oproep tot medewerking aan het Nationaal Comité, dat zich beijvert om opnieuw een collectie Nederlandse Volksklederdrachten bijeen te brengen. De prachtige collectie, welke in 1898 aan de jonge Koningin Wilhelmina werd aangeboden en die bewaard werd in het Nederlands Openluchtmuseum is in de laatste oorlog door de Duitsers vernietigd. Nu, vijftig jaar later, wil men opnieuw een dergelijke verzameling bijeenbrengen. En reeds werden uit vele provinciën vele kledingstukken en zelfs volledige costuums met hoofdtooi en sieraden incluis verworven, dank zij veler medewerking. Hier in Noord-Holland vlot het nog niet zo erg best. We kregen al enkele tips, maar blijven ons aanbevolen houden voor mededelingen betreffende adressen, waar men ons aan een Noordhollands costuum of onderdelen daarvan kan helpen.

Het ligt in de bedoeling van het Comité om ongeveer in Juni de totnogtoe verzamelde costuums aan onze Prinses Wilhelmina aan te bieden en wel ter gelegenheid van een dan te houden show, waarbij zoveel mogelijk de betrokkenen uit diverse provinciën, zelf in de gewestelijke klederdracht gestoken, voor H.K.H. zullen defileren.

 


Hé, is dat Westfries?

596. Je mag niet die appel van dat kleine kind ofpollen (aftroggelen, afbédelen).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2021 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.