Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » Boeken » Geschiedenis van West-Friesland » Lijst » Pagina 93-95

Lijst van geraadpleegde boeken

C. A. Abbing. Geschiedenis der stad Hoorn, of Vervolg op Velius Chronijk. 1841.
F. Allan. De stad Enkhuizen en hare geschiedenis. 1856.
G. van Arkel en A. W. Weissman. Noord-Hollandsche Oudheden.
R. D. Baart de la Faille. Nieuwe gegevens over Lucas Jansz. Wagenaer. Het Boek XX.
Claes Baerntsz van Hauwert. Memorie ofte kort verhael der gedenckwaerdygeste geschiedenissen van Westvrieslant, vervaet in VII deelen. 1636. (Zie de bespreking over dit handschrift door G. Karsten in West-Friesland's Oud en Nieuw V).
Dr. A. A. Beekman. Geschiedkundige Atlas van Nederland. Holland's Noorderkwartier.
— Catalogus van kaarten enz. betrekking hebbende op de oudere en tegenwoordige gesteldheid van Holland's Noorderkwartier. Tentoonstelling te Amsterdam 1917.
Mr. J. Belonje en L. Melchior. Terpen in Westfriesland. Oudheidkundige Mededeelingen, Leiden, X.
Mr. J. Belonje. De Heer Hugowaard 1629-1929. Een geschiedenis van den polder.
— De Zijpe en Hazepolder. De ontwikkeling van een waterschap in Holland's Noorderkwartier.
P. Bossen. Kroniek van de dorpen Aartswoud en Hoogwoud. Dr. W. C. Braat. De Archaeologie van de Wieringermeer.
G. Brandt. Historie der vermaerde Zee- en Koopstadt Enkhuizen. 2e druk, met vervolg van Seb. Centen. 1747.
D. Brouwer. Tweede vervolg van de Historie van Enkhuizen. Aanvangende 1679.
— Beschrijving van de Sint Pancras- of Zuiderkerk te Enkhuizen.
— De verhouding tusschen de Kerk en de magistraat van Enkhuizen tijdens de Republiek (Ned. Archief voor Kerkgeschiedenis).
— De O. I. C. te Enkhuizen en De W. I. C. te Enkhuizen. Oudheidk. Jaarb. 18e Jg. 1928.
W. Bruinvis. De Strijd om de Westfriesche Munt. Tijdschrift v. h. Kon. Ned. Genootsch. voor Munt- en Penningkunde. 1905.
Dr. E. G. C. Brünner. Een Hoornsch koopmansboek uit de 2e helft der 15e eeuw. Econ. Hist. Jaarboek X.
— Mededeelingen over tochten naar Indië vóór 1594. Handelingen 10e Philologencongres. Leiden 1922.
— Import en transport van wijnen in Holland vóór 1600. Jaarb. der Vereen. v. Wijnhandelaren. 1924.
Dirk Burger van Schoorel. Chronijk van de Stad Medemblik 1767.
Hierachter: Chronijk van de gantsche oude Heerlijkheid van het Dorp Schagen.
— Een kleyn Cronyxcken waerin vertoont wordt hoe over eenige hondert Jaren veel Steden en Dorpen bij en om Wieringen waren. Leidsche facsimile-uitgaven I. 1941.
N. J. M. Dresch. De rooftocht van Dirk Maertensz van Schagen en zijn bende in 1568 in Noord-Holland. Bijdr. en Mededeelingen v. h. Hist. Gen. Dl. XLVI. 1925.
M. P. R. Droog. Onze-Lieve-Vrouw-ten-Nieuwlicht te Westerblokker. Bijdr. voor de Geschied. v. h. Bisdom van Haarlem. 33e deel.
Simon Eikelenberg. Gesteltheit van Westfriesland en ondergang van het Dorp Vrone.
Dr. J. E. Elias. De vlootbouw in Nederland. 1596-1655.
C. K. Elout. In kleuren en kleeren. Nederlandsche volksdrachten.
Prof. Dr. A. E. van Giffen. Die Bauart der Einzelgräber.
Mr. Dr. A. de Goede. Swannotsrecht.
Dr. I. H. Gosses en Dr. N. Japikse. Handboek tot de Staatkundige Geschiedenis van Nederland. 2e druk.
Dr. I. H. Gosses. De vorming van het Graafschap Holland.
— Welgeborenen en Huislieden.
Ir. P. J. 't Hooft, B. I. Nederlandsche Boerderijen. Heemschutserie.
G. B. W. Huizinga. Medemblik, inzonderheid in verband met de Zuiderzeewerken.
