Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » Boeken » Geschiedenis van West-Friesland » Voorwoord » Pagina 7

Voorwoord

Er is al veel over Westfriesland geschreven, een aantal hoogst belangrijke boeken over speciale onderwerpen zijn in den loop der jaren verschenen. Een samenvattende geschiedenis van het gewest bestaat echter nog niet. Dit boekje nu is een poging om zulk een geschiedenis te geven, waarbij ik mij strikt bepaald heb tot Westfriesland binnen den Westfrieschen dijk. Met het oog op den beperkten omvang van dit werkje heb ik slechts in groote trekken kunnen vertellen over den waterstaat, de bestuursinrichting, den handel en de scheepvaart en alles wat er verder bij de lotgevallen van een streek behoort.

Naar ik hoop kan dit boekje een grondslag zijn voor een uitgebreid werk over het land der Westfriezen.

Een woord van hartelijken dank moet ik brengen aan den heer R. D. Baart de la Faille, Rijksarchivaris in Noordholland voor de groote welwillendheid, waarmee hij mij gewezen heeft op litteratuur, die ik noodig had bij de voorbereiding voor dit boekje.

 


Hé, is dat Westfries?

646. Over de benoeming van die ambtenaar heb ik niks te kerdiezen (niets over te zeggen of te beslissen).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.