Westfries Genootschap
Archivering
Westfries Genootschap Archivering Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Archivering » De Speelwagen » 1947 » No. 1 » pagina 26-28

Op Doorreis ...

Eerder verschenen in 'De Speelwagen', 2e jaargang, 1947, No. 1, pagina 26-28.
Uitgave: Historische Genootschappen in Hollands Noorderkwartier.

LimmenVergeten tulpen teruggewonnen. Ter gelegenheid van de Linnaeusherdenking in Zweden is uit de "Schatkamer der bloembollen", de Hortus Bulborum te Limmen, een collectie van vijfhonderd zeldzame tulpenbollen naar Upsala verzonden.
Deze bollen zijn de herleefde oude soorten uit de tijd van den groten plantkundige, die sinds waren verdwenen, maar die met grote zorg via kruisingen en selecties weer zijn terug gewonnen.
Tulpenvormen, zoals men alleen op achttiende-eeuwse schilderijen ziet, behoren nu weer tot de collectie van de Hortus en met dit materiaal werkt men verder om een nieuwe rijkdom van kleuren en vormen te verkrijgen zonder de stamvormen te verliezen. Drie Meren

Zaandijk — Voor het Historisch Gezelschap G. J. Boekenoogen hield de heer G. J. Honig een lezing over Jan Adriaensz. Leeghwater. Het werkzaam aandeel, dat Jan Adriaensz. heeft gehad bij de droogmaking van de grote Noord-Hollandse meren is, volgens de bronnen over het algemeen kleiner dan men denkt; in ieder geval is het niet bekend, dat hij hier een leidende functie innam. Toch heeft hij hier grote naam gekregen als watermolenbouwer, die hem de vererende opdracht van Frederik Hendrik bezorgde, de waterbouwkundige problemen te moeten oplossen, die zich voordeden, toen de "Stedendwinger" Den Bosch belegerde. Zaanlander

Langedijk — Als gevolg van de lezingen, welke door K. Zeeman geregeld worden gehouden, is de belangstelling voor de geschiedenis van de Langedijk zeer toegenomen.
Overwogen wordt zelfs om een oudheidkundige kring te stichten, welke zich aan zal sluiten bij het Historisch Genootschap Oud-West-Friesland. N. Schager Courant

Hoorn — Het tekengenootschap Debutade organiseert deze winter enige lezingen om de beeldende kunst meer in de belangstelling te brengen van het volk.

De gemeentesecretaris H. J. Room herdacht het feit, dat hij gedurende veertig jaar in dienst van de gemeente Hoorn was. In de loop der jaren is de heer Room uiteraard ten zeerste met de historie van Hoorn bekend geraakt en hij gaf o.m. blijk daarvan door het schrijven van een vervolg op de Kroniek van Velius.

B. & W. hebben voorgesteld om subsidie te verlenen voor de restauratie van het "Huis 1624" aan de Binnenluiendijk. Nieuwsbl. v. Westfriesland

Enkhuizen — De kunstkring Paulus Potter heeft in de H.B.S. een expositie gehouden van teken- en schilderwerk van de leden. Dagbl. v. Westfriesland

Alkmaar — In het Gemeentemuseum wordt een tentoonstelling gehouden van het werk der jongste Bergense kunstenaars. Charley Toorop heeft bij de inrichting van deze tentoonstelling de leiding gehad.

Wognum — Op 30 December trad het Wognummer zangkoor onder leiding van den heer D. Saal op voor de radio.

Krommenie — In de Oud-Kath. pastorie werd een tentoonstelling gehouden van kerkelijke kunst. De geëxposeerde kunstwerken bestonden uit fraaie kazuifels met zeventiende-eeuws borduurwerk, zeventiende- en achttiende-eeuwse gedreven verguldzilveren miskelken, ciborie, monstrans en ampullen en een collectie fraai kantwerk. Gedeeltelijk uit het bezit van de Oud-Katholieke kerken te Krommenie, Zaandam en Enkhuizen. Zaanlander

De Rijp — In de Rijper Courant van 30 November kwam een interessant artikel voor over de gebrandschilderde ramen van de .Ned. Herv. kerk. "Het resultaat is in één woord schitterend, wat reeds geplaatst is, is zo mooi, zo geheel pas in het geheel gerestaureerde metselwerk, zo fijn van uitvoering, terwijl de nieuw aangebrachte ruitjes niet van de oude zijn te onderscheiden. Dit is het werk van een meester", zegt de heer de Jong, gemeenteopzichter, over het werk van Tom Berg, glazenier te Dordrecht, die de restauratie uitvoert.

