Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

Bibliotheek » De Speelwagen » 1948 » No. 12 » pagina 383-384

De Boekenla

Eerder verschenen in 'De Speelwagen', 3e jaargang, 1948, No. 12, pagina 383-384.
Uitgave: Historische Genootschappen in Hollands Noorderkwartier.

I VREEMDE MACHT. II VRIJHEID! door Cor Bruijn. Nijkerk, G. F. Callenbach. — De moderne historische roman blijft een graag geziene gast bij het lezende publiek. Onze tegenwoordige schrijverswereld bezit een groep harde werkers, die hun boeken van dit genre met zoveel zorgvuldige studie voorbereiden, dat de grenzen tussen de „echte” geschiedenis in de studieboeken en de romantische verbeelding van de kunstenaar wel eens zeer vaag worden. Tot deze schrijversgroep behoort ook Cor Bruijn, die met zijn „Sil de Strandjutter” de warme genegenheid van een talrijk (en internationaal!) lezerspubliek heeft gewonnen. Met de boven aangehaalde romans heeft hij weer een gelukkige greep gedaan en met veel genoegen leiden we deze romantische verbeelding van een veelbewogen tijd bij onze lezers in, te meer nu de achtergrond ervan gevormd wordt door ons Westfriese land.

Op de hem eigen manier, in vlotte vaart, pakkend, bevattelijk voor ieder die op de Lagere School goed heeft leren lezen, maar niettemin in de puntjes doorwerkt en overal verantwoord, tekent de schrijver ons het Westfriese leven in de 15de eeuw. Het is een dier barre tijdperken, waarin het scherpe ploegijzer diepe voren in de akker van de wereldgeschiedenis trekt. Een periode van politieke en economische crisis, waarin oude vormen losslaan van hun ankers en op drift raken. Nieuwe denkbeelden trachten zich door te zetten temidden van strijd en leed. Op de achtergrond van dit machtig historisch gebeuren rijst de figuur op van de „vreemde machthebber”, Karel de Stoute, die met ijzeren hand zijn „nieuwe orde” wil doorzetten, dwars tegen alle „verzet” in, ook hier in het verre Westfriese land, waar het verzet der „Hoeksen”, de conservatieve boeren en kleine handwerkers, al bizonder hardnekkig is.

Er is geen denken aan in deze korte alinea's ook meer een flauw idee te geven van de bonte, rijke veelheid aan spannende gebeurtenissen, die zich in het kader van deze kloeke romans afspelen. Wij doorleven die felle en dreigende episode van het „Herfsttij der Middeleeuwen” te zamen met Westfriese mensen, sprekende gestalten van vlees en bloed, wonend in Hoorn, in Woggenom of Westwoude. We ontmoeten in deze hoofdstukken een Jan Heesjes, de eerste bessenkweker van de Bangert, zo goed als de schrandere politieke leider Dirk Banjaert uit Hoorn. Boeren, poorters, Oostzeevaarders, middeleeuwse kooplieden van het type Gherit Coman Claesz. (die ons zelfs zijn originele koopmansboek heeft nagelaten!), wevers, vollers en zwervende figuren uit de onderwereld, de schrijver laat ze allen als in een bonte, bewogen stoet, vol leven en dramatiek, aan onze kijkgrage ogen voorbijtrekken. En dat alles onder „een hemel vol bloedig rood, zwaar en woest van dreigend loodgrijs, vol valse koperen schijn.”

Lezer, ga ook eens, in de komende winteravonden, naar deze boeiende stoet kijken; ge zult de aanblik ervan niet moe worden, en de opvallende, fijn gestileerde tekeningen, die Ru van Rossem erbij tekende, zullen u bovendien tot grote steun zijn.

E. Kroeskop

MET SPRONGEN DOOR DE ANDIJKER HISTORIE door Piet Kistemaker, Uitgevers Mij. „West-Friesland”, Hoorn. — Piet Kistemaker heeft de stap opgenomen en is met sprongen door de Andijker historie getrokken. In een aardig boekje van ruim 120 pagina's geeft hij zijn reisverslag, waarbij Maarten Oortwijn hem artistiek assisteerde.

Deze dorpsgeschiedenis vangt aan in de grijze oudheid en eindigt omstreeks de crisis van 1930. De schrijver heeft gebruik gemaakt van de gegevens van prof. Van Giffen om ons een beeld te geven van de alleroudste samenleving in het Westfriese land. Daarna neemt hij een reuze stap naar de tijden van de eerste Christenen en de Noormannen om vervolgens de Middeleeuwse bedijkingen te bespreken. Het stichten van een eigen kerkje in de 17e eeuw, de veepest, de paalworm en de Franse tijd worden besproken in enige zeer lezenswaardige hoofdstukken. De overgang van veeteelt tot akkerbouw in de vorige eeuw, de ontwikkeling van zaadteelt- en bloembollenbedrijven. Uitvoerig beschrijft Kistemaker tenslotte de gevolgen van de stormnacht in Januari 1916.

We geloven stellig dat dit boekje zijn weg zal vinden, want de schrijver verstaat de kunst om boeiend te vertellen.


WARRELWEG DOOR WATERLAND

zoals wij reeds aankondigden, zullen wij in het eerstvolgende nummer een aanvang maken met de publicatie van de indrukken, welke Jan Mens in gezelschap van onze tekenaar Maarten Oortwijn, heeft opgedaan op zijn jongste zwerftochten door ons gewest. Zij bezochten nu Waterland en op treffende wijze schetsen schrijver en tekenaar land en volk tussen dijken en rietkragen, daar waar de horizon het machtige silhouet toont van onze hoofdstad, het onvolprezen Amsterdam, dat door dezelfde auteur zo meesterlijk werd beschreven in zijn boeken „De Gouden Reael” en het zojuist verschenen vervolg „De Blinde Weerelt”1.

Wij geloven zeker, dat alle reislustige voet-, rijwiel- en Speelwagengangers veel genoegen zullen beleven als zij Jan Mens zullen volgen op zijn warrelweg door Waterland en wij hopen op deze rit naast de bekende, ook vele nieuwe reisgenoten in ons gezelschap aan te treffen.

1 Uitgave Kosmos, Amsterdam.

 


Hé, is dat Westfries?

646. Over de benoeming van die ambtenaar heb ik niks te kerdiezen (niets over te zeggen of te beslissen).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2021 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.