Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » De Speelwagen » 1948 » No. 8 » pagina 232-233

De gevel van de Remonstrantse kerk te Hoorn in verval

Eerder verschenen in 'De Speelwagen', 3e jaargang, 1948, No. 8, pagina 232-233.
Uitgave: Historische Genootschappen in Hollands Noorderkwartier.
Auteur: C. J. Stins.

Wanneer de reisgenoten dit artikel lezen, zullen zij hoogstwaarschijnlijk reeds in het bezit zijn van de folder, die uitgegeven is door de restauratiecommissie, ten einde de nodige gelden voor het herstel van deze gevel bijeen te krijgen.

In deze commissie hebben drie bestuursleden der Ver. „Oud Hoorn” en drie leden van het kerkbestuur zitting.

Zoals men uit de folder kan lezen, zijn er reeds eerder plannen geweest om tot restauratie over te gaan, die vlak voor de oorlog door onvoorziene omstandigheden strandden. Gedurende de oorlog kon er van restauratie geen sprake zijn, daar de eventueel benodigde materialen niet verkrijgbaar zouden zijn. Intussen is de toestand van de gevel er niet beter op geworden, zodat thans zo spoedig mogelijk ingegrepen dient te worden. Op de twee in de folder afgedrukte foto's ziet men enige details van deze zeer schone en rijkversierde gevel. Op de foto van de ingang kan men de fraaie hermen, die het prachtig bewerkte balkon dragen, duidelijk onderscheiden. Een dezer hermen vertoont echter reeds een bedenkelijke scheur. De andere foto laat een gedeelte van de attiek zien met symbolische en mythologische figuren, benevens enige z.g. pots de feu. Helaas was het niet mogelijk een duidelijk sprekende foto van de gehele gevel te reproduceren, mede door de geringe breedte van de straat. Wanneer men het geheel beschouwt herkent men in het gebouw een prachtig bewaard type van een 18e eeuwse patriciërswoning. Ongetwijfeld behoort dit bouwwerk tot een der fraaiste monumenten, die Hoorn en West-Friesland bezitten. Het zou voor ons gewest en in het bijzonder voor Hoorn, een onherstelbaar verlies betekenen wanneer deze gevel in de naaste toekomst ten onder moest gaan, daar hij een aanzienlijk gedeelte van het Grote Oost beheerst en zodoende een dominerende plaats in het stadsbeeld inneemt.

Uit de folder moge blijken, dat de restauratiecommissie wil trachten zo spoedig mogelijk de nodige middelen bijeen te krijgen, opdat een verder verval kan worden voorkomen en het gebouw weer spoedig in zijn oude luister zal prijken.

Zij besloot de folder ook te sturen aan alle reisgenoten van de Speelwagen, menende, dat hij daardoor bij diegenen terecht zou komen, die niet alleen het verlies van een dergelijk monument zeer zouden betreuren, doch ook gaarne daadwerkelijk willen medewerken om de commissie in staat te stellen tot een spoedige restauratie te kunnen overgaan.

Het is mede daarom, dat ik als secretaris dezer commissie u moge opwekken een bijdrage te willen zenden. Elk bedrag, hoe gering ook, is welkom. Vele kleinen maken een grote. Wanneer allen, die wij de folder gestuurd hebben, ons iets afdragen, kunnen de middelen spoedig bijeen zijn. Postrekening 265893 van Bijkantoor Hoorn der Rotterdamse Bank.

De commissie hoopt en vertrouwt, dat onze reisgenoten haar niet in de steek zullen laten en gaarne willen medewerken om dit monument in goede en ongerepte staat voor ons nageslacht te bewaren.

C. J. Stins

 


Hé, is dat Westfries?

832. Dat ambtenaartje is zo'n hennemelker (napluizer, muggenzifter).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.