J. Huizinga. Een Westfriesche Roland, Oud-Holland 1907.
Westfriesch Jaarboekje. Hoorn, 1887.
Mr. J. G. C. Joosting. De Proosdij van Westfriesland. Oud-Vaderlandsche rechtsbronnen. 8ste afd., deel 7.
C. Kerkmeijer. De Historische Schoonheid van Hoorn. Heemschutserie.
— Gebouwen der O. I. C. te Hoorn en Het gebouw der W. I. C. te Hoorn. Oudheidk. Jaarboek. 8e Jg. 1928.
Dr. G. W. Kernkamp. Nederlanders op de Oostzee. Vragen des tijds. 1909.
Dr. G. W. Kernkamp. Stukken over de Noordsche Compagnie.
Dr. J. H. Kernkamp. Scheepvaart en handelsbetrekkingen met Italië.
Dr. J. H. Kernkamp. De stad Hoorn en de avonturen van Steven van der Hagen. Haagsch Maandblad. Dec. 1935.
Prof. Dr. L. Knappert. Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk gedurende de 16e en 17e eeuw.
Dr. P. Koster. Hoorn in de Middeleeuwen.
D. J. van Lennep. Over het voorheen bestaan hebbende West-Friesche woud. 1851.
Voorloopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst. Deel V, 1. De provincie Noordholland.
Ph. de Monté Ver Loren. Eenige merkwaardige acten betreffende een Hoornschen straatvaarder.
F. E. baron Mulert. De „School voor de groote zeevaart” te Hoorn. De Navorscher. 1919.
Mr. S. Muller Fz. Geschiedenis der Noordsche Compagnie.
P. Noordeloos. De Proosdij van Westfriesland. Bijdragen voor de Geschied. v. h. Bisdom van Haarlem.
— Het Raadhuis van Grootebroek.
Nanne Ottema. Over de Westfriesche boeredracht. Westfriesch Jaarboek. Uitgeg. door de West-Frieze-Styk. 1e Serie, deel 7.
Mr. M. S. Pols. Westfriesche stadrechten. Oud-Vaderlandsche rechtsbronnen. 1888.
Dr. W. van Ravesteijn. Onderzoekingen over de economische en sociale ontwikkeling van Amsterdam gedurende de 16e en het eerste kwart der 17e eeuw.
H. C. Rogge. Johannes Wtenbogaert en zijn tijd. 3 dln. 1874-'76.
Occa Scarlensis. Croniicke ende warachtige Beschrijvinge van Vrieslant.
P. Schuitemaker Jz. De Westfriesche dijk en zijn onderhoud van de vroegste tijden tot heden. 1904.
H. J. Smit. Handel en scheepvaart gedurende de 13e eeuw. Bijdragen voor Vad. Gesch. en Oudh. VIle reeks, deel VII.
Prof. Dr. Z. W. Sneller. Het begin van den Noord-Nederlandschen handel op het Middellandsche zee-gebied.
Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden, deel V en VIII. 1744.
Dirrick Adriaensz Valcooch. Chronyck van de Sype. 1740.
Theodorus Velius. Chronijk van Hoorn. 4e druk, met aanteekenmgen van Seb. Centen. 1740.
David Pietersz. de Vries. Korte historiael ende journaels aenteyckeninge van verscheyden voyagiens. Uitgeg. door Prof. Dr. H. T. Colenbrander. Linschoten-vereeniging.
Mr. G. de Vries Azn. De kaart van Hollands Noorderkwartier in 1288.
— Het dijks- en molenbestuur in Holland's Noorderkwartier onder de grafelijke regeering en gedurende de Republiek.
Jan de Vries. De Wikingen in de lage landen bij de zee.
C. M. Warnsinck. Een mislukte aanslag op Enkhuizen in 1568. De Gids 1932.
West-Friesland's Oud en Nieuw. Jaarboeken uitgegeven door het Historisch Genootschap Oud West-Friesland.
Mr. P. S. Winkel. Drechterland.
P. Winsemius. Chronique ofte Historische Geschiedemsse van Vneslant. 1622.
De Zuiderzee. Een herinneringswerk. 1932.

 


Hé, is dat Westfries?

23. Dat kind lag lekker te spragen in de zon (koesteren, zonder bedekking met dekens). Na 't middageten doet opa altijd 'n tukkie of: tokkie (middagdutje, middagslaapje, sièsta).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.