Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » Boeken » Dokter in West-Friesland » Pagina 141

Dank en verantwoording

Voor het ter beschikking stellen van materiaal en het geven van inlichtingen ben ik dank verschuldigd aan verschillende personen en instanties. Ik noem in de eerste plaats twee leden van het geslacht Van Balen Blanken, n.l. Mevrouw Y. Wegener Sleeswijk-Van Balen Blanken - doktersdochter Yda - te 's-Gravenhage en vooral ook G. C. van Balen Blanken, arts te Amsterdam, die me geruime tijd het rijke familie-archief, waaronder een stamboom met uitvoerige toelichtingen, ter inzage afstond.
Voor de bibliografie heb ik vooral verplichtingen aan Mevrouw M. J. Francken te Bussum. Waardevolle mededelingen kreeg ik voorts van Pater P. Th. van Kampen, secretaris van de redactie van het Jaarboek van het Historisch Genootschap 'Oud West-Friesland', van de heer D. Nieuwpoort, gewezen onder-voorzitter van dat Genootschap, van de heer A. Brongers te 's Gravenhage, van de heer J. Butter te Deventer, van de heer T. R. Mulder, archivaris te Hoorn, van dokters oude koetsier Jan Stam te Limmen en van mejuffrouw C. Ruyterman te Hauwert. Bijzondere hulp verleende mij mevrouw Dr. Jo Daan van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen, vooral ook door het schrijven van een beschouwing over het dialect bij Van Balen Blanken (blz… vlg.).
Van de instanties dienen, behalve het al vermelde Historisch Genootschap 'Oud West-Friesland' en de Koninklijke Nederlandsche Akademie van Wetenschappen, de Nederlandse Maatschappij voor Geneeskunde, het Nederlandse Landbouw-museum en de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage genoemd te worden.
Het is niet mogelijk allen die mij wel eens wat over de oude dokter verteld hebben, op te noemen; zij hebben echter, niet minder dan de wel vermelde personen, mij geholpen bij het vormen van het beeld zoals ik dat in de voorgaande bladzijden heb trachten te schetsen. Ook hun breng ik zonder uitzondering hierbij mijn hartelijke dank!
In de keur uit poëzie en proza van Van Balen Blanken heb ik getracht de verschillende zijden van zijn persoonlijkheid en zijn uiteenlopende activiteiten te belichten. Aangezien het hier geen wetenschappelijke publicatie betreft, aarzelde ik niet de teksten soms te bekorten en ze in de tegenwoordige spelling over te brengen ten einde ze voor een modern publiek leesbaarder te maken. Alleen in de poëzie bleef de buigings-n gehandhaafd. De zuiver wetenschappelijk belangstellende kan echter steeds gebruik maken van verwijzingen naar de bronnen waaruit ik heb geput; de bibliografische lijst kan hem daarover meestal nog uitvoeriger inlichten.

B. W. E. Veurman.

 

 


Hé, is dat Westfries?

378. Moeder is meestal de hele morgen in de keuken aan 't steuren (koken) en aan 't stùdderen (werken en eten bereiden). Ze bestùddert (bestuurt, beheert) trouwens haar hele huishouden goed.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.