Westfries Genootschap
Archivering
Westfries Genootschap Archivering Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Archivering » De Speelwagen » 1946 » No. 1 » pagina 9-10

De Bloem van Zaandijk

Eerder verschenen in 'De Speelwagen', 1e jaargang, 1946, No. 1, pagina 9-10.
Uitgave: Historische Genootschappen in Hollands Noorderkwartier.

Een enthousiast woord van onzen Nestor

„In de Zaanstreek is in de laatste jaren een grootere belangstelling waar te nemen voor de kennis en de studie van het verleden. De Zaanlandsche Oudheidkamer, in het bezit gekomen van een oud Zaansch koopmanshuis is daarin uit de vertrekken van het Zaandijker raadhuis overgebracht, en thans beter en ruimer gehuisvest. Het bezoek is sedert aanzienlijk toegenomen. Nevens de Zaanl. Oudheidk. Vereeniging „Jacob Honig Jansz. Junior”, die voor de instandhouding en uitbreiding van deze historische verzameling zorg draagt, is opgericht een genootschap, onder den naam van „Dr G. J. Boekenoogen”, dat zich ten doel stelt de studie van de geschiedenis, de folklore en familiekennis der Zaanlanden te bevorderen.
Er worden in de wintermaanden bijeenkomsten gehouden, waarin voordrachten over die onderwerpen worden gehouden, welke zich in een druk bezoek van belangstellenden mogen verheugen.

In Januari van dit jaar is een paar malen een vertooning gegeven van de z.g. Zaanfilm, die ons tafereelen laat zien uit de zeventiende en achttiende eeuw, als: een raadszitting, een verjaarsvisite bij een Zaansch koopman, met een buitenpartij in den Beeldentuin, een kerkgang en het werk op een oliemolen, maar vooral is de film gewijd aan de Zaansche nijverheid, aan de nog bestaande molens, aan de vele fabrieken en industrieele ondernemingen. De heer P. G. Kuyk heeft hierbij een inleiding gegeven.
Het jeugdig, ijverig bestuur van dit genootschap Boekenoogen heeft nu in het vooruitzicht gesteld, een opvoering in de Meimaand van „De Bloem van Zaandijk”, dramatische schets uit de jaren 1793-1794, door C. van der Zeyde en G. J. Honig.

Dit gelegenheidsstuk is vervaardigd voor de herdenking van het vierhonderd jarig bestaan der gemeente Zaandijk, in September 1894. Een vijftal opvoeringen, gegeven door de tooneel- en letterkundige vereeniging „Bogaers”, heeft tal van belangstellenden een genotvollen avond bezorgd.
In het tooneelstuk wordt behandeld de historie van Zaandijk, het familieleven in den tijd van 1794 en de geschiedenis van de families Vis, van der Ley, Nan en de Jager. De optredende personen leefden allen in dat jaar en in de verhouding daarin voorgesteld. Het spel eindigt met een bruiloft en het is juist dit naspel dat zoo aantrekkelijk is gebleken voor de toeschouwers. Hierin komt zoo uitermate goed de mooie oude Zaansche kleederdracht der vrouwen tot haar recht, de kleurrijke kassekienen en wagden 1, de glinsterende oorijzers onder de kanten kappen met versiering van kapspelden en voornaald, en dan die oude leuke liedjes en de dans van menuet en gavotte.
Dit naspel is als oud-Zaansche bruiloft 30 Juli 1895 op verzoek vertoond op het marktplein van Oud-Holland tijdens de tentoonstelling gewijd aan het Hotel- en Reiswezen, in den zomer te Amsterdam gehouden, en 19 December van dat jaar in den Stadsschouwburg. De opbrengst heeft gediend voor het fonds „Apollo” ten bate van hulpbehoevende acteurs.
Later is de bruiloft nog eens opgevoerd op het terrein van Meerhuizen aan den Amstel, toen daar de tentoonstelling „De Vrouw” werd gehouden in 1913 en in een tweetal uitvoeringen in den Stadsschouwburg te Arnhem, toen in deze stad de grootsch-opgezette Nationale Volksfeesten plaats hadden.

Deze voorstellingen waren buitengewoon goed verzorgd; aan de kleeding en requisieten was zeer veel zorg besteed, een zestigtal personen had daarvoor waardevolle stukken afgestaan: van af een gouden oorijzer met juweelen voornaald tot een paar muilen.
Deze personen werden toen uitgenoodigd een opvoering bij te wonen, die voor Zaansche belangstellenden in het hotel de Waakzaamheid te Koog aan de Zaan werd gegeven. Het volledige tooneelspel „De Bloem van Zaandijk” is nog eens voor het voetlicht gebracht toen in 1907 de Vereeniging Bogaers haar vijftigjarig bestaan mocht herdenken.
En nu hebben verschillende jongelui „De Bloem van Zaandijk” opnieuw in studie genomen, een damescommissie doet ijverige pogingen wederom bij verschillende adressen allerlei antieke kleedingstukken en sieraden te verzamelen. Mogen hare pogingen slagen, opdat ook bij deze voorstelling het tegenwoordig geslacht een blik kan slaan in oude Zaansche toestanden, die reeds zoo lang tot het verleden behooren!”

G. J. Honig

1 Zijden jakken en bovenrokken.

 


Hé, is dat Westfries?

723. Ik hou niet van z'n konkelefóesies (smoesjes; overdreven beleefdheid, mooipraterij).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2020 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.