Beemster — De bekende boerderij "De Eenhoorn", de mooiste zeventiende-eeuwse hofstede van Nederland, is nu het eigendom geworden van den bewoner P. de Heer. Wij hopen dat dit bouwwerk en de fraaie omgeving ongeschonden bewaard zullen blijven. De nieuwe eigenaar heeft belangstelling getoond voor de historische schoonheid van zijn bezit en zal gaarne rekening willen houden met deskundige adviezen van Monumentenzorg en Landschapsschoon. Het is jammer dat de bijpassende houten brug tekenen van verval vertoont. We hebben afgesproken met den eigenaar dat hij zal waarschuwen als vernieuwing noodzakelijk is. In geen geval mag er een betonnen brug komen!!

Beemster — De prachtige, waarschijnlijk oudste boerderij van de Beemster, Pijlenburg, is Maandag 6 Januari verbrand.

Schagen — Onder grote belangstelling herdacht de Rijkslandbouwwinterschool zijn vijftig-jarig bestaan. In totaal heeft de school 865 gediplomeerde leerlingen. N. Schager Courant

Barsingerhorn — Ter gelegenheid van het zeventig-jarig bestaan van de toneelvereniging D.O.G. werd een toneelwedstrijd gehouden.

Warder — Ook de toneelvereniging Aurora in Warder vierde zijn zeventig-jarig jubileum.

BergenVerleden en toekomst. Wie zal iets kunnen zeggen over de toekomst van ons land, van Europa en van de wereld in een tijd, waarin alles zo onzeker is, zo vol mogelijkheden en dreigingen? Wij leven in een tijd van onrust, waarin wij weten, dat wij ons op vele nieuwe dingen moeten instellen, maar wij hebben nauwelijks de tijd, er ons op te bezinnen. De Volkshogeschoolcursus van 20 Jan.-15 Febr. '47 te Bergen wil de gelegenheid geven, om eens gemeenschappelijk na te gaan, welke veranderingen zich in ons volksleven en in het bijzonder op het platteland voltrekken tegen de achtergrond zowel van onze eigen geschiedenis als van het internationale gebeuren.
Gedurende de eerste dagen van de cursus wordt een algemeen overzicht hieromtrent gegeven, terwijl vervolgens in studiegroepen en aan de hand van inleidingen door deskundigen op verschillende onderdelen verder kan worden ingegaan: de geschiedenis van ons platteland, de invloed van de toenemende mechanisatie, de internationale betrekkingen enz.
Bij dit alles zal naast de bezinning op het historische vooral ook aandacht besteed worden aan de vraag wat wij als jongeren op de bedrijven, in de verenigingen en in het gehele dorpsleven kunnen doen. Zo zullen er practische studiegroepen zijn over verenigingstechniek en over de sociale verhoudingen, benevens werkgroepen voor voordracht, zang en handenarbeid. In de studiegroepen zal ernaar gestreefd worden, dat alle deelnemers zoveel mogelijk de gelegenheid krijgen zich ook zelf te oefenen in het leiding geven aan besprekingen en in het zelf naar voren brengen van verschillende onderwerpen.

Wieringen — In het Decembernummer komt een afbeelding voor van een zomerstal op Wieringen. Deze foto is vervaardigd door D. Steeman. De boerderij wordt bewoond door Paul Hellingman. De reeds bejaarde Mej. Hellingman houdt de traditie hoog door elk jaar nog naar eigen smaak de stal te versieren.

MEDEDELINGEN. Een aantal mededelingen van lezers, o.a. over Lou-Lou, Volkskunst enz., komen in de volgende nummers.
Op verzoek van enige reisgenoten delen wij U mede, dat het adres van den tekenaar is: M. Oortwijn, illustrator en reclametekenaar, Bernard Nieuwentijdstraat, Purmerend.

 


Hé, is dat Westfries?

523. Ik vond dat toneelstuk skoftig mooi (heel erg, buitengewoon).
Opm.: Dit woord is de laatste decennia in West-Friesland in omloop gekomen.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2020 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.